Νόμος 3918/11 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης και Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας διαρθρώνεται στις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α. Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

 

Η Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αρμόδια για το σχεδιασμό κάλυψης των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και το χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και των μεταβολών του προσωπικού του Οργανισμού. Την οργάνωση και εκτέλεση επιμορφωτικών προγραμμάτων, καθώς και προγραμμάτων επαγγελματικής εξειδίκευσης και προαγωγικής εκπαίδευσης του προσωπικού του Οργανισμού. Τη μέριμνα για τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα συναφή με τα αντικείμενα του Οργανισμού.

 

β. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Κατάρτισης Συμβάσεων

 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Κατάρτισης Συμβάσεων είναι αρμόδια για:

 

α)α) Την κατάρτιση του προϋπολογισμού, απολογισμού, καθώς και ισολογισμού, τη μέριμνα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των περιφερειακών υπηρεσιών.

 

β)β) Την επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων του Οργανισμού και τη μέριμνα για την αποστολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες των εποπτευόντων Υπουργείων και την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

 

γ)γ) Την ανάληψη και εκκαθάριση δαπανών, καθώς και την άσκηση της ταμειακής διαχείρισης του Οργανισμού.

 

δ)δ) Τη μέριμνα για την κατάρτιση συμβάσεων με όλους τους τρίτους παρόχους υγείας, καθώς και την παρακολούθηση της τήρησης των όρων αυτών.

 

ε)ε) Την κατάρτιση και εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών και εφοδιασμού όλων των μονάδων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με πάσης φύσεως εξοπλισμό, υλικά και έντυπα.

 

στ)στ) Τη διαμόρφωση και εκτέλεση των ετησίων προγραμμάτων στέγασης, καθώς και την επίβλεψη των έργων στέγασης και της τήρησης των απαραίτητων διαδικασιών για την έγκαιρη και σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις προδιαγραφές εκτέλεση τους.

 

ζ)ζ) Την είσπραξη εσόδων.

 

γ. Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας

 

α)α) Η Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τον καθορισμό ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων για τη διασφάλιση της.

 

β)β) Τον ποιοτικό έλεγχο των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων.

 

γ)γ) Την αξιοποίηση του ιατροτεχνικού εξοπλισμού και την κατάρτιση προγραμμάτων για την κτήση μηχανημάτων υψηλού κόστους.

 

γ (α). Διεύθυνση Οργάνωσης και Εποπτείας Υπηρεσιών Υγείας Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

 

Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Εποπτείας Υπηρεσιών Υγείας Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας είναι αρμόδια για:

 

α)α) την κατάρτιση του Οργανισμού Λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και την υποβολή του στον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για έγκριση,

 

β)β) τη σύσταση, συγχώνευση, κατάργηση και διάρθρωση των μονάδων υγείας, τη σύσταση και κατανομή θέσεων προσωπικού, καθώς και των αρμοδιοτήτων των μονάδων υγείας, όπως και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων,

 

γ)γ) τη μέριμνα απλούστευσης των διαδικασιών,

 

δ)δ) την εποπτεία της καλής λειτουργίας, από διοικητικής απόψεως, όλων των υπηρεσιών και των Μονάδων Υγείας του Οργανισμού, όπως και της συνεργασίας τους με φορείς του Εθνικού Συστήματος Υγείας,

 

ε)ε) τον καθορισμό των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών από τα εργαστήρια του Οργανισμού, από τις υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και από τους τρίτους παρόχους, με τους οποίους συμβάλλεται ο Οργανισμός, όπως και από τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας,

 

στ)στ) τον καθορισμό κριτηρίων και την αξιολόγηση των συμβάσεων με εξωτερικούς προμηθευτές, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των όρων αυτών,

 

ζ)ζ) τον ιατρικό έλεγχο κλινικών και νοσοκομείων,

 

η)η) τη στάθμιση των αναγκών και τον καθορισμό των διαδικασιών πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης.

 

δ. Διεύθυνση Πληροφορικής

 

Η Διεύθυνση Πληροφορικής είναι αρμόδια για:

 

α)α) την εισαγωγή και εφαρμογή της πληροφορικής στον Οργανισμό,

 

β)β) την ανάλυση και επεξεργασία στοιχείων για στατιστική αξιολόγηση,

 

γ)γ) τη σύνταξη μελετών για την εξέλιξη και ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης με βάση την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων και παραπεμπτικών πράξεων και την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων και των εφαρμογών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και των φορέων που εντάσσονται σε αυτόν.

 

ε. Η Διεύθυνση Προμηθειών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α. Την κατάρτιση ετήσιων προγραμμάτων προμηθειών για τον εφοδιασμό όλων των μονάδων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας σε εξοπλισμό, έντυπα, υλικά, υπηρεσίες.

