Νόμος 3896/10 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Αντικατάσταση της παραγράφου 23 και κατάργηση της παραγράφου 24 του άρθρου 11 του νόμου 2956/2001 Αναδιάρθρωση Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 258/Α/2001)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 23 του άρθρου 11 (Κοινές διατάξεις) του νόμου 2956/2001 Αναδιάρθρωση Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 258/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{23. Α. Οι πόροι της Εταιρείας Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική - Πληροφορική Ανώνυμη Εταιρεία, προέρχονται από τη χρηματοδότηση και την επιχορήγηση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, από την εκτέλεση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών και κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού υποχρεούται να μεριμνά για την εμπρόθεσμη εκπλήρωση κάθε οικονομικής παροχής που σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Εταιρείας οφείλεται από τον Οργανισμό προς αυτήν.

 

Οι ως άνω επιχορηγήσεις, καθώς και οι οικονομικές ενισχύσεις, μειώνουν το κόστος των προγραμμάτων ή των εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί από την Εταιρεία. Η Εταιρεία μπορεί να έχει πόρους και από τυχόν παροχή υπηρεσιών, εφόσον συνάδει προς τους σκοπούς της.

 

Β. Οι πόροι της εταιρείας Επαγγελματική Κατάρτιση Ανώνυμη Εταιρεία προέρχονται:

 

α) από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό και συγκεκριμένα από τακτικούς πόρους που εγγράφονται κάθε έτος υπέρ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ειδικά για την εταιρεία αυτή,

β) από την εκτέλεση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών,

γ) από παροχή υπηρεσιών, εφόσον αυτό συνάδει προς τους καταστατικούς σκοπούς της εταιρείας,

δ) από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.}

 

2. Η παράγραφος 24 του άρθρου 11 (Κοινές διατάξεις) του νόμου 2956/2001 καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.