Νόμος 2874/00 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Θέματα Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού - Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας - Οργανισμού Εργατικής Εστίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αποδοχές του Διοικητή του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υπερβούν κατ' ανώτατο όριο το σύνολο των εκάστοτε αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου.

 

2. Οι Πρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών λαμβάνουν τις αποδοχές που καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με όμοια απόφαση καθορίζεται, στα πλαίσια των κειμένων διατάξεων, αποζημίωση για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.

 

3. Στους Αντιπροέδρους ή τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού στους οποίους εκχωρούνται αρμοδιότητες, σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 1397/1983 (ΦΕΚ 110/Α/1983), μπορεί να καταβάλλεται ανάλογα με την απασχόλησή τους πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση, η οποία σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τα 3/5 των τακτικών αποδοχών του Διοικητή του Οργανισμού. Το ύψος της αποζημίωσης αυτής καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού.

 

4. Στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, στον οποίο εκχωρούνται αρμοδιότητες σύμφωνα με το εδάφιο (α) της διάταξης 23 του νόμου 2736/1999 (ΦΕΚ 172/Α/1999), μπορεί να καταβάλλεται πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση ανάλογα με την απασχόλησή του, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τα 3/5 των τακτικών αποδοχών του Προέδρου. Το ύψος της αποζημίωσης αυτής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

 

5. Η ανατρεπτική προθεσμία των έξι (6) μηνών, που ορίζεται με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 2736/1999 (ΦΕΚ 172/Α/1999), παρατείνεται από την ημέρα της λήξης της και λήγει έξι (6) μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

6. Η ανατρεπτική προθεσμία του ενός (1) έτους, που ορίζεται με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του νόμου 2736/1999 (ΦΕΚ 172/Α/1999), παρατείνεται από την ημέρα της λήξης της και λήγει έξι (6) μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, επιτρέπεται να γίνονται ρυθμίσεις ανάλογες με τις προβλεπόμενες στο άρθρο 14 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000) και για δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας που έγιναν πυρόπληκτοι λόγω καταστροφής της κατοικίας τους σε περιοχές που κηρύχθηκαν κατά τις κείμενες διατάξεις ως πυρόπληκτες.

 

8. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου, όπως αυτό προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 1 του νόμου 1849/1989 (ΦΕΚ 113/Α/1989) και τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994) και των κατ' εξουσιοδότηση αυτών υπουργικών αποφάσεων, έχουν και όσοι από τους δικαιούχους δεν παρέχουν, κατά έτος που ισχύει το πρόγραμμα, εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου, λόγω μακροχρόνιας ανεργίας, εφόσον δεν έχουν αλλάξει φορέα ασφάλισης.

 

Ο τρόπος και η διαδικασία για τη διαπίστωση της ανεργίας και της διάρκειάς της μέχρι την υποβολή της αίτησης για χορήγηση του επιδόματος και της μη αλλαγής του επαγγελματικού προσανατολισμού καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η επιδότηση αυτή έχει διάρκεια δύο (2) ετών, αρχής γενομένης από τη διακοπή επιδότησης από τον Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού.

 

9. Από 01-01-2001 καταργούνται οι διατάξεις των ε)ε' και ζ)ζ' της παραγράφου α' του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 678/1977 (ΦΕΚ 246/Α/1977) που αφορούν στις παροχές δώρου για σύσταση οικογένειας και χρηματικών βραβείων όπως ισχύουν. Όσοι θεμελίωσαν δικαίωμα εντός του έτους 2000 και υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι την 31-12-2001 θα καλυφθούν από τις σχετικές πιστώσεις του Οργανισμού Εργατικής Εστίας. Τα ποσά που αποδεσμεύονται διατίθενται για τη λειτουργία νέων βρεφονηπιακών σταθμών από 01-01-2002, ενώ το υπόλοιπο πίστωσης έτους 2001, εάν υπάρξει, μετά την ικανοποίηση των αιτήσεων έτους 2001 των άνω παροχών θα διατεθεί για άλλες παροχές του Οργανισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του νόμου 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α/2001).

 

10. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, δύναται να καθορίζεται χρηματική εισφορά των δικαιούχων των παροχών του Οργανισμού Εργατικής Εστίας για τη φύλαξη των βρεφών και νηπίων τους στους σταθμούς του Οργανισμού και για τη συμμετοχή τους στα εκδρομικά πολιτιστικά προγράμματα, το ύψος της εισφοράς, ο τρόπος καταβολής και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος της εισφοράς.

 

11. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 678/1977 (ΦΕΚ 246/Α/1977) προστίθεται εδάφιο θ' ως εξής:

 

{θ) Κάθε έσοδο που προέρχεται από τη συμμετοχή των δικαιούχων στις παροχές του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.}

 

12. Η διάταξη του άρθρου 13 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 252/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο διαθέτων σε μη δικαιούχο, καθώς και ο άνευ δικαιώματος χρησιμοποιών δελτία θεάματος, δελτία κοινωνικού τουρισμού, δελτία αγοράς βιβλίων, εισιτήρια εκδρομών και κινηματογράφου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και με χρηματική ποινή μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση επιβολής βαρύτερης ποινής από άλλη διάταξη, οπότε επιβάλλεται η βαρύτερη ποινή. Η με σκοπό κέρδους διάθεση και χρήση των δελτίων και εισιτηρίων αποτελεί επιβαρυντική περίπτωση.}

 

13. Οι δικαιούχοι του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, στους οποίους έχει παραχωρηθεί κατοικία στην περιοχή Χριστού Βαρβασίου Χίου, σε εφαρμογή κοινού στεγαστικού προγράμματος του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, νυν Υγείας και Πρόνοιας και του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, σύμφωνα με την αριθμό [Α] Δ4Γ/6618/07-06-1968 κοινή απόφαση των Υπουργών Κοινωνικής Πρόνοιας και Εργασίας, απαλλάσσονται από την οφειλή η οποία τους βαρύνει έναντι του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και η οποία προέρχεται από τη συμμετοχή του Οργανισμού στη δαπάνη της κατασκευής των κατοικιών αυτών.

 

14. Στο άρθρο 6 του νόμου 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α/1996) προστίθεται τελευταία παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Για τις επιχειρήσεις για τις οποίες ο αυτοαπασχολούμενος ζητά επιχορήγηση, ο Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού μπορεί να αναθέτει σε τράπεζα ή εξειδικευμένη θυγατρική εταιρεία την αξιολόγηση της βιωσιμότητας της επιχείρησης αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.