Νόμος 2874/00 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Συγχώνευση νομικών προσώπων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας που ιδρύθηκε με το νόμο [Ν] 2150/1993 (ΦΕΚ 98/Α/1993) καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και συγχωνεύεται με το Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης που ιδρύθηκε κατ' εξουσιοδότηση του νόμου [Ν] 1836/1989 (ΦΕΚ 79/Α/1989) και του άρθρου 14 του νόμου 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α/1996), με την υπ' αριθμό [Α] 31699/1993 (ΦΕΚ 423/Β/1993) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμούς [Α] 33347/1996 (ΦΕΚ 343/Β/1996) και [Α] 33244/1997 (ΦΕΚ 109/Β/1997) αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

2. Το προσωπικό του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας μεταφέρεται στο Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης με την ίδια σχέση εργασίας και τα ίδια ασφαλιστικά δικαιώματα και υποχρεώσεις που είχε κατά τη δημοσίευση του παρόντος. Οι συμβάσεις έργου, που έχει συνάψει το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, ισχύουν και δεσμεύουν το Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης.

 

3. Η κινητή και ακίνητη περιουσία του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας περιέρχεται στο Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης, το οποίο υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας. Η μεταβίβαση της περιουσίας, η μεταγραφή στα βιβλία μεταγραφών των ακινήτων και εμπραγμάτων δικαιωμάτων, που μεταβιβάζονται από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας στο Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης, καθώς και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη, που απαιτείται για τη συγχώνευση, απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους χαρτοσήμου ή άλλου τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος, υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των πάγιων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ υποθηκοφυλάκων.

 

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται εντός έξι(6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία μεταφοράς της περιουσίας, οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας, που μεταφέρονται στο Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης, τα της μεταφοράς των υπηρεσιών του και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος εξακολουθούν να ισχύουν οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατάξεις, που αναφέρονται στη διοίκηση, οργάνωση, λειτουργία και το προσωπικό των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων. Όπου σε νόμο, διάταγμα ή υπουργική απόφαση αναφέρεται το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, νοείται εφεξής ότι αναφέρεται το Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης. Διατάξεις νόμου, που θεσπίζουν πόρους του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας, καθώς και κάθε διάταξη νόμου, διατάγματος ή υπουργικής απόφασης υπέρ του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας θεωρείται, ότι ισχύει υπέρ του Εθνικού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με το άρθρο 46 του νόμου 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α/2001).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.