Νόμος 3996/11 - Άρθρο 76

Άρθρο 76: Οργανωτικά θέματα Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Φορέων Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στον Οργανισμό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εντάσσεται και το υφιστάμενο σε αυτή Γραφείο Νομικού Συμβούλου. Το Γραφείο αυτό είναι αυτοτελές, έχει δε τις αρμοδιότητες και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

 

2. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010) η καθοριζόμενη ημερομηνία αντικαθίσταται με την ημερομηνία 01-09-2011.

 

3. Η Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 3863/2010 εντάσσεται με την προβλεπόμενη διάρθρωση στην υφιστάμενη Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών και στελεχώνεται με το πάσης φύσεως υπηρετούν προσωπικό της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Κοινωνικής Εργασίας.

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, η οποία εκδίδεται μέσα σε 2 μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω απόφασης, η Διεύθυνση Αναπηρίας και Κοινωνικής Εργασίας καταργείται.

 

Μετά την ολοκλήρωση της ένταξης των Περιφερειακών Υπηρεσιών και των Μονάδων Υγείας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών καταργείται και αντίστοιχα η Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας εντάσσεται στη Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος.

 

4. Από τις οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού του κλάδου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Προσωπικού Καθαριότητας που έχουν κατανεμηθεί στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών 250 κενές μεταφέρονται και προσαυξάνουν τις θέσεις του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού των ανωτέρω υπηρεσιών.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, δύναται να λειτουργούν Γραφεία του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών σε περιοχές που δεν εδρεύουν Υπηρεσίες του Οργανισμού, τα οποία ανήκουν οργανικά στα Τμήματα του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών που έχουν την κατά τόπο αρμοδιότητα των περιοχών που λειτουργούν, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

 

Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Γραφείων αυτών, ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων, οι Υπηρεσίες του Οργανισμού στις οποίες θα ανήκουν οργανικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία τους.

 

6. Για την υποβοήθηση του έργου του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Κοινωνικής Ασφάλισης, συνιστώνται 1 θέση ειδικού συμβούλου και 2 θέσεις ειδικών συνεργατών με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 

Οι ανωτέρω πρέπει να έχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής.

 

Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, η δε διάρκεια της καθορίζεται στους 6 μήνες, με δυνατότητα διακοπής ή ανανέωσης της με όμοια απόφαση. Ο εν λόγω Ειδικός Σύμβουλος και οι Ειδικοί Συνεργάτες αποχωρούν αυτοδίκαια χωρίς άλλη διαδικασία και ταυτόχρονα με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του προσώπου που τους προσέλαβε, χωρίς να γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή αξίωση. Η αμοιβή τους, καθώς και των συμβούλων του Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου καθορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υπουργικής απόφασης [Α] 2/70403/0022/2006 (ΦΕΚ 142/ΥΟΔΔ/2006), όπως εκάστοτε ισχύει.

 

7. Οι διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος 1 περίπτωση β' του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997) έχουν εφαρμογή και για το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα.

 

8. Α. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{3. Η καταβολή της αμοιβής των ανωτέρω προσώπων από κάθε νομικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις ή φυσικό πρόσωπο που δέχεται ή χρησιμοποιεί τις εργασίες ή τις υπηρεσίες τους, καθώς και των εισφορών (εργοδότη και εργαζόμενου) που αναλογούν και η απόδοση τους υπέρ του οικείου φορέα κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ), γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:

 

α. Με την έκδοση ειδικού εργόσημου υπό τύπο επιταγής.

 

β. Μέσω λογαριασμών που τηρούν ο εργοδότης και ο εργαζόμενος σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

 

γ. Με κατάθεση και είσπραξη μετρητών σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

 

δ. Με ειδικού τύπου έμβασμα κατά την έννοια των άρθρων 1 και 4 παράγραφος 3 του νόμου 3862/2010 (ΦΕΚ 113/Α/2010). Το ειδικό εργόσημο δύναται να διατίθεται στον εργοδότη με καταβολή του αντίστοιχου ποσού, από τα κατά τόπους υποκαταστήματα των Φορέων Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από τις συνεργαζόμενες με τους φορείς τράπεζες και τα υποκαταστήματα τους, από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και από οποιονδήποτε άλλο φορέα ή δίκτυο έπειτα από απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Στο τέλος κάθε έτους ο Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης στέλνει ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση σε εργοδότη και εργαζόμενο.

