Νόμος 2956/01 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και των Εταιρειών που προβλέπονται στα άρθρα 8, 9 και 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και οι εταιρείες που προβλέπονται στα άρθρα 8, 9 και 10 υποχρεούνται να καταρτίζουν Στρατηγικό Σχέδιο και Επιχειρησιακό Σχέδιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 

2. Το Στρατηγικό Σχέδιο είναι τετραετούς διάρκειας. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο είναι ετήσιας διάρκειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 

3. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο περιλαμβάνει επί μέρους σχέδια που περιγράφουν τους στόχους και τις δραστηριότητες κάθε υπηρεσιακής ή επιχειρησιακής μονάδας, διεύθυνσης ή τομέα, για το χρόνο ισχύος του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 

4. Σε κάθε Επιχειρησιακό Σχέδιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και των Εταιρειών του:

 

α) περιγράφονται οι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι που επιδιώκονται,

β) προσδιορίζεται το χρονοδιάγραμμα των δράσεων,

γ) προσδιορίζονται οι πόροι, τα μέσα και οι ενέργειες για το σκοπό αυτόν,

δ) εκτιμάται το κόστος της πραγματοποίησης των στόχων αυτών και

ε) προσδιορίζονται οι διαδικασίες αποτίμησης για την επίτευξη των στόχων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 

5. Το Στρατηγικό Σχέδιο και το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, καθώς και αντίστοιχα σχέδια των Εταιρειών των άρθρων 8, 9 και 10 του παρόντος, εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού εγκρίνει τα Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια των Εταιρειών εντός ενός μηνός από την υποβολή τους και τα υποβάλλει στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τελική έγκριση.

 

Αν παρέλθει άπρακτος ο μήνας, οι εταιρείες υποβάλλουν απευθείας στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τα σχέδια για έγκριση και ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού τις απόψεις του για αυτά. Ο Υπουργός αποφασίζει για την έγκριση ή μη των σχεδίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 

6. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο και το Στρατηγικό Σχέδιο των Εταιρειών μπορεί να αναθεωρούνται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται τα όργανα και οι διαδικασίες παρακολούθησης, ελέγχου και αποτίμησης της εφαρμογής των παραπάνω Σχεδίων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και των Εταιρειών των άρθρων 8, 9 και 10 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 

7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, πόροι υπέρ κλάδων που έχουν συσταθεί στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού δύνανται να διατίθενται γενικώς για την επίτευξη στόχων που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και των Εταιριών. Ειδικά για τους πόρους του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση απαιτείται σχετική εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 

8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α/1998) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Η ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων εκτέλεσης έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.}

 

9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του νόμου 2639/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού καθορίζονται οι όροι συνεργασίας για την εκτέλεση των προγραμμάτων των παραγράφων 1 και 2.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.