Νόμος 3227/04 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Θέματα στεγαστικής συνδρομής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, καθορίζονται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη συμμετοχή των δικαιούχων του Οργανισμού που είναι μεμονωμένα άτομα, στα δανειοδοτικά προγράμματα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας καθώς και στα προγράμματα χορήγησης επιδότησης ενοικίου και επιδότησης επιτοκίου.

 

Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη συμμετοχή στα προγράμματα αυτό δικαιούχων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας που είναι άτομα με αναπηρία.

 

2. Σε δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, στους οποίους χορηγήθηκαν ή χορηγούνται δάνεια από τράπεζες με επιδότηση επιτοκίου από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994) και εργάζονται σε εργοδότες οι οποίοι πτωχεύουν, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας επιδοτεί τις οφειλόμενες δόσεις του δανείου από το λογαριασμό του Ειδικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης (ΕΚΑ) για το χρονικό διάστημα από το χρόνο παύσης πληρωμών, όπως ορίζεται με την πτωχευτική απόφαση και μέχρι την επίδοση της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους από τον σύνδικο. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης.

 

3. Αναστέλλεται η πληρωμή των οφειλών των δικαιούχων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας που είναι άνεργοι λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους, οι οποίες προέρχονται:

 

α) από δάνεια για αγορά ή ανέγερση κατοικίας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1849/1989 (ΦΕΚ 113/Α/1989) και νόμου 2224/1999 (ΦΕΚ 112/Α/1999),

β) από δάνεια αποπεράτωσης, επισκευής ή επέκτασης κατοικίας που χορηγούνται αποκλειστικά από κεφάλαια του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και

γ) από την παραχώρηση εργατικών κατοικιών ή διαμερισμάτων που τους έχουν παραχωρηθεί.

 

Η αναστολή διαρκεί για όσο χρόνο εξακολουθούν να είναι άνεργοι, ο οποίος όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος κατά ανώτατο όριο. Με την αναστολή επιμηκύνεται αντιστοίχως η συνολική διάρκεια του δανείου ή η συνολική διάρκεια αποπληρωμής του τιμήματος της κατοικίας.

 

Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν οφείλονται τόκοι υπερημερίας.

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.

 

Η ισχύς της παραγράφου αρχίζει από 01-01-2003.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας επιτρέπεται να επισκευάζει κτίρια οικισμών που έχει ανεγείρει και εξαιτίας σεισμού ή άλλης θεομηνίας ή λόγω εδαφολογικών προβλημάτων έχουν υποστεί ζημιές που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των οικιστών. Με την απόφαση ρυθμίζεται και κάθε σχετικό θέμα.

 

5. Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επιτρέπεται η παραχώρηση στους δικαιούχους του ΟΕΚ με μειωμένο τίμημα κατοικιών που βρίσκονται σε οικισμούς του οργανισμού, οι οποίοι έχουν δημοπρατηθεί ή δημοπρατούνται με το σύστημα μελέτη κατασκευή ή κατόπιν ειδικής μελέτης με την πειραματική χρήση μεθόδων προκατασκευής ή άλλων μη συμβατικών μεθόδων κατασκευής για την εφαρμογή αντίστοιχων πιλοτικών προγραμμάτων.

 

Η μείωση του τιμήματος της παραχωρούμενης κατοικίας ανέρχεται στο ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο μέρος της αξίας της παραχωρούμενης κατοικίας που διαμορφώνεται από το ποσοστό που αφορά στη σύνταξη της μελέτης, στην έκδοση της οικοδομικής άδειας, καθώς και στην ειδική δαπάνη που αφορά στην εφαρμογή των πειραματικών μεθόδων που επιβαρύνουν το συνολικό κόστος κατασκευής του οικισμού, σε σχέση με το κόστος κατασκευής των οικισμών του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας της αντίστοιχης χρονικής περιόδου, δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό της αξίας της παραχωρούμενης κατοικίας.

 

Η διαφορά κόστους που προκύπτει από την εφαρμογή της διάταξης αυτής βαρύνει τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται έπειτα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, μπορεί να καθορίζονται ειδικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 163/1967 (ΦΕΚ 177/Α/1967), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας μπορεί να συνιστά αυτοτελείς χωριστές ιδιοκτησίες κατά τα άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα και τις διατάξεις του νόμου 3741/1929 (ΦΕΚ 4/Α/1929) Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους όπως ισχύει για τους ορόφους ή τα διαμερίσματα που παραχωρούνται ως κατοικίες σε δικαιούχους, καθώς και για τα καταστήματα, αίθουσες συγκεντρώσεων και λοιπά κτίρια του οικείου οικισμού.}

 

