Νόμος 3918/11 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Διοικητική Οργάνωση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας διακρίνονται σε Κεντρική και Περιφερειακές.

 

Α. Η Κεντρική Υπηρεσία διαρθρώνεται ως εξής:

 

1. Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης και Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας.

2. Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας.

3. Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

 

Η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης και Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:

 

α. Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

β. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

γ. Διεύθυνση Οργάνωσης και Εποπτείας Υπηρεσιών Υγείας Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

δ. Διεύθυνση Πληροφορικής

ε. Διεύθυνση Προμηθειών

στ. Διεύθυνση Στατιστικής και Μελετών

ζ. Αυτοτελές Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

 

Η Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:

 

α. Διεύθυνση Σχεδιασμού

β. Διεύθυνση Αξιολόγησης και διασφάλισης Ποιότητας

γ. Διεύθυνση Φαρμάκου

δ. Διεύθυνση Παροχών και Κατάρτισης συμβάσεων

ε. Διεθνών Ασφαλιστικών σχέσεων. Η Διεύθυνση Ασφαλιστικών Σχέσεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, με την υφιστάμενη διάρθρωση της μεταφέρεται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

στ. Διεύθυνση Ελέγχου και Πιστοποίησης Αναπηρίας

ζ. Διεύθυνση Στοματικής Υγείας

 

Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Πρόεδρο:

 

α) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

β) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας

γ) Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων

δ) Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων

 

Β. α. Τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας αποτελούν οι υφιστάμενες μονάδες των περιφερειακών υπηρεσιών υγείας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, οι υγειονομικές υπηρεσίες αυτού που δεν αποτελούν οργανικές μονάδες και λειτουργούν μέχρι την εφαρμογή του παρόντος ενταγμένες στις υπηρεσίες ασφάλισης, οι υπηρεσίες Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών που ασκούν αρμοδιότητες σχετικές με παροχές ασθένειας σε είδος και λειτουργούν σε υπηρεσίες ασφάλισης, καθώς και οι περιφερειακές υπηρεσίες των λοιπών εντασσόμενων φορέων και κλάδων υγείας που ασκούν αρμοδιότητες σχετικές με παροχές ασθένειας σε είδος. Από τις περιφερειακές υπηρεσίες υγείας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών εξαιρούνται οι υπηρεσίες νοσοκομειακής υποστήριξης, οι οποίες μεταφέρονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

β. Η ένταξη των περιφερειακών υπηρεσιών των μεταφερόμενων φορέων στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος, δύναται να είναι σταδιακή και πραγματοποιείται με την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην οποία καθορίζεται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

 

Οι περιφερειακές υπηρεσίες που εντάσσονται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας λειτουργούν ως αυτοτελείς οργανικές μονάδες και κατανέμονται σε επτά περιφέρειες τα όρια των οποίων συμπίπτουν με τα όρια των Υγειονομικών Περιφερειών, όπως αυτές προβλέπονται στο νόμο 3329/2005.

 

γ. Με απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού σε κάθε περιφέρεια ορίζεται ένας Συντονιστής, από τους προϊσταμένους Διεύθυνσης των εντασσόμενων μονάδων που ήδη υπηρετούν. Έργο του είναι η εποπτεία, ο συντονισμός και η βελτίωση της λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του. Η έδρα του Συντονιστή είναι μια περιφερειακή μονάδα των υπηρεσιών ευθύνης του, εντός των ορίων της Περιφέρειας, που επιλέγεται από τον Πρόεδρο του Οργανισμού. Σε κάθε έδρα λειτουργεί Αυτοτελές Γραφείο για τη γραμματειακή υποστήριξη και υποβοήθηση του έργου του.

 

Γ. Σε κάθε νομό της χώρας συνιστάται μια Περιφερειακή Διεύθυνση.

 

Κατ' εξαίρεση, στο νομό Αττικής συνιστώνται 11 Περιφερειακές Διευθύνσεις και στο νομό Θεσσαλονίκης 3.

 

Με απόφαση του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, καθορίζεται η έδρα των νέων Περιφερειακών Διευθύνσεων, η κατανομή του προσωπικού σε Τμήματα, η χωροταξική αρμοδιότητα των υφισταμένων Περιφερειακών Διευθύνσεων των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τη λειτουργία τους θέμα.

 

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης και Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας και εντάσσονται στη διοικητική δομή του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, όπως αυτή θα καθοριστεί με τον Οργανισμό της παραγράφου 5 του άρθρου 17.

 

Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, οι Διευθύνσεις αυτές αποτελούν Περιφερειακές Υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, η έδρα των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού.

 

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις διαρθρώνονται στα παρακάτω Τμήματα:

 

α) Τμήμα Παροχών Ασθένειας.

β) Τμήμα Λογιστηρίου.

γ) Τμήμα Φαρμακευτικής.

δ) Τμήμα Γραμματείας.

 

Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι η αναγνώριση, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής των εξόδων όλων των υφιστάμενων Περιφερειακών Υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και ο έλεγχος της φαρμακευτικής δαπάνης των παρόχων υγείας και παρακολούθησης τήρησης της φαρμακευτικής νομοθεσίας των συμβεβλημένων φαρμακοποιών.

 

Για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας συνιστώνται σε όλη τη χώρα Αποκεντρωμένα Γραφεία Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων, υπαγόμενα στις αντίστοιχες Περιφερειακές Διευθύνσεις.

 

Με απόφαση του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, καθορίζονται η έδρα τους, οι αρμοδιότητες, καθώς και η έναρξη λειτουργίας τους, ύστερα από συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων (στέγαση, στελέχωση, εξοπλισμός κ.λ.π.).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 72 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011), με το άρθρο 31 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012), με την παράγραφο 6 του άρθρου 13 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), με την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 57 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017).

 

2. Το άρθρο 6 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010) εξακολουθεί να ισχύει. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου μετά τη λέξη Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης προστίθενται οι λέξεις του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Στο τέλος του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου προστίθεται η εξής φράση:

 

{Οι πίνακες των συμμετεχόντων ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας αποστέλλονται από τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.