Νόμος 2224/94 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Ρύθμιση δανείων Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας περιοχής ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας που έλαβαν δάνειο από τον Οργανισμό για την αγορά διαμερίσματος σε πολυκατοικία της οδού Αριστείδου 28, στην Καλαμάτα, που κατέρρευσε από το σεισμό της 13-09-1986, διαγράφονται οι τοκοχρεολυτικές δόσεις του δανείου που είχαν πάρει, εφόσον η υποχρέωση καταβολής άρχιζε μετά το σεισμό. Οι προηγούμενες του σεισμού δόσεις καταβάλλονται κανονικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι ανωτέρω δικαιούχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα μελλοντικά προγράμματα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, εφόσον πληρούν και τις τιθέμενες προϋποθέσεις από τον κανονισμό παροχής κατοικιών και δανείων.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία διαγραφής των οφειλών για δάνεια που προέρχονται από κεφάλαια του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 20 του νόμου 3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α/2004).

 

2. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 1849/1989 αναστολή οφειλών σεισμόπληκτων εργατοϋπαλλήλων νομού Μεσσηνίας,παρατείνεται μέχρι 31-12-1994 και δεν επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας, ο τρόπος δε εξοφλήσεως των οφειλών που αναστέλλονται θα ρυθμιστεί με κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του ίδιου άρθρου.

 

3. Στο έκτο εδάφιο του άρθρου 2 του νόμου 1849/1989 διαγράφεται η τελευταία φράση το επιτόκιο αυτό δεν επιδοτείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του νόμου 2736/1999 (ΦΕΚ 172/Α/1999).

 

4.Το έβδομο εδάφιο

 

{Με φροντίδα της διαχειρίστριας τράπεζας εγγράφεται πρώτη υποθήκη στο ακίνητο που αποκτάται ή ανοικοδομείται με το δάνειο υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού},

 

διαγράφεται και σε συνέχεια του έκτου εδαφίου, όπως τροποποιείται παραπάνω, τίθεται:

 

{με εξαίρεση για τους δικαιούχους που με την υπουργική απόφαση [Α] 50130/1991 έτυχαν δανείου με την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού, για τους οποίους το επιτόκιο ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του νόμου 2736/1999 (ΦΕΚ 172/Α/1999).

 

5. Ως εδάφιο έβδομο του άρθρου 2 του νόμου 1849/1989 τίθεται:

 

Το επιτόκιο αυτό δεν επιδοτείται, εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο, με δανειοδότησή του από την Εθνική Κτηματική Τράπεζα Ελλάδος, εισφέρει για το σχηματισμό του κεφαλαίου κατά τα τρία (3) πρώτα έτη της εφαρμογής του προγράμματος αυτού, διαφορετικά το επιτόκιο επιδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο για απόκτηση πρώτης κατοικίας. Η επιδότηση αυτή χορηγείται απευθείας στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Με φροντίδα της διαχειρίστριας τράπεζας εγγράφεται πρώτη ή δεύτερη υποθήκη στο ακίνητο που αποκτάται ή ανοικοδομείται με το δάνειο υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

 

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, καθορίζεται το ποσοστό επιδότησης κατά κατηγορία δικαιούχων, η διάρκεια της επιδότησης του επιτοκίου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

 

Η διάθεση του δανείου αυτού στους δικαιούχους μπορεί να γίνει και απευθείας από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 2736/1999 (ΦΕΚ 172/Α/1999).

 

6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 1849/1989 προστίθεται μετά τη φράση του νόμου [Ν] 1641/1986 η φράση και η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του νόμου 1849/1989.

 

7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του νόμου 1849/1989 καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.