Νόμος 2224/94 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Στεγαστικά Προγράμματα Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 2 του νόμου 2116/1993 αντικαθίσταται όπως παρακάτω.

 

{Στο άρθρο 10 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2963/1954 όπως ισχύει προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας μπορεί να συμβάλλεται με ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες για την επιδότηση του επιτοκίου δανείου δικαιούχων των παροχών του. Με τη σύμβαση αυτή καθορίζεται το συνολικό ποσό των δανείων του σχετικού προγράμματος, η διάρκεια των δανείων, το ποσό και η διάρκεια της επιδότησης του επιτοκίου από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και ο τρόπος καταβολής του επιδοτούμενου επιτοκίου, όπως η απευθείας χορήγηση του συνολικού ποσού ή άλλη μορφή επένδυσης κεφαλαίου, έντοκη κατάθεση κ.λ.π.}}

 

2. Τα δάνεια των οποίων τα επιτόκια επιδοτούνται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο προορίζονται:

 

α) για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας,

β) για αποπεράτωση υπό κατασκευή κατοικίας,

γ) για επέκταση υπάρχουσας κατοικίας και

δ) για επισκευή υπάρχουσας κατοικίας.

 

Η επιδότηση των δανείων αυτών από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας για τις κατηγορίες α) έως γ) γίνεται παράλληλα και πέραν τυχόν άλλης χορήγησης δανείου με επιδοτούμενο επιτόκιο από άλλο φορέα του δημόσιου τομέα.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, έπειτα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, καθορίζεται το ύψος του δανείου που μπορεί να χορηγηθεί με επιδοτούμενο επιτόκιο, το ποσοστό του επιδοτούμενου επιτοκίου, οι προϋποθέσεις χορήγησης των δανείων, ιδίως σε σχέση με την οικονομική κατάσταση, προϋπηρεσία (αριθμό ενσήμων), την οικογενειακή κατάσταση (αριθμό παιδιών κ.λ.π.), η διάρκεια χορήγησης του δανείου, ιδίως σε σχέση με την οικονομική κατάσταση, προϋπηρεσία (αριθμό ενσήμων), την οικογενειακή κατάσταση (αριθμό παιδιών κ.λ.π.), η διάρκεια χορήγησης του δανείου και του επιδοτούμενου επιτοκίου, η διαδικασία χορήγησης των σχετικών δανείων σχετικά με τη δημόσια ανακοίνωση των δανειακών προγραμμάτων, την κατάταξη των ενδιαφερόμενων σε πίνακα προτεραιότητας δικαιούχων δανείου και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για τον τρόπο χορήγησης των δανείων από τις Τράπεζες πού έχουν συμβληθεί με τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας.

 

Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της επιδότησης του επιτοκίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξήντα τοις εκατό (60%) της συνολικής διάρκειας του δανείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του νόμου 2336/1995 (ΦΕΚ 189/Α/1995).

 

4. Η χορήγηση των στεγαστικών δανείων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, γίνεται μετά από εξαγγελία σχετικού, προγράμματος που δημοσιοποιείται ευρέως, μέσω των μέσων μαζικής ενημερώσεως και του Τύπου. Προϋπόθεση για την εξαγγελία του προγράμματος αποτελεί η σύναψη, προηγουμένως, συμβάσεως με μια ή περισσότερες Τράπεζες και η έκδοση της υπουργικής απόφασης της παραπάνω παραγράφου 3.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του νόμου 2736/1999 (ΦΕΚ 172/Α/1999).

 

5. Για τα χορηγούμενα δάνεια της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ο τεχνικός έλεγχος δύναται να διενεργείται και από τις Υπηρεσίες του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

 

6. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας μπορεί να χορηγεί δάνεια στους δικαιούχους του για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας, καθώς και αποπερατώσεως, επεκτάσεως και επισκευής υπάρχουσας κατοικίας από δικά του στεγαστικό κεφάλαια,

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και πριν από την εξαγγελία του προγράμματος, καθορίζεται το ύψος του ποσού των δανείων, το ύψος του επιτοκίου κατά κατηγορίες δικαιούχων, ο χρόνος εξόφλησης των δανείων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 2736/1999 (ΦΕΚ 172/Α/1999).

 

7. Το επιτόκιο εξοφλήσεως των δανείων που χορηγούνται σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 6 επιδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και η επιδότηση καταβάλλεται απευθείας στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας.

 

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, καθορίζεται το ποσοστό επιδότησης κατά κατηγορία δικαιούχων, η διάρκεια της επιδότησης του επιτοκίου, καθώς και οι ανάγκες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του νόμου 2736/1999 (ΦΕΚ 172/Α/1999).

 

8. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται πριν από την εξαγγελία κάθε προγράμματος, κατατάσσει τους δικαιούχους του ανάλογα με το οικογενειακό τους εισόδημα σε ένα από τα δύο προγράμματα δανειοδοτήσεως του άρθρου αυτού του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του νόμου 2736/1999 (ΦΕΚ 172/Α/1999).

 

9. Τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 7, 8 παράγραφος 1, 9, 10 του νόμου 2116/1993 καταργούνται.

 

10. Η αποπληρωμή της στεγαστικής συνδρομής που παρέχεται από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας στους δικαιούχους του, υπό μορφή δανείου ή έτοιμης κατοικίας, δύναται να είναι έντοκη. Το επιτόκιο που θα επιβαρύνει τα αντίστοιχα ποσά, καθορίζεται για κάθε πρόγραμμα με υπουργική απόφαση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.