Νόμος 2956/01 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Εταιρεία Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική - Πληροφορική


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΕΠΑ), που ιδρύθηκε κατ' εξουσιοδότηση του νόμου [Ν] 1836/1989 (ΦΕΚ 79/Α/1989) και του άρθρου 14 του νόμου 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α/1996), με την υπ' αριθμό [Α] 31699/1993 (ΦΕΚ 423/Β/1993) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμούς [Α] 33347/1996 (ΦΕΚ 343/Β/1996) και [Α] 33244/1997 (ΦΕΚ 109/Β/1997) αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και συγχωνεύθηκε με το άρθρο 19 του νόμου 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α/2000) με το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας (ΕΙΕ), μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική - Πληροφορική Ανώνυμη Εταιρεία με έδρα την Αθήνα.

 

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ρυθμίζονται οποιαδήποτε θέματα σχετίζονται με τη λειτουργία των εταιριών της παραγράφου 1.

 

2. Σκοπός της Εταιρείας είναι η ανάπτυξη ερευνητικού και μελετητικού έργου, καθώς και η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και τεχνικής υποστήριξης προς τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και τις Εταιρείες των άρθρων 8 και 9 του νόμου αυτού, για την εκπλήρωση των ευρύτερων σκοπών τους.

 

Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία:

 

α) Συγκεντρώνει, παρακολουθεί στατιστικά και επεξεργάζεται τα πρωτογενή στοιχεία, της εγγεγραμμένης ανεργίας, της απασχόλησης και των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης τόσο πανελλαδικά όσο και σε κάθε νομό της χώρας και δημιουργεί τράπεζα δεδομένων της αγοράς εργασίας.

 

β) Αναλύει τα στοιχεία ως προς τα χαρακτηριστικά και τις τάσεις της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες σε σχέση με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές.

 

γ) Μελετά και παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις και προοπτικές στους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, της δια βίου μάθησης και γενικότερα της αγοράς εργασίας.

 

δ) Μελετά και ερευνά τις συνθήκες και ευκαιρίες απασχόλησης στην αγορά εργασίας.

 

ε) Μελετά και ερευνά την προσφορά και τη ζήτηση επαγγελμάτων και ειδικοτήτων, σύμφωνα με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

 

στ) Παρέχει υπηρεσίες μηχανοργάνωσης καθώς και τεχνολογικής και τεχνικής υποστήριξης των Υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και των Εταιρειών των άρθρων 8 και 9 του παρόντος και έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη και εφαρμογή Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων παρακολούθησης των δραστηριοτήτων τους και γενικά προσφέρει την αναγκαία στήριξη για την εκπλήρωση των σκοπών τους.

 

ζ) Διοργανώνει σεμινάρια, ημερίδες ή άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις και εκδίδει έντυπα ή άλλα συναφή μέσα προβολής και ενημέρωσης του κοινού στο πλαίσιο των σκοπών της.

 

η) Στηρίζει την εφαρμογή πολιτικών απασχόλησης, εφόσον της ανατεθεί συγκεκριμένο σχετικό έργο από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

θ) Διενεργεί μελέτες σε σχέση με τα αντικείμενα δραστηριότητάς της ή και συνεργάζεται με την Ανώνυμη Εταιρεία Επαγγελματική Κατάρτιση και την Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσίες Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού για το σκοπό αυτόν ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς με συναφείς αρμοδιότητες.

 

ι) Συνεργάζεται με άλλους δημόσιους φορείς, παρεμφερούς χαρακτήρα, για το σχεδιασμό και εφαρμογή κοινών προγραμμάτων ή δράσεων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της.

 

ι)α) Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας.

 

ι)β) Σχεδιάζει, εκτελεί και διαχειρίζεται προγράμματα, δράσεις και ενέργειες που της ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ή από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συναφείς με το σκοπό της.

 

ι)γ) Παρακολουθεί τα χαρακτηριστικά της άτυπης επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα και εκπονεί και προωθεί προτάσεις για την ενίσχυση και τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας.

 

ι)δ) Στηρίζει τεχνικά κοινοτικές δράσεις που αναφέρονται στο ανθρώπινο δυναμικό.

 

ι)ε) Δημιουργεί τράπεζα πληροφοριών και τεκμηρίωσης που να καλύπτει την ελληνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία, νομολογία και βιβλιογραφία, σε σχέση με τους σκοπούς της.

 

ι)στ) Σχεδιάζει, εκτελεί και διαχειρίζεται προγράμματα, δράσεις και ενέργειες που της ανατίθενται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση.

 

3. Το Προσωπικό του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας (ΕΙΕ) που είχε μεταφερθεί στο Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΕΠΑ) και το Προσωπικό του Εθνικού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης αποτελεί Προσωπικό της Εταιρείας και διατηρεί την ίδια σχέση εργασίας και τα ίδια ασφαλιστικά δικαιώματα και υποχρεώσεις.

 

Οι υπηρεσίες του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας αποτελούν υπηρεσίες της Εταιρείας μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας που προβλέπεται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 12 του άρθρου 11. Η κινητή και ακίνητη περιουσία του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας που μεταφέρθηκε στο Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης περιέρχεται στην παρούσα Εταιρεία, η οποία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας. Η ακίνητη περιουσία του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας μεταβιβάζεται στην παρούσα Εταιρεία από την ημερομηνία μεταγραφής των πράξεων μεταβίβασής της στα βιβλία μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου, ενώ η κινητή από την ημερομηνία παράδοσής της στην Εταιρεία. Οι ως άνω μεταβιβάσεις, καθώς και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για τη συγχώνευση, απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους χαρτοσήμου ή άλλου τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των πάγιων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ υποθηκοφυλάκων. Μέχρι τη συγκρότηση του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 11, εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενες διατάξεις που αναφέρονται στη διοίκηση, οργάνωση, λειτουργία και το Προσωπικό των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων. Οι διατάξεις αυτές παύουν να ισχύουν μετά τη συγκρότηση του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύουν μόνο οι σχετικές διατάξεις του παρόντος για την Εταιρεία που προκύπτει από τη μετατροπή.

 

Όπου σε νόμο, διάταγμα ή υπουργική απόφαση αναφέρεται το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, νοείται εφεξής η Εταιρεία του παρόντος άρθρου. Διατάξεις νόμου, που θεσπίζουν πόρους του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας, καθώς και κάθε διάταξη νόμου, διατάγματος ή υπουργικής απόφασης υπέρ του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας θεωρείται ότι ισχύει υπέρ της Εταιρείας του παρόντος άρθρου. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

 

4. Όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης περιέρχεται στην Εταιρεία, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.