Νόμος 3918/11 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά την πρώτη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και μέχρι την εκλογή του εκπροσώπου του διοικητικού ή του υγειονομικού ή του ιατρικού προσωπικού του Οργανισμού, ο εκπρόσωπος αυτός υποδεικνύεται από τις οικείες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων των φορέων και κλάδων της παραγράφου 2 του άρθρου 17.

 

Κατά την πρώτη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και μέχρι το διορισμό των προσώπων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του παρόντος, διορίζονται τρεις εκ των Διοικητών ή Προέδρων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάσσονται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με τους αναπληρωτές τους.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας συγκροτείται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος και με αρμοδιότητες, εκτός όσων αναφέρονται στο άρθρο 22, τη μέριμνα για τη στελέχωση του Οργανισμού με το απαιτούμενο προσωπικό, την προεργασία και λήψη κάθε απόφασης σχετικά με την οργανωτική δομή και λειτουργία του Οργανισμού, τη στέγαση των υπηρεσιών του Οργανισμού και την ανάληψη κάθε άλλης δράσης σχετικής με τη λειτουργία του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του νόμου 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α/2011).

 

2. α. Συνιστάται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και με έδρα την Αθήνα, πενταμελές προσωρινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του διοικητικού και υγειονομικού προσωπικού του Οργανισμού. Το συμβούλιο αυτό, το οποίο συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποτελείται από:

 

α)α. Τρεις προϊσταμένους Διεύθυνσης που προέρχονται από τους προϊστάμενους Διεύθυνσης των εντασσόμενων φορέων και κλάδων που έχουν ήδη επιλεγεί, με τους αναπληρωτές τους.

 

α)β. Δύο εκπροσώπους των υπαλλήλων, εκ των οποίων ένας εκπρόσωπος του διοικητικού προσωπικού και ένας εκπρόσωπος του υγειονομικού προσωπικού με ισάριθμους αναπληρωτές με βαθμό τουλάχιστον Γ', οι οποίοι υποδεικνύονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων των εντασσόμενων φορέων και κλάδων.

 

β. Τα μέλη της υποπερίπτωσης α)β', κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την εκλογή εκπροσώπων σύμφωνα με την περίπτωση η' της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, επιλέγονται και διορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται από τις οικείες οργανώσεις μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας.

 

γ. Με την απόφαση συγκρότησης του προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του από τα τακτικά μέλη της υποπερίπτωσης α)α'. Σε περίπτωση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του Προέδρου, συμμετέχει ως τακτικό μέλος ο αναπληρωτής του προεδρεύοντος.

 

δ. Εισηγητής ορίζεται ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού με αναπληρωτή τον προϊστάμενο τμήματος που χειρίζεται θέματα προσωπικού της ως άνω Διεύθυνσης χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

ε. Γραμματέας του προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οργανισμού ορίζεται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Δ', με αναπληρωτή του υπάλληλο του ίδιου βαθμού του Οργανισμού.

 

στ. Τα μέλη της υποπερίπτωσης α)α' της παραγράφου 2, ο εισηγητής και ο γραμματέας ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

ζ. Οι αρμοδιότητες του προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οργανισμού είναι:

 

ζ)α. Η εξέταση όλων των θεμάτων των μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικών και υγειονομικών υπαλλήλων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των υπηρεσιακών συμβουλίων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

ζ)β. Η εξέταση των εκκρεμών υποθέσεων ενώπιον των υπηρεσιακών συμβουλίων στα οποία υπαγόταν το προσωπικό των εντασσόμενων Φορέων και Κλάδων.

 

Το προσωρινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο λειτουργεί και ως πειθαρχικό.

 

η. Η εκλογή των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων, μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Οργανισμού πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της ένταξης των φορέων του άρθρου 17 στον Οργανισμό και τη μεταφορά σε αυτόν του προσωπικού τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

 

θ. Μετά την ολοκλήρωση της εκλογής των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων, συνιστάται και συγκροτείται Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΣΕΠ) και υπηρεσιακό ή υπηρεσιακά συμβούλια, σύμφωνα με τα άρθρα 158 και 159 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, όπως αντικαταστάθηκαν με το δεύτερο άρθρο του νόμου 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/2010).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), με την παράγραφο 2 του άρθρου 45 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 

3. α. Συνιστάται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και με έδρα την Αθήνα, πενταμελές προσωρινό υπηρεσιακό συμβούλιο Ιατρών και Οδοντιάτρων, αρμόδιο για την υπηρεσιακή κατάσταση των ιατρών και οδοντιάτρων, μόνιμων, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Οργανισμού. Ειδικά για την υπηρεσιακή και βαθμολογική εξέλιξη των ιατρών και οδοντιάτρων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, μέχρι την κατάρτιση σχετικού οργανισμού από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Η επιστημονική εξέλιξη των ιατρών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών γίνεται με βάση το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 166/2009 (ΦΕΚ 203/Α/2009).

