Νόμος 3996/11 - Άρθρο 74

Άρθρο 74: Προγράμματα Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ο Οργανισμός μπορεί να καταρτίζει και να υλοποιεί προγράμματα κατ' εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ισχύουν κάθε φορά.

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 33 του νόμου 3762/2009 (ΦΕΚ 75/Α/2009) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Οι εργαζόμενοι στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Ανώνυμη Εταιρεία, των οποίων η σύμβαση λύεται εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση της παραγράφου αυτής και οι οποίοι μέχρι 31-12-2016 συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις πλήρους ή μειωμένης συνταξιοδότησης, εντάσσονται σε πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας, κατόπιν αιτήσεως τους στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.}

 

3. Η τελευταία πρόταση της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του νόμου 3762/2009 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Η μηνιαία αυτή ειδική επιδότηση ανεργίας θα αναπροσαρμόζεται κατ' έτος κατά το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αρχής γενομένης από 01-01-2012.}

 

4. Επιχειρήσεις ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, οι οποίες ασκούν τη δραστηριότητα τους στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Πειραιά Δραπετσώνας, Κερατσινίου, Περάματος, Σαλαμίνας και είναι εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, είναι δυνατόν να επιδοτούνται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την κάλυψη μέρους ή του συνόλου των εισφορών κύριας και επικουρικής ασφάλισης (εργοδότη και εργαζομένου) για εργαζόμενους, τους οποίους απασχολούν εντός της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Πειραιά Δραπετσώνας, Κερατσινίου, Περάματος, Σαλαμίνας και τους οποίους αμείβουν με τις οικείες τοπικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΑ1 του άρθρου ΙΑ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, η διάρκεια της επιδότησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου 4.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΑ1 του άρθρου ΙΑ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 2)α του άρθρου 32 του νόμου 3762/2009, προστίθεται εδάφιο δ', ως εξής:

 

{ή δ) πληρούν την προϋπόθεση του εδαφίου α' ως προς τον αριθμό και το χρόνο πραγματοποίησης των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης, είναι άνεργοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας τροποποίησης, διανύουν το 50ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31-12-2010 και θα αναγγελθούν στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού εντός του 1ου τριμήνου από τη δημοσίευση της παρούσας τροποποίησης.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΑ1 του άρθρου ΙΑ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

7. Στο τέλος του άρθρου 18 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 178/Α/2010) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Τα πρόσωπα που εντάσσονται στα επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης του παρόντος άρθρου δεν δικαιούνται της επιδότησης της εργατικής εισφοράς του άρθρου 14 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000) για όσο χρόνο συνολικά διαρκεί το πρόγραμμα απασχόλησης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.