Νόμος 2224/94 - Άρθρο 28

Άρθρο 28


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ρύθμιση εξοφλήσεως εν γένει οφειλών στεγαστικών παροχών απευθείας από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας.

α. Οι κληρούχοι και δανειούχοι αποκλειστικά από στεγαστικά κεφάλαια του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, που οφείλουν ληξιπρόθεσμες δόσεις μέχρι του τέλους του έτους 1994, δύνανται να τις εξοφλήσουν σε 48 μηνιαίες άτοκες και ισόποσες δόσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι τόκοι υπερημερίας, παράλληλα με την πληρωμή των τρεχουσών δόσεων των οφειλών τους. Ειδικά για τους υπαλλήλους των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από τον νόμο η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών θα γίνει σε 24 μηνιαίες δόσεις.

 

Σε περίπτωση μη πληρωμής τριών συνεχόμενων δόσεων, η παρά πάνω ρύθμιση παύει ισχύουσα και τα οφειλόμενα καθίστανται απαιτητά,εφαρμοζομένων των διατάξεων περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

 

β. Παρέχεται η ευχέρεια εφάπαξ εξοφλήσεως των άληκτων οφειλών κληρούχων και δικαιούχων αποκλειστικά από στεγαστικά κεφάλαια του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, με έκπτωση 50%, επί του συνόλου των υπολειπόμενων οφειλών τούτων. Η ευχέρεια του προηγούμενου εδαφίου, παρέχεται και στους δικαιούχους της παραγράφου 1 του παρόντος, και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, εξαιρουμένων των τόκων υπερημερίας που ρυθμίζονται σε κάθε περίπτωση με τις διατάξεις της παραγράφου 1.

 

γ. Εάν το ύψος της ετήσιας επιβάρυνσης των δόσεων των ρυθμιζόμενων ως άνω οφειλών υπερβαίνει το 10% του οικογενειακού εισοδήματος και μέχρι ύψους δυόμισι εκατομμυρίων (2.500.000) δραχμών, μπορεί ο οφειλέτης να προσφύγει σε ειδική τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, που καθορίζουν και τις λεπτομέρειες λειτουργίας της και αποτελείται από έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας, που προτείνεται από αυτόν, έναν υπάλληλο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων, που προτείνεται από την τριτοβάθμια συνδικαλιστική τους οργάνωση. Η παραπάνω επιτροπή ορίζει τον αριθμό των παραπέρα δόσεων και το ποσό κάθε δόσης. Στην επιτροπή μπορεί να προσφεύγει κάθε οφειλέτης, αφού έχει πληρώσει τουλάχιστον την πρώτη δόση από τις ρυθμιζόμενες οφειλές. Για το ίδιο ετήσιο εισόδημα συγχωρείται μόνο μία προσφυγή, εκτός από τελείως ιδιάζουσες περιπτώσεις, όπως είναι η ανεργία, τις οποίες δέχεται ή απορρίπτει κατά περίπτωση η επιτροπή. Για ποσό οφειλής μικρότερο των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών, δεν συγχωρείται προσφυγή. Το ποσό τούτο, καθώς και το ποσοστό 10% της παρούσας παραγράφου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας. Ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το άθροισμα του ετήσιου εισοδήματος του δικαιούχου, του ή της συζύγου και των προστατευόμενων μελών, όπως αυτό προκύπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της φορολογίας εισοδήματος ή σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης, από τη βεβαίωση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ή του μισθοδοτικού ή τυχόν επιδοτούντος φορέα στην οποία, προσδιορίζονται οι ετήσιες αποδοχές.

 

Λεπτομέρειες που θα ανακύψουν κατά την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων μπορεί να ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας.

 

δ. Δάνεια πάσης φύσεως που χορηγήθηκαν από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, μέχρι τη δημοσίευση του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1138/1972 (ΦΕΚ 63/Α/1972), καθώς και οφειλές από τίμημα κληρωθεισών κατοικιών μέχρι του χρόνου τούτου, καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος. Σε περίπτωση μη εξοφλήσεώς τους εφαρμόζονται οι διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

 

ε. Ειδικά για τις οικογένειες που έχουν 4 ανήλικα παιδιά και πάνω, που έτυχαν στεγαστικής παροχής αποκλειστικά από τα κεφάλαια του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, παρατείνεται ο χρόνος αποπληρωμής των δανείων και των κατοικιών αντίστοιχα, έτσι ώστε η καταβαλλόμενη άτοκη μηνιαία δόση να μην υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξάνεται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας. Στην περίπτωση, που ο δικαιούχος έχει μεν τύχει στεγαστικής παροχής ως πολύτεκνος, αλλά κάποια από τα παιδιά του έχουν ενηλικιωθεί, τότε οι δόσεις καθορίζονται από την επιτροπή της περιπτώσεως γ'.