β. Τη μέριμνα για τη σύνταξη των προδιαγραφών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και η έρευνα αγοράς των υπό προμήθεια ειδών.

γ. Τη διενέργεια της διαδικασίας των διαγωνισμών για την προμήθεια των παραπάνω και η μέριμνα για την κατάρτιση και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

δ. Την παρακολούθηση των κατατεθειμένων εγγυητικών επιστολών των προμηθευτών, η φύλαξη και η καταχώριση αυτών.

ε. Τη διενέργεια της νόμιμης διαδικασίας για την εκποίηση ή καταστροφή του άχρηστου υλικού σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τήρηση βιβλίου αποθήκης και παραστατικών διακίνησης.

στ. Την έγκαιρη και τακτική ενημέρωση του τμήματος προμηθειών για τα υπόλοιπα των ειδών αποθήκης, την ετήσια απογραφή του υλικού, καθώς και η αποτίμηση αυτού, καθώς και την παραλαβή, διακίνηση και φύλαξη επίπλων σκευών, μηχανών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Οργανισμού, καθώς και η τήρηση του μητρώου αυτών (παγίων).

ζ. Τη μέριμνα για τη μίσθωση ή αγορά ακινήτων σε εκτέλεση του προγράμματος στέγασης, καθώς και για την εγκατάσταση των μονάδων του ΕΟΠΥΥ σε ιδιόκτητα ή μισθωμένα ακίνητα.

η. Τη μέριμνα για την εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων του Οργανισμού και η επιμέλεια είσπραξης των μισθωμάτων, καθώς και την παρακολούθηση της έγκαιρης εκτέλεσης των έργων, της τήρησης των προθεσμιών ως την οριστική παραλαβή τους και

θ. το σχεδιασμό μακροπρόθεσμης στρατηγικής κατανομής των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού και η εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για υλοποίηση της στρατηγικής με την επιλογή συγκεκριμένων μετοχών, ομολόγων, ακινήτων.

 

στ. Η Διεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών Μελετών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α. Τη συγκέντρωση, επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων που αφορούν στις δραστηριότητες των υπηρεσιακών μονάδων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και η σύνταξη εκθέσεων στατιστικών αποτελεσμάτων.

β. Την ειδική επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων δημογραφικής κίνησης, αναπαραγωγικότητας, νοσηρότητας, θνησιμότητας και κάθε άλλου είδους στατιστικού δεδομένου του ασφαλιστικού πληθυσμού και η σύνταξη συναφών εκθέσεων.

γ. Τη διανομή όλων των ανωτέρω στοιχείων και πληροφοριών στις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τη Διοίκηση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

δ. Τη συνεργασία με άλλα κέντρα τεκμηρίωσης και λοιπούς φορείς που ασχολούνται με τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για θέματα συναφή, με τα αντικείμενα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Η κατάρτιση αναλογιστικών και οικονομικών μελετών που σχετίζονται με την οικονομική πορεία του Οργανισμού.

ε. Την κατάρτιση μελετών και προβλέψεων με τη χρησιμοποίηση των στατιστικών στοιχείων του Οργανισμού και άλλων πληροφοριών, καθώς και η διενέργεια ερευνών σχετικά με την επίτευξη των σκοπών και στόχων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 72 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011), με τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 13 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012).

 

2. Η Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας, διαρθρώνεται στις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α. Διεύθυνση Σχεδιασμού

 

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού είναι αρμόδια για:

 

α)α) Το σχεδιασμό των αναγκαίων δράσεων προαγωγής υγείας σε συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς φορείς.

 

β)β) Το σχεδιασμό της συνεργασίας μεταξύ των φορέων που ανήκουν στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και αποτελούν το δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

 

γ)γ) Τον καθορισμό των αναγκών των περιφερειακών υπηρεσιών σε ιατρεία διαφόρων ειδικοτήτων

 

δ)δ) Τη μελέτη, αξιολόγηση και μεταφορά της βιοϊατρικής τεχνολογίας στις υπηρεσίες υγείας του Οργανισμού.

 

β. Διεύθυνση Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας

 

Η Διεύθυνση Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας είναι αρμόδια για:

 

Α)α) Τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των μονάδων υγείας του Οργανισμού ανά διοικητική περιφέρεια και τον προσδιορισμό των αναγκαίων παρεμβάσεων.

 

Β)β) Την παρακολούθηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του Οργανισμού από τους παρόχους υγείας.