 

β. Το προσωρινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ιατρών και Οδοντιάτρων συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποτελείται από:

 

β)α. Τρεις ιατρούς ή οδοντιάτρους από τους απασχολούμενους στον Οργανισμό, με τους αναπληρωτές τους.

 

β)β. Δύο εκπροσώπους των ιατρών ή οδοντιάτρων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υποδεικνύονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των ιατρών και οδοντιάτρων των εντασσόμενων φορέων και κλάδων

 

Τα μέλη της περίπτωσης β)β' της παραγράφου 3 κατά τη μεταβατική περίοδο επιλέγονται και διορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται από τις οικείες οργανώσεις μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας.

 

Με την απόφαση συγκρότησης του προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του από τα τακτικά μέλη της υποπερίπτωσης β)α' της παραγράφου 3. Σε περίπτωση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του Προέδρου, συμμετέχει ως τακτικό μέλος ο αναπληρωτής του προεδρεύοντος.

 

Εισηγητής ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο τμήματος που χειρίζεται Θέματα προσωπικού της ως άνω Διεύθυνσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

Γραμματέας του προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ιατρών και οδοντιάτρων του Οργανισμού ορίζεται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Δ', με αναπληρωτή του υπάλληλο του ίδιου βαθμού του ίδιου Οργανισμού.

 

Τα μέλη της υποπερίπτωσης β)α' της παραγράφου 3, ο εισηγητής και ο γραμματέας ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

γ. Το προσωρινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για:

 

α)α. Την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη των ιατρών και οδοντιάτρων μόνιμων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Οργανισμού.

 

β)β. Την εξέταση των εκκρεμών υποθέσεων ενώπιον των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στο οποίο υπάγονταν οι ανωτέρω.

 

γ)γ. Το προσωρινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο λειτουργεί και ως Πειθαρχικό.

 

δ. Η εκλογή των αιρετών εκπροσώπων των ιατρών ή οδοντιάτρων του Οργανισμού πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της πλήρους ένταξης τους στον Οργανισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Υπουργείων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

 

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογής των αιρετών εκπροσώπων των ιατρών ή οδοντιάτρων, συνιστάται και συγκροτείται οριστικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο των ιατρών και οδοντιάτρων του Οργανισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η σύσταση - συγκρότηση του ανωτέρω οριστικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Οι προθεσμίες των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 104 του νόμου 3528/2007 αναστέλλονται μέχρι την κατά τα ανωτέρω συγκρότηση των προσωρινών υπηρεσιακών συμβουλίων, και πάντως όχι πέραν του τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 13 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 

4. Έως την επιλογή των προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, διαδικασία που δύναται να ξεκινήσει εντός 6 μηνών από την έναρξη λειτουργίας του, τα καθήκοντα αυτά ασκούν οι προϊστάμενοι των εντασσόμενων υπηρεσιών με απόφαση του Διοικητή. Η τοποθέτηση γίνεται σε θέσεις προϊσταμένων αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, με κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου, σε συνάρτηση με τα ουσιαστικά τους προσόντα. Εφόσον δεν επαρκούν οι θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων, για την τοποθέτηση όλων των προϊσταμένων, οι προϊστάμενοι που δεν τοποθετούνται εξακολουθούν να θεωρούνται προϊστάμενοι έως την τοποθέτηση των νέων προϊσταμένων, τα καθήκοντα τους καθορίζονται από τον Διοικητή του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και διατηρούν το αντίστοιχο μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3)ε του άρθρου 20 του νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/2011).

 

5. Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του Οργανισμού το λογιστικό και οικονομικό έτος θεωρείται ότι αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

 

6. Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και μέχρι την έγκριση του πρώτου προϋπολογισμού, οι δαπάνες εκτελούνται, από τις πιστώσεις των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των εντασσόμενων φορέων και κλάδων, σε ποσοστό που θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 27 του άρθρου 72 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011).

