Νόμος 2639/98 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Ρύθμιση θεμάτων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το εδάφιο α' της παραγράφου 8 του άρθρου 20 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Από την 01-01-1998 οι πάσης φύσεως επιχορηγήσεις του Οργανισμού Εργατικής Εστίας προς όλους τους φορείς υπολογίζονται σε ποσοστά επί των εξ εισφορών εσόδων του οργανισμού και όχι επί των συνολικών εσόδων.}

 

2. Οι υποπεριπτώσεις θ)θ' και ι)ι' της περίπτωσης α' του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 678/1977 (ΦΕΚ 246/Α/1977) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{θ)θ') Ψυχαγωγία των εργαζόμενων, καθώς και των οικογενειών τους με την οργάνωση εκδρομών, ταξιδιών, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και εορτών, με τη δωρεάν παροχή εισιτηρίων θεάτρων, κινηματογράφων ή άλλων καλλιτεχνικών ή αθλητικών εκδηλώσεων. Επίσης με την οργάνωση καλλιτεχνικών ή αθλητικών εκδηλώσεων για τους Έλληνες εργαζόμενους στα εξωτερικό.

 

ι)ι') Δημιουργία βιβλιοθηκών ή διανομή στους εργαζόμενους εντύπων εθνικού, μορφωτικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου, καθώς και εντύπων σχετικών με το δίκαιο της εργασίας και το συνδικαλιστικό κίνημα, με έκδοση ή αγορά τους.}

 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 20 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Στους σκοπούς του Οργανισμού Εργατικής Εστίας περιλαμβάνεται επίσης και η ενίσχυση της έρευνας, μελέτης και προαγωγής του δικαίου της εργασίας και της επιστήμης της κοινωνικής πολιτικής, ως και η ενίσχυση και ανάπτυξη σχέσεων και ανταλλαγών με συνδικαλιστικές οργανώσεις και διεθνείς οργανισμούς ή φορείς στο εσωτερικό και εξωτερικό, που έχουν συναφείς προς τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας σκοπούς. Η υλοποίηση των σκοπών αυτών επιδιώκεται με κάθε πρόσφορο μέσο.}

 

4. Στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας συνιστάται μία (1) θέση Γενικού Διευθυντή με τριετή θητεία, που προέρχεται είτε από το Δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό τομέα με δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία. Τυπικό προσόν είναι η κατοχή πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της Ελλάδας ή ισότιμου αναγνωρισμένου ιδρύματος του εξωτερικού. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται τα ιδιαίτερα προσόντα και προϋποθέσεις σχετικό με την κάλυψη της θέσεως, οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή και κάθε τυχόν αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 22 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Οι πόροι του Κέντρου προέρχονται από:

 

α) Τακτική επιχορήγηση από το Λογαριασμό για την Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση

β) Επιχορηγήσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

γ) Ειδική εισφορά προβλεπομένη στον ετήσιο προϋπολογισμό του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, η οποία ανέρχεται στο ένα και μισό τοις εκατό (1,5%) των εξ εισφορών ετήσιων εσόδων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας. Το ύψος της ειδικής αυτής εισφοράς προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.

δ) Χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ε) Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους έναντι αμοιβής.

στ) Επιχορηγήσεις από άλλες πηγές.

ζ) Ειδικές εισφορές, δωρεές και άλλες παροχές τρίτων.

η) Έσοδα από την καταβολή παραβόλων. Τα παράβολα αυτά καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και καταβάλλονται από τους αιτούντες στις υπηρεσίες του Κέντρου στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του.

 

6. Η παράγραφος 10 του άρθρου 1 του νόμου 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α/1996) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Από το Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση επιχορηγούνται το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και τα εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν με τη συμμετοχή ενός ή περισσοτέρων από τους φορείς που υπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

 

Η επιχορήγηση αυτή ανέρχεται για το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης στο 8% επί του ποσοστού 15% που αντιστοιχεί στο σύνολο των ετήσιων εισφορών που εισπράχθηκαν υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.