 

στ. Των ευεργετικών διατάξεων της παραγράφου 1)γ εξαιρούνται οι υπάλληλοι των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και οι υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του νόμου 2736/1999 (ΦΕΚ 172/Α/1999).

 

2. α. Το ποσό που διαθέτει κάθε χρόνο ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας για την κάλυψη των κατασκευαστικών του δραστηριοτήτων, δηλαδή αγορά οικοπέδων, ανέγερση οικισμών και αγορά διαμερισμάτων, δεν μπορεί να είναι λιγότερο από το 50% του προϋπολογισμού, εξαιρουμένων των γενικών εξόδων (μισθοδοσία προσωπικού, εξοπλισμός κ.λ.π.). Το ποσό για την αγορά έτοιμων διαμερισμάτων από ιδιώτες κατασκευαστές δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση το 15% του συνολικού ποσού που διατέθηκε τον προηγούμενο χρόνο, για το κατασκευαστικό πρόγραμμα. Τα κονδύλια, που τυχόν δεν απορροφώνται κατά το περασμένο έτος, μεταφέρονται στο κατασκευαστικό πρόγραμμα του επόμενου έτους.

 

β. Φόροι πάσης φύσεως, ως και δημοτικά ή άλλα τέλη και εισφορές, που αφορούν σε κληρωθείσες κατοικίες μετά των κοινοχρήστων αυτών χώρων από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας σε δικαιούχους του, βαρύνουν αποκλειστικά τους κατόχους είτε προσωρινών παραχωρητηρίων χρήσεως, είτε οριστικών παραχωρητηρίων.

 

γ. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας μπορεί να δημιουργήσει Ειδικό Γραφείο, για την τακτική ενημέρωση των δικαιούχων του και γενικότερα της κοινής γνώμης, με τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων μέσων πληροφόρησης, σχετικά με τα προγράμματά του. Για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του ως άνω Γραφείου, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας μπορεί να προσλάβει με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέχρι και δύο πρόσωπα, με τα απαραίτητα ειδικά προσόντα σπουδών και επαγγελματικής εμπειρίας.

 

δ. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας μπορεί να συστήσει Ειδικό Γραφείο Διεθνών Σχέσεων, με σκοπό τη συνεργασία με ομολόγους οργανισμούς κοινωνικής κατοικίας άλλων χωρών, ιδίως στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του ως άνω Γραφείου, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας μπορεί να προσλάβει με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μέχρι και τρία πρόσωπα με τα απαραίτητα ειδικά προσόντα σπουδών, τέλειας γνώσης τουλάχιστον δύο εκ των κυρίων ξένων (ευρωπαϊκών) γλωσσών και προηγούμενης εμπειρίας διεθνών σχέσεων.

 

ε. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις αυτού ως εισηγητές ο προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας, ο νομικός σύμβουλος του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, καθώς και οι υπηρετούντες δικηγόροι σε αυτόν, κατά περίπτωση, για παροχή νομικών υπηρεσιών στους οποίους καταβάλλονται οι ισχύουσες αποζημιώσεις για τη συμμετοχή τους.

 

3. Διεύρυνση του πεδίου στεγαστικών δραστηριοτήτων - Κατασκευαστικά προγράμματα με συγχρηματοδοτήσεις τρίτων.

 

Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας δύναται να πραγματοποιεί και ειδικά προγράμματα κατασκευής οικισμών με συμμετοχή στη χρηματοδότησή τους τρίτων ενδιαφερόμενων φορέων του Δημοσίου ή του Εθνικού Ιδρύματος Παλιννοστούντων για τη στέγαση ειδικών κατηγοριών δικαιούχων, βάσει ειδικών κάθε φορά συμφωνιών με τους ως άνω ενδιαφερόμενους φορείς. Οι συμφωνίες αυτές, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας θα εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας.

 

4. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας δύναται να αναλαμβάνει την πραγματοποίηση μελετών και την επίβλεψη κατασκευής οικιστικών συγκροτημάτων για λογαριασμό τρίτων φορέων του δημόσιου ή / και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα ή / και σε χώρες του εξωτερικού, βάσει σχετικών εργοληπτικών συμβάσεων που θα συνομολογούνται με όρους που θα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

 

5. Αγορά μικρών οικοπέδων στα αστικά κέντρα.

 

Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας δύναται να αγοράζει σε αστικά κέντρα μικρά οικόπεδα εντός των σχεδίων πόλεων και μέχρι 1.000 m2 στα οποία να δύναται να ανεγείρονται κατοικίες συνολικής δομημένης επιφάνειας τουλάχιστον 600 m2. Οι διαδικασίες απόκτησής τους θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.