 

4. Η διαδικασία που τηρείται για την καταβολή και την είσπραξη της αμοιβής των ανωτέρω προσώπων, καθώς και για την παρακράτηση και απόδοση των εισφορών στους οικείους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ο τύπος και τα αναγραφόμενα στο εργόσημο στοιχεία, το ποσό των εισφορών που αναλογούν στην αμοιβή, την είσπραξη και απόδοση τους στους οικείους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ο τύπος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά διασφάλισης της γνησιότητας του εργόσημου, καθώς και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ή στοιχείο για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώμη των κατά περίπτωση αρμόδιων Διοικητικών Συμβουλίων των φορέων.}

 

Β. Στο άρθρο 22 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010) προστίθεται παράγραφος 6Α ως ακολούθως:

 

{6Α. Οι ασφαλιστικές εισφορές για τους μήνες ασφάλισης κάθε έτους, όπως αυτοί υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 υπολογίζονται με βάση τα ποσά ασφαλιστικών εισφορών που ισχύουν κατά το έτος αυτό, ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία του απασχολούμενου και εξοφλούνται από τα ποσά που έχουν παρακρατηθεί εντός του έτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 και την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, από τις αμοιβές του απασχολούμενου.

 

Στην περίπτωση των απασχολουμένων που ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων για ολόκληρο το έτος και εφόσον τα παρακρατούμενα εντός του έτους ποσά δεν επαρκούν για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών ολόκληρου του έτους, οι υπόλοιπες οφειλόμενες για το έτος αυτό εισφορές καταβάλλονται υποχρεωτικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 78/1998 (ΦΕΚ 72/Α/1998).

 

Στην περίπτωση των απασχολουμένων με χρόνο ασφάλισης κάτω των 6 μηνών ετησίως, εάν τα παρακρατούμενα εντός εκάστου έτους ποσά δεν επαρκούν για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών των μηνών ασφάλισης του έτους, όπως αυτοί έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5, ισχυροί μήνες ασφάλισης θεωρούνται μόνο οι μήνες οι οποίοι έχουν εξοφληθεί κατά τα ανωτέρω, μη αναζητούμενων από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων των εισφορών για τους υπόλοιπους μη εξοφλημένους μήνες του έτους. Οι εισφορές αυτές δύναται να εξοφληθούν, σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά το χρόνο καταβολής ποσά εισφορών, μόνο κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, η οποία πρέπει να υποβληθεί πριν από την επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου.

 

Ποσά εισφορών που έχουν παρακρατηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 και την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση.

 

Πλεονάζουσες ανά έτος παρακρατηθείσες εισφορές δεν μεταφέρονται σε άλλο έτος, ούτε συμψηφίζονται με οφειλόμενες εισφορές ή άλλες οφειλές του απασχολούμενου στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ο απασχολούμενος της παραγράφου 1 περίπτωση β' του άρθρου 20 είναι κατά το ίδιο έτος ασφαλισμένος του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ως αυτοτελώς απασχολούμενος σε άλλες ασφαλιζόμενες στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων εργασίες. Στις περιπτώσεις αυτές, οι παρακρατηθείσες με εργόσημο εισφορές συμψηφίζονται με τις ασφαλιστικές εισφορές του ασφαλισμένου για το ίδιο έτος.

 

Πλεονάζουσες για το έτος αυτό εισφορές δεν επιστρέφονται, αλλά ο ασφαλισμένος κατατάσσεται σε μεγαλύτερη ασφαλιστική κατηγορία, ανάλογα με το σύνολο των εισφορών που έχουν καταβληθεί.}

 

9. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή, από 02-03-2011, και στους λοιπούς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και για όλους τους εκκρεμείς λογαριασμούς του Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου.}

 

10. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 21 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Ειδικά για τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας και μόνο για το έτος 2011, όλες οι πιστώσεις του προϋπολογισμού αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ποσό από την έναρξη του οικονομικού έτους.}

 

11. Η παράγραφος 4 του άρθρου 19 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού τα λειτουργικά του έξοδα καλύπτονται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, από πιστώσεις του Κλάδου Ασθένειας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών και του Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου και βαρύνουν τους εν λόγω Οργανισμούς. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίο Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας υλοποιείται από τη Διοίκηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες των υπόχρεων κατά τα παραπάνω Ασφαλιστικών Φορέων.}

 

12. Στο άρθρο 33 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

 

{12. Οι ιατροί, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για ειδίκευση στις Υπηρεσίες Νοσοκομειακής Υποστήριξης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) μέχρι την 31-05-2011, τοποθετούνται στα Νοσοκομεία (φορείς υποδοχής) στα οποία εντάχθηκαν οι προαναφερόμενες Υπηρεσίες, σε προσωποπαγείς θέσεις, εφόσον κατά το χρόνο τοποθέτησης τους δεν έχει κενωθεί οργανική θέση της αντίστοιχης ειδικότητας.

 

Η εκπαίδευση των ιατρών για την απόκτηση ειδικότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τμήματα του φορέα υποδοχής ή άλλων νοσοκομείων της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας, με ευθύνη των οικείων Επιστημονικών Διευθυντών, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις εκπαιδευτικές δυνατότητες τους.

 

Η τοποθέτηση σε προσωποπαγή ή κενή οργανική θέση πραγματοποιείται, όταν ολοκληρώνει την ειδίκευση του και αποχωρεί ιατρός της αντίστοιχης ειδικότητας, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως αυτής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.