Νόμος 3762/09 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας εργαζομένων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Ανώνυμη Εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι εργαζόμενοι στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Ανώνυμη Εταιρεία, των οποίων η σύμβαση λύεται εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση της παραγράφου αυτής και οι οποίοι μέχρι 31-12-2016 συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις πλήρους ή μειωμένης συνταξιοδότησης, εντάσσονται σε πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας, κατόπιν αιτήσεως τους στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 74 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011).

 

2. Στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας μπορούν να ενταχθούν όσοι είναι ασφαλισμένοι σε Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων και Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης.

 

3. Η διάρκεια της ειδικής επιδότησης ανεργίας θα είναι μέχρι τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για λήψη πλήρους ή μειωμένης σύνταξης γήρατος και δεν θα υπερβαίνει τους εξήντα (60) μήνες. Αν συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις για τη λήψη μειωμένης σύνταξης γήρατος, όχι όμως και πλήρους, η ειδική επιδότηση συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου πλήρους συνταξιοδότησης, όχι όμως πέραν του ανώτατου χρονικού ορίου αυτής, ήτοι των εξήντα (60) μηνών. Το μηνιαίο επίδομα της ειδικής επιδότησης ανεργίας θα είναι ίσο με το 80% του μηνιαίου μισθού ή του εικοσιπενταπλάσιου του ημερομισθίου που καταβλήθηκε κατά το μήνα που προηγείται της λύσης της σύμβασης εργασίας και δεν θα υπερβαίνει το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

 

Η μηνιαία αυτή ειδική επιδότηση ανεργίας θα αναπροσαρμόζεται κατ' έτος κατά το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αρχής γενομένης από 01-01-2012.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 74 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011).

 

4. Κατά το διάστημα της ειδικής επιδότησης ανεργίας συνεχίζεται η ασφάλιση των επιδοτουμένων στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και για όλους τους κλάδους στους οποίους ασφαλίζονταν ως μισθωτοί.

 

Υπόχρεος για την παρακράτηση και απόδοση των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους κλάδους είναι ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Ο παραπάνω χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος πραγματικής εργασίας και λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη, καθώς και των απαιτούμενων από την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 825/1978 (ΦΕΚ 189/Α/1978), όπως ισχύει κάθε φορά, χρονικών προϋποθέσεων. Οι εισφορές για κύρια ασφάλιση υπολογίζονται επί της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης του τελευταίου τριμήνου πριν από τη λύση της σύμβασης εργασίας στην οποία κατατάσσονται οι επιδοτούμενοι βάσει των πράγματι καταβληθεισών αποδοχών τους. Επί της βάσης αυτής, όπως κάθε φορά ισχύει, θα εξακολουθήσει η καταβολή των εισφορών καθ' όλη τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης. Οι εισφορές για επικουρική ασφάλιση υπολογίζονται επί των αυτών ποσών της κύριας ασφάλισης.

 

Όσοι μισθωτοί ήταν ασφαλισμένοι για τουλάχιστον έξι (6) μήνες κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες της εργασίας τους στον κλάδο των βαρέων και ανθυγιεινών ή των οικοδομικών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λόγω της ειδικότητας τους ή της φύσης της εργασίας τους, θα συνεχίσουν να ασφαλίζονται στον κλάδο αυτόν καθ' όλη τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης ανεργίας. Οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου βαρύνουν το πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, σύμφωνα με τη δεύτερη πρόταση της παραγράφου 4.

 

5. Για την εφαρμογή και μόνο του άρθρου αυτού και προκειμένου να συμπληρωθούν οι κατ' ελάχιστον απαιτούμενες προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος για την ένταξη στο πρόγραμμα, συνυπολογίζεται ο χρόνος στρατιωτικής θητείας, κατ' εξαίρεση του εδαφίου γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1358/1983 (ΦΕΚ 64/Α/1983), όπως ισχύει, ο οποίος αναγνωρίζεται και εξαγοράζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και το σύνολο των ημερών εργασίας σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, με εξαίρεση την περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος με βάση τις διατάξεις περί 35ετίας στην οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 825/1978, όπως κάθε φορά ισχύουν. Οι αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου [Ν] 1358/1983 είναι οι αποδοχές που ελάμβαναν οι εργαζόμενοι, κατά το μήνα που προηγείται της λύσης της σύμβασης εργασίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αναφέρονται στο ανώτατο και κατώτατο όριο αυτών.

 

6. Για την ένταξη και την επιδότηση των μισθωτών στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας, με την επιφύλαξη των παραπάνω διατάξεων, ισχύουν οι διατάξεις περί επιδοτήσεως των κοινών ανέργων από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Η ειδική επιδότηση ανεργίας θα αναστέλλεται αν υπάρξει οποιασδήποτε μορφής απασχόληση του επιδοτούμενου.

 

7. Η ειδική επιδότηση ανεργίας της παραγράφου 3 παρατείνεται για 24 επιπλέον μήνες από τότε που έληξε για έκαστο εκ των ήδη δικαιούχων της παραγράφου 1, που για οποιονδήποτε λόγο δεν συμπλήρωσε τις προϋποθέσεις πλήρους ή μειωμένης συνταξιοδότησης στις 31-12-2016. Αν συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις για τη λήψη μειωμένης σύνταξης γήρατος, όχι όμως και πλήρους, η ειδική επιδότηση συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου πλήρους συνταξιοδότησης, όχι όμως πέραν της παράτασης των 24 μηνών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με το άρθρο 112 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017).

 

8. (πρώην 7) Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του προγράμματος καλύπτονται κατά 80% από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (κλάδο ΛΑΕΚ) και κατά 20% από την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Ανώνυμη Εταιρεία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζεται ο τρόπος κατανομής της δαπάνης μεταξύ του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (κλάδου ΛΑΕΚ), η διαδικασία απόδοσης από την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Ανώνυμη Εταιρεία στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού του 20% που τη βαρύνει και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

9. (πρώην 8) Το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 3660/2008 (ΦΕΚ 78/Α/2008) καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.