Νόμος 3996/11 - Άρθρο 86

Άρθρο 86: Κέντρα Εργαζομένης Νεότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις:

 

α) της υποπερίπτωσης α)α' της περίπτωσης α' του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 678/1977 (ΦΕΚ 246/Α/1977), μόνο κατά το μέρος που αφορούν στην ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και συντήρηση Κέντρων Νεότητος (Κέντρων Εργαζόμενου Κοριτσιού και Κέντρων Εργαζομένων Νέων) και

 

β) της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου 3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α/2004), σχετικά με τη σύσταση του Τμήματος Κέντρων Εργαζόμενης Νεότητας στη Διεύθυνση Βρεφονηπιακών Σταθμών και Κέντρων Εργαζόμενης Νεότητας, από την ονομασία της οποίας διαγράφεται η φράση και Κέντρων Εργαζομένης Νεότητας, και αντικαθίστανται οι διατάξεις:

 

α) της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 2/1977 (ΦΕΚ 5/Α/1977) ως εξής:

 

{Τμήμα Επιθεώρησης Λειτουργίας Βρεφονηπιακών Σταθμών} και

 

β) της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 2/1977 (ΦΕΚ 5/Α/1977) ως εξής:

 

{α) Τμήμα Επιθεώρησης Λειτουργίας Βρεφονηπιακών Σταθμών:

 

Η άσκηση διοικητικού ελέγχου με σκοπό τη διαπίστωση της ακριβούς εφαρμογής των κειμένων διατάξεων, αποφάσεων και διαταγών της Διοίκησης. Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Οργανισμού επί διοικητικών θεμάτων. Η άσκηση ελέγχου επί της καταλληλότητας και απόδοσης του προσωπικού των βρεφονηπιακών σταθμών και επί της εύρυθμης λειτουργίας τους εν γένει. Η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών. Η υποβολή εκθέσεων επί του συντελούμενου έργου.}

 

2. α. Οι υπάλληλοι του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 3 και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 11 Καθηγητών Γενικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 5 Καθηγητών Οικιακής Οικονομίας, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 6 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 1 Κοινωνικών Λειτουργών, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 6 Καθηγητών Μουσικής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 12 Δραματικής Τέχνης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 3 Εκπαιδευτικών πτυχιούχων μέσων σχολών, που υπηρετούν στα Κέντρα Εργαζόμενης Νεότητας, μετατάσσονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την ίδια σχέση εργασίας σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού των υφιστάμενων κλάδων Διοικητικού του Οργανισμού στις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με βάση τον τίτλο σπουδών που κατέχουν και, εφόσον κενές οργανικές θέσεις δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, σε προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες συνιστώνται με την πράξη μετάταξης.

 

β. Είκοσι ένας υπάλληλοι εκ των υπηρετούντων στα Κέντρα Εργαζόμενης Νεότητας των κατωτέρω πόλεων μετατάσσονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την ίδια σχέση εργασίας σε υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας των πόλεων όπου υπηρετούν, σε κενές οργανικές θέσεις ή, εφόσον τέτοιες δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, σε προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες συνιστώνται με την πράξη μετάταξης με δέσμευση αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης, στις παρακάτω πόλεις και νομούς σύμφωνα με την εξής κατανομή:

 

Αλεξανδρούπολη Νομού Έβρου θέσεις 3,
Δράμα Νομού Δράμας θέσεις 2,
Ηράκλειο Νομού Ηρακλείου θέσεις 5,
Καρδίτσα Νομού Καρδίτσας θέσεις 2,
Κομοτηνή Νομού Ροδόπης θέσεις 3,
Μυτιλήνη Νομού Λέσβου θέσεις 4,
Πύργος Νομού Ηλείας θέσεις 2.

 

Οι μετατασσόμενοι κατατάσσονται σε μισθολογικό κλιμάκιο με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους.

 

Οι μετατάξεις γίνονται είτε με αίτηση των υπαλλήλων που επιθυμούν να μεταταγούν σε υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία υποβάλλεται εντός μηνός από τη δημοσίευση της κατωτέρω υπουργικής απόφασης περί καθορισμού των κριτηρίων, είτε με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων δεν επαρκεί για να συμπληρωθούν οι ως άνω θέσεις.

 

Τα κριτήρια για τη διενέργεια των μετατάξεων στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας υπό β' περίπτωσης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία εκδίδεται εντός διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

3. Τα έπιπλα, έντυπα και σκεύη, καθώς και ο πάσης φύσεως υλικοτεχνικός εξοπλισμός, τα οποία ανήκουν στην κυριότητα του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και με τα οποία είναι εξοπλισμένα τα καταργούμενα Κέντρα Εργαζόμενης Νεότητας του Οργανισμού, διατίθενται άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή σε συσταθείσες από αυτούς επιχειρήσεις, καθώς και σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, εφόσον αυτά επιδιώκουν αποδεδειγμένα φιλανθρωπικούς ή κοινωφελείς σκοπούς βάσει του νομίμως κατατεθειμένου καταστατικού τους. Κατά την ως άνω διάθεση αυτών, ο Οργανισμός απαλλάσσεται από κάθε εις βάρος του φόρο, κράτηση και άλλο τέλος που τυχόν προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.