 

γ. Διεύθυνση Φαρμάκου

 

Η Διεύθυνση Φαρμάκου είναι αρμόδια για:

 

α)α) τον καθορισμό των διαδικασιών παροχής φαρμάκων και συναφών ειδών,

 

β)β) την παρακολούθηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, τον έλεγχο των συνταγών που υποβάλλονται για εξόφληση,

 

γ)γ) τη διαπίστωση της αναγκαιότητας θεραπείας με φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα και το χειρισμό των θεμάτων σχετικά με την εισαγωγή και διαχείριση αυτών.

 

δ. Διεύθυνση Παροχών και Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων, η οποία διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:

 

α)α) Τμήμα Εσόδων,

 

β)β) Τμήμα Παροχών,

 

γ)γ) Τμήμα Λογιστηρίου και Γραμματείας.

 

Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 6 του άρθρου 25 του παρόντος.

 

Η Διεύθυνση Παροχών και Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων είναι αρμόδια για:

 

α)α) Τη μελέτη, επεξεργασία και εφαρμογή των διατάξεων του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Οργανισμού ως προς τις παροχές υγείας σε είδος, την έκταση, το ύψος, τον τρόπο και τη διαδικασία χορήγησης τους, τον προσδιορισμό των δικαιούχων των παροχών αυτών και τον τρόπο κάλυψης των προσκαλουμένων δαπανών.

 

β)β) Τη διαχείριση των διαδικασιών παροχής φροντίδας υγείας, τόσο από τις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας όσο και από τους εξωτερικούς παρόχους.

 

γ)γ) Την παρακολούθηση και εφαρμογή της γενικότερης νομοθεσίας περί υγειονομικής περίθαλψης, που έχει επίδραση στην εφαρμογή του Κανονισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

δ)δ) Το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, σχετικά με τις παροχές σε είδος για την ασθένεια, το εργατικό ατύχημα ή την επαγγελματική ασθένεια, καθώς και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των διμερών ή πολυμερών συμφωνιών της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

 

Η Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών σχέσεων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α. Διαχείριση του μηχανισμού απόδοσης δαπανών υγειονομικής περίθαλψης από και προς τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και την Ελβετία, καθώς επίσης προς ασφαλισμένους και παρόχους υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στο πλαίσιο είτε των ενωσιακών νομικών οργάνων είτε των διμερών συμβάσεων ή συμφωνιών για χορήγηση των εν λόγω παροχών σε τρίτες χώρες.

 

β. Εφαρμογή των ενωσιακών Κανονισμών για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης σε θέματα παροχών ασθένειας σε είδος και χειρισμός των αντίστοιχων θεμάτων της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ (ΕΕL 88/2011).

 

γ. Διαχείριση θεμάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο διμερών και πολυμερών συμβάσεων ή συμφωνιών κοινωνικής ασφάλισης για χορήγηση των παροχών λόγω ασθενείας σε τρίτες χώρες.

 

δ. Συντονισμός διοικητικών ενεργειών μεταξύ των φορέων ασφάλισης ασθένειας και λοιπών Υπηρεσιών για την ενιαία εφαρμογή των ανωτέρω ενωσιακών Κανονισμών και Οδηγιών οργάνων στο πεδίο των παροχών ασθενείας σε είδος, έκδοση γενικών εγκυκλίων οδηγιών, σύνταξη αντίστοιχων μελετών και εκθέσεων και την ενημέρωση με όλα τα σύγχρονα μέσα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 8, 10 και 11 του άρθρου 72 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011), με την παράγραφο 9 του άρθρου 13 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), με την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 

3. Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Πρόεδρο του Οργανισμού

 

α) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

 

Το Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση των μέσων μαζικής επικοινωνίας και του διαδικτύου, την ενημέρωση της Διοίκησης και των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων, την ενημέρωση του κοινού για τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Οργανισμού, την επιμέλεια σύνταξης και προώθησης ανακοινώσεων του Οργανισμού, καθώς και την επιμέλεια πάσης φύσεως εκδηλώσεων του.

 

β) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας

 

Το Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας είναι αρμόδιο για την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου και των Αντιπροέδρων, τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, τη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων, την οργάνωση της επικοινωνίας με τις υπηρεσιακές μονάδες, το προσωπικό, τους συλλόγους, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και το κοινό, γενικά.

 

γ) Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων

 

Το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων έχει την αρμοδιότητα της αντιμετώπισης από τις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας έκτακτων καταστάσεων στα πλαίσια των παροχών υγείας, σε συνεργασία με τους καθ' ύλην κατά περίπτωση Φορείς, καθώς και την επιμέλεια θεμάτων που αφορούν στην πολιτική άμυνα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 72 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011).

 

4. (πρώην 3). α) Στην Κεντρική Υπηρεσία της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης μεταφέρεται η Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών με τις υφιστάμενες οργανικές μονάδες πλην του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και με αρμοδιότητες που θα αφορούν τον έλεγχο όλων των μονάδων υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και των συμβεβλημένων με αυτόν φορέων.

