Νόμος 1849/89 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Σύσταση Ειδικού Στεγαστικού Ανακυκλούμενου Κεφαλαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1641/1986 (ΦΕΚ 122/Α/1986) προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής, και η παράγραφος 4 παίρνει τον αριθμό 5.

 

{4. Παράλληλα με τη χρηματοδότηση των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται και προγράμματα δανειοδότησης με Ειδικό Στεγαστικό Ανακυκλούμενο Κεφάλαιο.

 

Στα προγράμματα αυτά έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι δικαιούχοι του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

 

Το κεφάλαιο είναι αυτοτελές και σχηματίζεται με σταδιακή κατάθεση χρηματικών ποσών από το ίδιο στεγαστικό κεφάλαιο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Για το σχηματισμό του κεφαλαίου, κατά τα τρία πρώτα έτη της εφαρμογής του προγράμματος, εισφέρει και το Ελληνικό Δημόσιο, με δανειοδότησή του από την Εθνική Κτηματική Τράπεζα Ελλάδος.

 

Οι όροι του δανείου θα καθοριστούν με σύμβαση δανειοδότησης που θα υπογραφεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας Ελλάδος. Η διάθεση στους δικαιούχους γίνεται από την Εθνική Κτηματική Τράπεζα Ελλάδος ή και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς. Τα δάνεια που χορηγούνται από το λογαριασμό αυτόν είναι για το σύνολο του ποσού έντοκα και εξοφλούνται σε είκοσι πέντε έτη.

 

Το ύψος του επιτοκίου καθορίζεται σύμφωνα με το μέσο ύψος των επιτοκίων του έντοκου τμήματος των δανείων του νόμου [Ν] 1641/1986, όπως αυτά ρυθμίζονται από τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1116/1981 (ΦΕΚ 8/Α/1981), του νόμου 1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α/1982) και της απόφασης με αριθμό 305/19/1981 του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και δεν μπορεί να ξεπεράσει το 10% με εξαίρεση για τους δικαιούχους που με την υπουργική απόφαση [Α] 50130/1991 έτυχαν δανείου με την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού, για τους οποίους το επιτόκιο ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).

 

 

Το επιτόκιο αυτό δεν επιδοτείται, εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο, με δανειοδότησή του από την Εθνική Κτηματική Τράπεζα Ελλάδος (ΕΚΤΕ), εισφέρει για το σχηματισμό του κεφαλαίου κατά τα τρία (3) πρώτα έτη της εφαρμογής του προγράμματος αυτού, διαφορετικά το επιτόκιο επιδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο για αγορά πρώτης κατοικίας. Η επιδότηση αυτή χορηγείται απευθείας στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Με φροντίδα της διαχειρίστριας τράπεζας εγγράφεται πρώτη ή δεύτερη υποθήκη στο ακίνητο που αποκτάται ή ανοικοδομείται με το δάνειο υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

 

Η διάθεση του δανείου αυτού στους δικαιούχους μπορεί να γίνει και απευθείας από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού.

 

Η έναρξη κατάθεσης της συμμετοχής του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και του Ελληνικού Δημοσίου, το ύψος της ετήσιας συμμετοχής, οι όροι και οι προϋποθέσεις διαχείρισης και διάθεσης του κεφαλαίου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

 

Όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα δανειοδότησης από το ανακυκλούμενο κεφάλαιο δεν συμμετέχουν στα υπόλοιπα προγράμματα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 36 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.