Νόμος 2503/97 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Οργάνωση δημόσιων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η οργάνωση των υπουργείων, των αυτοτελών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου καθορίζεται με τους Οργανισμούς, που καταρτίζονται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού. Με όμοια προεδρικά διατάγματα μπορεί να καταρτίζεται ενιαίος οργανισμός για ομάδα νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

 

Με τους Οργανισμούς καθορίζονται: α) η αποστολή του υπουργείου, αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, β) η διάρθρωση των υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες (γενικές διευθύνσεις, διευθύνσεις, τμήματα αυτοτελή ή μη και αυτοτελή γραφεία),γ) ο τίτλος η έδρα και η κατανομή υφιστάμενων αρμοδιοτήτων σε καθεμία των παραπάνω οργανικών μονάδων, δ) οι κλάδοι προσωπικού κατά κατηγορίες, ο αριθμός και η κατανομή των θέσεων του κάθε φύσεως προσωπικού σε κλάδους και ειδικότητες μέσα στο πλαίσιο του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων, τα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης κατά κλάδο και ειδικότητα. Η διάκριση των κλάδων σε ειδικότητες γίνεται σε σχέση με την επιδιωκόμενη εξειδίκευση των υπαλλήλων, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, ε) η περιγραφή προσόντων και καθηκόντων της κάθε θέσης ευθύνης, στ) οι κλάδοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων.

 

Επίσης με τους Οργανισμούς επιτρέπεται: α) να μεταφέρονται οργανικές θέσεις από υφιστάμενους κλάδους σε άλλους υφιστάμενους ή νέους κλάδους της ίδιας ή άλλης κατηγορίας (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης), β) να καταργούνται πλεονάζουσες κενές οργανικές θέσεις, γ) να ρυθμίζονται θέματα κατάταξης υπηρετούντων υπαλλήλων σε συγχωνευόμενους ή συνιστώμενους νέους κλάδους της οικείας κατηγορίας. Με τους οργανισμούς δεν επιτρέπεται η σύσταση νέων οργανικών θέσεων.

 

Η αναδιαμόρφωση των κλάδων και θέσεων δεν μπορεί να έχει ως συνέπεια την απόλυση ή τον υποβιβασμό υπαλλήλων. Όσοι υπάλληλοι, λόγω της αναδιαμόρφωσης κλάδων και θέσεων, παραμένουν τυχόν ως πλεονάζοντες, καταλαμβάνουν προσωρινές οργανικές θέσεις, που συνιστώνται στον οικείο κλάδο με το ίδιο προεδρικό διάταγμα. Οι θέσεις αυτές καταργούνται αυτοδικαίως με την έξοδο από την υπηρεσία, με οποιονδήποτε τρόπο, των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Σε περίπτωση που καταργηθεί υπηρεσία ή υπηρεσιακή μονάδα, οι αρμοδιότητές της μεταφέρονται σε άλλες υπηρεσίες ή υπηρεσιακές μονάδες με τα πιο πάνω προβλεπόμενα προεδρικά διατάγματα.

 

2. Με τους Οργανισμούς επιτρέπεται ακόμη να συνιστώνται οργανικές μονάδες, δίχως εσωτερική διάρθρωση, που ασκούν τις αρμοδιότητές τους με Ομάδες Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) οι οποίες συγκροτούνται κάθε φορά, με απόφαση του οικείου Υπουργού, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και για συγκεκριμένο έργο. Σε κάθε ομάδα διοίκησης έργου ορίζεται με την πιο πάνω απόφαση υπεύθυνος διοίκησης έργου (ΥΔΕ), με γνώση και πείρα στο αντικείμενο του έργου. Ο υπεύθυνος διοίκησης έργου έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό και τις παραδοτέες εργασίες του έργου, τον προγραμματισμό και την οργάνωσή του, τη διεξαγωγή του σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα και γενικότερα την παρακολούθηση και τον έλεγχο πορείας του έργου.

 

Στους υπεύθυνους διοίκησης έργου καταβάλλεται, για όσο χρόνο διαρκεί το αντίστοιχο έργο, το προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις επίδομα θέσης για τους προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων επιπέδου τμήματος.

 

Η στελέχωση των ομάδων διοίκησης έργου γίνεται με μόνιμους υπαλλήλους ή και με σχέση ιδιωτικού δικαίου ειδικό επιστημονικό προσωπικό της οικείας διεύθυνσης ή και άλλων υπηρεσιακών μονάδων του υπουργείου. Η συμμετοχή στις ομάδες και μέχρι περάτωσης του έργου είναι με πλήρη και αποκλειστική ή μερική και παράλληλη απασχόληση. Στις ομάδες, ανάλογα με το αντικείμενό τους μπορεί να μετέχουν και υπάλληλοι από φορείς του δημόσιου τομέα, που αποσπώνται στο υπουργείο, για ορισμένο χρονικό διάστημα, για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. Οι συμμετέχοντες στις ομάδες αναφέρονται στον υπεύθυνο διοίκησης έργου.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 1735/1987 μπορεί να εφαρμόζονται και στα λοιπά υπουργεία, με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού.

 

3. Οι Οργανισμοί συνοδεύονται από Παράρτημα Σύνθεσης Υπηρεσιακών Μονάδων (ΠΣΥΜ), στο οποίο γίνεται κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού στις επί μέρους οργανικές μονάδες της κεντρικής υπηρεσίες, σε επίπεδο τουλάχιστον τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου. Με αποφάσεις του οικείου υπουργού ή του εξουσιοδοτούμενου από αυτόν οργάνου, η σύνθεση προσωπικού υπηρεσιακής μονάδας μπορεί να τροποποιείται για την αντιμετώπιση αναγκών, που προκύπτουν κυρίως από την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων ή την εκτέλεση ειδικών εργασιών της υπηρεσιακής μονάδας.

 

4. Για τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης ισχύουν παράλληλα και οι ειδικές γι' αυτά διατάξεις. Επίσης, διατηρούνται σε ισχύ ειδικές διατάξεις για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του τομέα υγείας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

 

5. Στο άρθρο 9 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 22/1990 μετά τη φράση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 21 ιατρικών εργαστηρίων προστίθεται η φράση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 22 Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.