Νόμος 2736/99 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Προσθήκη - Διόρθωση - Αντικατάσταση διατάξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 21 του νόμου [Ν] 1346/1983 (ΦΕΚ 46/Α/1983) προστίθεται τρίτη παράγραφος ως εξής:

 

{3. Η εκτίμηση της αγοραίας αξίας των ακινήτων από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών δεν απαιτείται στις περιοχές όπου ισχύει και εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων και εφόσον πρόκειται για αγορά ακινήτων μέχρι του ποσού της αντικειμενικής αξίας, από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και των δυο βαθμίδων, κρατικές τράπεζες και εν γένει επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε προσδιορισθεί με διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982) και τις μεταγενέστερες συμπληρώσεις με το άρθρο 51 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) και το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997). Όταν το τίμημα υπερβαίνει την αντικειμενική αξία, απαιτείται εκτίμηση της αγοραίας αξίας από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών.}

 

2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 36 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, καθορίζεται το ποσοστό επιδότησης κατά κατηγορία δικαιούχων, η διάρκεια της επιδότησης του επιτοκίου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.}

 

3. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 37 του νόμου 2224/1994 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και πριν από την εξαγγελία του προγράμματος, καθορίζεται το ύψος του ποσού των δανείων, το ύψος του επιτοκίου κατά κατηγορίες δικαιούχων, ο χρόνος εξόφλησης των δανείων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.}

 

4. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1641/1986, που προστέθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 1849/1989, αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

 

{Στα προγράμματα του Ειδικού Στεγαστικού Ανακυκλούμενου Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι δικαιούχοι του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων υπό του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, όπως εκάστοτε ισχύει, οι οποίοι επιπλέον πληρούν και τις ειδικές προϋποθέσεις, που τίθενται για τα προγράμματα αυτά στον Κανονισμό.}

 

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 1346/1983 (ΦΕΚ 46/Α/1983) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Όποιοι καταλαμβάνουν ή κατέχουν με οποιονδήποτε τρόπο αυθαίρετα εργατικές κατοικίες, οικόπεδα ή οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, διώκονται αυτεπαγγέλτως, τιμωρούνται δε με ποινή φυλάκισης από 6 μήνες έως 2 έτη.}

 

6. Οι κατωτέρω διατάξεις του νόμου 2224/1994 αντικαθίστανται ως εξής:

 

α. Στο τελευταίο εδάφιο της περιπτώσεως ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 28, η φράση της παραγράφου 3 αντικαθίστανται με τη φράση της περιπτώσεως γ'.

β. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 36, η φράση το έκτο αντικαθίστανται με τη φράση στο έκτο.

γ. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 36, η φράση το έκτο αντικαθίσταται με τη φράση το έβδομο.

δ. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 36, σειρά έκτη (6η) η φράση του πέμπτου αντικαθίστανται με τη φράση του έκτου.

ε. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 36, η φράση ως εδάφιο έκτο αντικαθίσταται με τη φράση ως εδάφιο έβδομο.

στ. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 36, όγδοη σειρά (8η) η λέξη αγορά αντικαθίσταται με τη λέξη απόκτηση.

ζ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 37, η φράση της παραγράφου 1 αντικαθίσταται με τη φράση της παραγράφου 2.

η. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 37, η φράση της παραγράφου 2 αντικαθίσταται με τη φράση της παραγράφου 3.

θ. Η παράγραφος 7 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Το επιτόκιο εξοφλήσεως των δανείων που χορηγούνται σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 6 επιδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και η επιδότηση καταβάλλεται απευθείας στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας.

 

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, καθορίζεται το ποσοστό επιδότησης κατά κατηγορία δικαιούχων, η διάρκεια της επιδότησης του επιτοκίου, καθώς και οι ανάγκες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.}

 

ι. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 37, η φράση των άρθρων 3 και 4 του παρόντος νόμου αντικαθίσταται με τη φράση του άρθρου αυτού.

 

7. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994) προστίθεται δεύτερο εδάφιο που έχει ως ακολούθως:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, επιτρέπεται η επωνυμία του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας εκτός από το εθνόσημο με τον τίτλο Ελληνική Δημοκρατία να απεικονίζεται και με τη μορφή ειδικού λογότυπου ή σήματος (γραφικής παράστασης).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.