Νόμος 3996/11 - Άρθρο 75

Άρθρο 75: Ρυθμίσεις προσωπικού Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Φορέων Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 155 του νόμου 3528/2007 έχουν εφαρμογή και στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών.

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 197 του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) προστίθεται εδάφιο τρίτο ως εξής:

 

{Αν το προσωπικό αυτό κατά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του δεν έχει συμπληρώσει 35 έτη συνολική συντάξιμη υπηρεσία, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 159 του Κώδικα Κατάστασης Υπαλλήλων Δήμων και Κοινοτήτων (νόμος [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)), παρατείνεται η παραμονή του στην υπηρεσία, έως τη συμπλήρωση της υπηρεσίας αυτής και όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας.}

 

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, η αίτηση γίνεται αποδεκτή, εφόσον υποβληθεί μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου της δημοσίευσης του νόμου αυτού. Δυνατότητα ασκήσεως δικαιώματος έχουν και όσοι αυτοδικαίως έχουν απολυθεί από 01-10-2010, εφόσον δεν έχει εκδοθεί η πράξη συνταξιοδότησης, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

4. Οι υπ' αριθμοί 2/2880/0022/17-03-2010 (ΦΕΚ 290/Β/2010), 2/2881/0022/16-03-2010 (ΦΕΚ 290/Β/2010) και 36091/1332/03-03-2010 (ΦΕΚ 262/Β/2010) αποφάσεις [Α] των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και η υπ' αριθμόν οίκοθεν Φ.80427/5506/833/17-03-2010 (ΦΕΚ 289/Β/2010) απόφαση [Α] του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν αναδρομική ισχύ από 01-01-2010. Η υπ' αριθμόν 11961/448/30-08-2010 (ΦΕΚ 1345/Β/2010) απόφαση [Α] των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχει αναδρομική ισχύ από 01-07-2010.

 

5. Ο δικηγόρος με έμμισθη εντολή του τέως Ταμείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων που μεταφέρθηκε στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008), μεταφέρεται με την ίδια εργασιακή σχέση και οργανική θέση που κατέχει στο Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύναται να διακόπτεται η διάθεση στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών δικηγόρων με έμμισθη εντολή, που είχαν διατεθεί από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών στη νομική υπηρεσία του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 57 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008).

 

7. Οι διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 32, της περίπτωσης δ' των άρθρων 47, 55, 65, 77, 111 και 120 του νόμου [Ν] 3655/2008 Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις (ΦΕΚ 58/Α/2008), καθώς και οι διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 154/2006 Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΦΕΚ 167/Α/) και του πέμπτου εδαφίου του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 187/2007 Οργανισμός του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{την αξιολόγηση των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 318/1992, όπως ισχύει, καθώς και την αξιοποίηση και ανάπτυξη του υπηρετούντος προσωπικού.}

 

8. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 38 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 213/1992 Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 102/Α/1992) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Των Διευθύνσεων, πλην αυτών που υπάγονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού, προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Ασφάλισης ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού.}

 

β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 213/1992, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 44 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Των Τμημάτων προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Ασφάλισης ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού, πλην των παρακάτω, που προΐστανται υπάλληλοι κλάδων που αναφέρονται στο καθένα.}

 

γ. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Διοικητικοί υπάλληλοι, προϊστάμενοι οργανικών μονάδων της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εφόσον δεν μεταφερθούν στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με την προαναφερόμενη απόφαση, τοποθετούνται σε κενές θέσεις προϊσταμένων αντίστοιχου επιπέδου της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σε περίπτωση που οι εν λόγω θέσεις δεν επαρκούν, οι ανωτέρω θεωρούνται προϊστάμενοι μέχρι τη λήξη της θητείας τους και καταλαμβάνουν την πρώτη θέση προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας που θα κενωθεί.

 

Ως τότε, τους ανατίθενται καθήκοντα που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και διατηρούν κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων το αντίστοιχο μηνιαίο επίδομα θέσης.}

 

9. Το στοιχείο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Οργανισμού του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 266/1989 (ΦΕΚ 127/Α/1989)), όπως αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 34 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 363/1992 (ΦΕΚ 184/Α/1992) και ακολούθως τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 302/2002 (ΦΕΚ 268/Α/2002), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Στη Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αναλογιστών ή κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού με γνώση στο αντικείμενο.}

 

10. Μετά την περίπτωση ι)ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/2003) προστίθεται περίπτωση ι)στ' ως εξής:

 

{ι)στ. Οι ιατροί Διευθυντές που υπηρετούν στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών και μεταφέρονται στον Ενιαίο Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.}

 

Κατά την πρώτη εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, οι ανωτέρω υπόχρεοι υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης μέσα σε 60 ημέρες από τη θέση του παρόντος άρθρου σε ισχύ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του νόμου 3213/2003.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.