 

7. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης για τα θέματα οικονομικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας του Οργανισμού, εφαρμόζονται αναλογικά οι αντίστοιχες γενικές διατάξεις που διέπουν τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

8. Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και έως την έγκριση Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας εφαρμόζεται ο ενιαίος κανονισμός παροχών υγείας, που έχει καταρτιστεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 3863/2010 από το Συντονιστικό Συμβούλιο Παροχών Υγείας (ΣΥΣΠΥ).

 

9. α. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν το περιεχόμενο της καθολικής διαδοχής του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, όπως αυτό προσδιορίζεται στην υποπαράγραφο Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του παρόντος, συνεχίζονται από τον Οργανισμό χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης.

 

β. Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας συνεχίζει τις εκκρεμείς δίκες που αφορούν μόνο το προσωπικό που μεταφέρθηκε σε αυτόν.

 

Δικαστικές αποφάσεις που αφορούν προσωπικό που δεν μεταφέρθηκε στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ακόμα και εάν οι σχετικές δίκες διεξήχθησαν από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, εκτελούνται σε βάρος του προϋπολογισμού του φορέα κοινωνικής ασφάλισης, στον οποίο, πριν από την ένταξη στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ανήκε το προσωπικό. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει αναδρομικά από 01-01-2012.

 

γ. Δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί προ της έναρξης ισχύος του νόμου 4238/2014 και αφορούν στο προσωπικό που έχει μεταφερθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του νόμου 4238/2014 και δεν έχουν εκτελεσθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εκτελούνται σε βάρος του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 53 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 97 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017).

 

10. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 18 ισχύουν αναδρομικά από 07-02-2011 και όλες οι πληρωμές γίνονται από αυτή την ημερομηνία.

 

11. Για το χρονικό διάστημα από 01-06-2011 μέχρι 31-12-2011 το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στις εντασσόμενες Υπηρεσίες Νοσοκομειακής Υποστήριξης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, συνεχίζει να λαμβάνει τις πάσης φύσεως αποδοχές του, τις οποίες ελάμβανε πριν τη μεταφορά του, από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών. Η δαπάνη αυτή βαρύνει για το ως άνω χρονικό διάστημα τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών και θα συμψηφίζεται με τα εισπρακτέα νοσήλια των νοσηλευομένων στις εντασσόμενες μονάδες. Η δαπάνη της μισθοδοσίας των ειδικευόμενων ιατρών των πρώην νοσοκομείων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών που υπέγραψαν σύμβαση έναρξης ιατρικής ειδικότητας με τα Νοσοκομεία Υποδοχής του Εθνικού Συστήματος Υγείας μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 32 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) και υπηρετούν από 01-06-2011 στον ενιαίο φορέα υποδοχής, βαρύνει από 01-06-2011 έως 31-12-2011 τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, και συμψηφίζεται με τα εισπρακτέα νοσήλια των νοσηλευομένων στις αναφερόμενες μονάδες. Από 01-01-2012 βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μισθοδοσίας ειδικευόμενων ιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται ο τρόπος και η διαδικασία του συμψηφισμού και κάθε άλλο σχετικό με το συμψηφισμό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 28 του άρθρου 72 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011), με την παράγραφο 6 του άρθρου 29 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011).

 

12. Οι ιατροί, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για ειδίκευση στις Υπηρεσίες Νοσοκομειακής Υποστήριξης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) μέχρι την 31-05-2011, τοποθετούνται στα Νοσοκομεία (φορείς υποδοχής) στα οποία εντάχθηκαν οι προαναφερόμενες Υπηρεσίες, σε προσωποπαγείς θέσεις, εφόσον κατά το χρόνο τοποθέτησης τους δεν έχει κενωθεί οργανική θέση της αντίστοιχης ειδικότητας.

 

Η εκπαίδευση των ιατρών για την απόκτηση ειδικότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τμήματα του φορέα υποδοχής ή άλλων νοσοκομείων της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας, με ευθύνη των οικείων Επιστημονικών Διευθυντών, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις εκπαιδευτικές δυνατότητες τους.

 

Η τοποθέτηση σε προσωποπαγή ή κενή οργανική θέση πραγματοποιείται, όταν ολοκληρώνει την ειδίκευση του και αποχωρεί ιατρός της αντίστοιχης ειδικότητας, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 προστέθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 76 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.