 

β) Ο τίτλος της περίπτωσης Γ1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 275/2001 (ΦΕΚ 196/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τμήμα Ελέγχου Δαπανών Υγείας και Αξιολόγησης Παραβάσεων}

 

Στο τέλος της περίπτωσης Γ1, μετά την υποπερίπτωση δ' προστίθεται υποπερίπτωση ε', ως εξής:

 

{(ε) Εισήγηση στον Γενικό Επιθεωρητή της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με τις ποινές που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης της κείμενης νομοθεσίας και ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας, όπως αυτή περιγράφεται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010, και μέχρι της έκδοσης απόφασης από την Επιτροπή Ενστάσεων.}

 

γ) Η περίπτωση Γ3 του άρθρου 1 του ίδιου προεδρικού διατάγματος καταργείται.

 

δ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 275/2001 (ΦΕΚ 196/Α/2001), που τροποποιήθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του νόμου 3607/2007 (ΦΕΚ 245/Α/2007), αντικαθίσταται ως

εξής:

 

{1. Της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης προΐσταται Γενικός Επιθεωρητής. Των Διευθύνσεων αυτής, καθώς και των Τμημάτων τους προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Ασφάλισης ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Ειδικοτήτων ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών.}

 

5. (πρώην 4). Οι κεντρικές υπηρεσίες των μεταφερόμενων κλάδων υγείας καταργούνται μετά την ολοκλήρωση της ένταξης όλων των περιφερειακών υπηρεσιών και μονάδων υγείας στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Η κεντρική υπηρεσία του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, οι περιφερειακές υπηρεσίες του ΤΥΔΚΥ, οι υπηρεσιακές μονάδες των εντασσόμενων φορέων και κλάδων που ασκούσαν και άλλες αρμοδιότητες πέραν εκείνων των σχετικών με παροχές υγείας, διατηρούνται σε ισχύ. Μετά την ολοκλήρωση της ένταξης στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας όλων των κλάδων και μονάδων παροχών υγείας σε είδος, συστήνονται στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου. Τομέας Υγείας Ασφαλισμένων Δημοσίου και Τομέας Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων για παροχές σε χρήμα με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια. Σκοπός των ανωτέρω Τομέων είναι η χορήγηση παροχών σε χρήμα στους ασφαλισμένους τους, καθώς και στους εφεξής εισερχόμενους στην ασφάλιση των Τομέων αυτών. Πόροι των τομέων είναι οι εισφορές που θα προκύψουν ύστερα από οικονομική μελέτη, με τον επιμερισμό των εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη που ισχύουν, όπου και όπως αυτές διαμορφώνονται με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Η εν λόγω οικονομική μελέτη ολοκληρώνεται εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης διαχωρίζονται οι εισφορές μεταξύ Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Τομέων Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου. Σε καμία περίπτωση οι εισφορές που αποδίδονται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας δεν μπορεί να είναι μικρότερος σε ποσοστό από τις προβλεπόμενες για παροχές ασθένειας σε είδος στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών. Με την ίδια απόφαση διαχωρίζεται η κινητή και ακίνητη περιουσία ανάλογα με τα ποσοστά των εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη που θα προκύψουν από τον επιμερισμό.

 

Οι υπηρεσίες του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου συγκροτούνται σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης, διακρίνονται σε Κεντρική και Περιφερειακές και διαρθρώνονται ως ακολούθως:

 

Α. Κεντρική Υπηρεσία

 

1. Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού

 

α) Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

β) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης - Λογιστηρίου

γ) Τμήμα Προμηθειών - Διαχείρισης Περιουσίας

 

2. Διεύθυνση Ασφάλισης

 

α) Τμήμα Περίθαλψης

β) Τμήμα Περιφερειακών Υπηρεσιών

γ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας.

 

Β. Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου αποτελούν οι ήδη υφιστάμενες περιφερειακές υπηρεσίες του Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων οι οποίες έχουν ως αρμοδιότητα την εξυπηρέτηση όλων των ασφαλισμένων του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 14 και 15 του άρθρου 72 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011).

 

6. (πρώην 5). Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις των ιατρείων και πολυϊατρείων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών και των άλλων ασφαλιστικών οργανισμών που εντάσσονται σε αυτόν.

 

7. (πρώην 6) Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, που προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 17 του νόμου 3918/2011, η περαιτέρω διάρθρωση των υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, οι ειδικότερες αρμοδιότητες των υπηρεσιών αυτού και του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών τους μονάδων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ή του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 72 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011).

 

8. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 2503/1997, με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, καταρτίζεται ο Οργανισμός του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 72 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011).

 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, δύναται να μεταφέρονται αρμοδιότητες μεταξύ των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 72 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.