Νόμος 3996/11 - Άρθρο 85

Άρθρο 85: Τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου 3869/2010 - Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. 1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3869/2010 (ΦΕΚ 130/Α/2010) αντικαθίσταται η φράση των οφειλών αυτών από τη φράση των οφειλών τους.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου 3869/2010 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Για την έκδοση προσωρινής διαταγής και τη λήψη προληπτικών μέτρων εφαρμόζεται και το άρθρο 781 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.}

 

3. Στο άρθρο 5 του νόμου 3869/2010 η φράση {αντίγραφα: α) της αίτησης με ορισμό δικασίμου για τη συζήτηση της, β) της κατάστασης της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη και γ) του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών, αντικαθίσταται από τη φράση αντίγραφο της αίτησης με ορισμό δικασίμου για τη συζήτηση της,.

 

4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του νόμου 3869/2010 η φράση το δικαστήριο, μετά από αίτηση του οφειλέτη αντικαθίσταται από τη φράση του το δικαστήριο κατά τη συζήτηση της αίτησης της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος, μετά από αίτηση του οφειλέτη.

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 3869/2010 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Η προστασία του ακινήτου, σύμφωνα με τα προηγούμενα, ισχύει και εφόσον ο οφειλέτης έχει την επικαρπία ή ψιλή κυριότητα ή ιδανικό μερίδιο επί αυτών.}

 

6. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου 3869/2010 μετά τη φράση με την επιφύλαξη όσων ορίζονται, προστίθεται η φράση στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 και.

 

7. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 3869/2010 προστίθεται η φράση καθώς και το επιτόκιο με το οποίο εκτοκίζεται η οφειλή.

 

8. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 3869/2010 προστίθεται μετά τη φράση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η φράση ή, σε περίπτωση καθορισμού σταθερού επιτοκίου, το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως ομοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος,.

 

Καταργούμενες διατάξεις

 

Β. 1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 20 του νόμου 3896/2010 (ΦΕΚ 207/Α/2010) καταργείται.

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 997/1979 (ΦΕΚ 287/Α/1979), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφος 2 του άρθρου 56 του νόμου [Ν] 1140/1981 (ΦΕΚ 68/Α/1981) και το άρθρο 22 του νόμου [Ν] 1276/1982 (ΦΕΚ 100/Α/1982), καθώς και η παράγραφος 6 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 997/1979, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 1759/1988 (ΦΕΚ 50/Α/1988), καταργούνται.

 

3. Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2512/1997 (ΦΕΚ 138/Α/1997), όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004), καταργούνται.

 

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του νόμου 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α/2006) καταργείται.

 

5. Η ΔΙΑΔΠ/Α/32670/27-11-2007 (ΦΕΚ 2353/Β/2007) κοινή απόφαση [Α] των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών καταργείται.

 

6. Οι παράγραφοι 10 και 10)α του άρθρου 3 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2276/1940 (ΦΕΚ 117/Α/1940), όπως διαμορφώθηκαν με τις αριθμούς οίκοθεν 103/378/27-02-1990 (ΦΕΚ 320/Β/1990), 103/252/05-03-1996 (ΦΕΚ 270/Β/1996) και οίκοθεν 103/790/09-05-1997 (ΦΕΚ 407/Β/1997) αποφάσεις [Α] του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η περίπτωση Β' της 32778/Σ.365/27-07-1959 απόφασης [Α] του Υπουργού Εργασίας, η παράγραφος 4 της Φ80000/18926/832/01-08-2008 απόφασης [Α] της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 1621/Β/2008), καταργούνται από 01-01-2011.

 

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 6441/1935 (ΦΕΚ 3/Α/1935), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 517/1968 (ΦΕΚ 188/Α/1968) καταργείται.

 

8. Η παράγραφος 9 του άρθρου 12 του νόμου 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/2003) καταργείται.

 

9. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του νόμου 3717/2008 (ΦΕΚ 239/Α/2008) καταργείται από την ημερομηνία ισχύος της (26-11-2008).

 

10. Το εδάφιο Α' της παραγράφου 23 του άρθρου 11 του νόμου 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α/2001), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του νόμου 3896/2010 (ΦΕΚ 207/Α/2010), καταργείται.

 

11. Τα άρθρα 29 και 30 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010) καταργούνται, πλην της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 3863/2010.

 

12. Η παράγραφος 4 του άρθρου 28 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004) και η παράγραφος 6 του άρθρου 57 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008) καταργούνται.

 

13. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του νόμου 2335/1995 (ΦΕΚ 185/Α/1995) καταργείται.

 

14. Το άρθρο 68 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008) καταργείται.

 

15. Τα τρία τελευταία εδάφια της περίπτωσης ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 121/2008 (ΦΕΚ 183/Α/2008) καταργούνται.

 

16. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.