7. Η παράγραφος 5 του άρθρου 10 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 163/1967 (ΦΕΚ 177/Α/1967), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Το οικόπεδο που διατίθεται για τις χωριστές ιδιοκτησίες της παραγράφου 1 του παρόντος επί του οποίου αυτές έχουν συνιδιοκτησία είναι το οικόπεδο που καλύπτει κάθε διακριτό οικοδομικό τετράγωνο. Σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο συνιστώνται οριζόντιες ιδιοκτησίες του νόμου 3741/1929 (ΦΕΚ 4/Α/1929) και του νομοθετικού διατάγματος 1024/1971 (ΦΕΚ 232/Α/1971).}

 

8. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1631/1967 (ΦΕΚ 177/Α/1967), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ως αναλογούν οικόπεδο στην παραχωρούμενη κατοικία ή διαμέρισμα ή κατάστημα ή αίθουσα συγκεντρώσεων των οικιστών νοείται το ποσοστό συνιδιοκτησίας αυτών, επί του οικοπέδου που καλύπτει κάθε διακριτό οικοδομικό τετράγωνο, όπως έχει διαμορφωθεί από τα οικεία εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια του οικισμού, μετά την αφαίρεση τυχόν τμημάτων γης, που διατίθενται για τη διάνοιξη οδών μετά των αντιστοίχων πεζοδρομίων, δημιουργία πλατειών, χώρων πρασίνου, γηπέδων, χώρων αθλοπαιδιών, ανέγερση σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών και ναών.}

 

9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1641/1986 (ΦΕΚ 122/Α) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι πιστωτικοί οργανισμοί, βάσει των αποστελλόμενων σε αυτούς από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας πινάκων δικαιούχων στέγασης χορηγούν τις κατά το άρθρο 1 παροχές, προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλισή τους, και ειδικότερα για την εγγραφή της υποθήκης και για την εξάλειψή της, μετά την πλήρη εξόφληση των οφειλόμενων, ή τον περιορισμό της, εφόσον έχουν εξοφληθεί οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δανείου.}

 

10. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να αναθέτει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα την για λογαριασμό του εκμίσθωση των καταστημάτων που ανεγείρονται στους οικισμούς του και την είσπραξη των μισθωμάτων, έναντι αμοιβής σε ποσοστό επί του μισθώματος, που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού.

 

Η επιλογή των φυσικών ή νομικών προσώπων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αναρτάται στα κατά τόπους γραφεία του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και στους χώρους των οικισμών και δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε μία τοπική.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.

 

11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000) εφαρμόζονται αναλόγως και για δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας των οποίων οι κατοικίες επλήγησαν από σεισμούς που έγιναν από το 1993 έως τη δημοσίευση του νόμου 2819/2000.

 

Με την απόφαση καθορίζονται και το ύψος του ποσού των δανείων, το επιτόκιο, οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης.

 

12. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994) προστίθεται:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία διαγραφής των οφειλών για δάνεια που προέρχονται από κεφάλαια του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης.}

 

13. Οι δικαιούχοι του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας στους οποίους έχει χορηγηθεί από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας δάνειο ή έχει παραχωρηθεί κατοικία ή διαμέρισμα, μπορούν να λάβουν και δεύτερη συνδρομή από τον Οργανισμό, με τη μορφή δανείου, εφόσον έχουν εξοφληθεί όλες οι οφειλές προς τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας με τις εξής διακρίσεις:

α) μπορούν να λάβουν δάνειο για επισκευή της κατοικίας τους, εφόσον έχουν παρέλθει δεκαπέντε έτη από τη χορήγηση του δανείου ή την παραχώρηση της κατοικίας ή του διαμερίσματος.

β) μπορούν να λάβουν δάνειο για αγορά ή ανέγερση ή αποπεράτωση ή επέκταση κατοικίας από κεφάλαια του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας ή μέσω άλλου προγράμματος επιδότησης επιτοκίου, εφόσον κατά την υποβολή της αίτησης για χορήγηση της δεύτερης συνδρομής δεν καλύπτονται αποδεδειγμένα οι στεγαστικές τους ανάγκες και έχουν παρέλθει είκοσι έτη από τη λήψη της πρώτης παροχής. Το δεύτερο δάνειο που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο παρέχεται εφόσον ο δικαιούχος δεν έχει αποκτήσει επιπλέον άλλα περιουσιακά στοιχεία που να μπορούν να καλύψουν τις στεγαστικές του ανάγκες.

γ) μπορούν να λάβουν δάνειο για επισκευή ή προσαρμογή της κατοικίας τους ώστε να είναι προσβάσιμη, εφόσον οι ίδιοι είναι ανάπηροι ή έχουν σύζυγο ή τέκνα με αναπηρία. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας.

 

14. Η κατάργηση της επιβολής τελών χαρτόσημου, που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1676/1986 (ΦΕΚ 204/Α/1986) για τις Τράπεζες, ισχύει και για τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας ως προς τις συμβάσεις δανείων που συνάπτει με τους δικαιούχους του και τους τόκους των δανείων αυτών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.