Νόμος 3762/09 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Πρόγραμμα επιδότησης ανέργων Συνεταιριστικών Λιπασμάτων Ανώνυμη Εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καταρτίζεται πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανέργων για τους εργαζομένους της εταιρίας με την επωνυμία Συνεταιριστικά Λιπάσματα Ανώνυμη Εταιρεία των οποίων η καταγγελία της σχέσης εργασίας τους από την επιχείρηση εμπίπτει στο χρονικό διάστημα από 20-10-1999 έως 20-11-1999 και οι οποίοι κατά την έκδοση της υπ' αριθμόν 30161/09-03-2000 (ΦΕΚ 272/Β/2000) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την ένταξη τους στις ρυθμίσεις αυτής.

 

2. Α. Στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανέργων έχουν δικαίωμα να ενταχθούν εργαζόμενοι της παραγράφου 1 εφόσον:

 

α) έχουν συμπληρώσει επτάμισι χιλιάδες (7.500) ημέρες ασφάλισης και είναι άνεργοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου,

 

β) έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν το πεντηκοστό (50ο) έτος της ηλικίας τους μέχρι 31-12-2010,

 

γ) θα αναγγελθούν στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος ή

 

δ) πληρούν την προϋπόθεση του εδαφίου α' ως προς τον αριθμό και το χρόνο πραγματοποίησης των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης, είναι άνεργοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας τροποποίησης, διανύουν το πεντηκοστό (50ο) έτος της ηλικίας τους μέχρι 31-12-2010 και θα αναγγελθούν στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού εντός του πρώτου (1ου) τριμήνου από τη δημοσίευση της παρούσας τροποποίησης.

 

Β. Στους απολυμένους από την επιχείρηση της παραγράφου 1, στους οποίους υπολείπονται μέχρι την Έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έως και χίλιες διακόσιες (1.200) ημέρες ασφάλισης για τη συμπλήρωση των επτάμισι χιλιάδων (7.500) ημερών ασφάλισης, που προαπαιτούνται για την ένταξη τους στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης, παρέχεται η δυνατότητα να καλυφθούν από το πρόγραμμα τόσες ημέρες ασφάλισης, όσες υπολείπονται για την ένταξη τους στο πρόγραμμα και μέχρι το όριο των χιλίων διακοσίων (1.200) ημερών ασφάλισης.

 

Στην περίπτωση αυτή δεν θα ισχύσουν οι διατάξεις της παραγράφου 2Γ του παρόντος.

 

Γ. Στους απολυμένους από την επιχείρηση της παραγράφου 1 στους οποίους υπολείπονται μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έως και χίλιες διακόσιες (1.200) ημέρες ασφάλισης για τη συμπλήρωση των κατ' ελάχιστο απαιτούμενων προϋποθέσεων για λήψη πλήρους σύνταξης, παρέχεται η δυνατότητα να καλυφθούν από το πρόγραμμα τόσες ημέρες ασφάλισης, όσες υπολείπονται για λήψη πλήρους σύνταξης και μέχρι το όριο των χιλίων διακοσίων (1.200) ημερών ασφάλισης, εφόσον πληρούν την προϋπόθεση της προβλεπόμενης προς συνταξιοδότηση ηλικίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 74 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011).

 

3. Η διάρκεια της ειδικής επιδότησης ορίζεται στους τριάντα έξι (36) μήνες, με δυνατότητα παράτασης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Αν συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις για τη λήψη μειωμένης σύνταξης γήρατος, όχι όμως και πλήρους, η ειδική επιδότηση συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου πλήρους συνταξιοδότησης, όχι όμως πέραν του ανώτατου χρονικού ορίου αυτής. Το μηνιαίο επίδομα της ειδικής επιδότησης θα είναι ίσο με το 80% του μηνιαίου μισθού ή του εικοσιπενταπλάσιου του ημερομισθίου, που καταβλήθηκε κατά το μήνα που προηγήθηκε της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από την επιχείρηση της παραγράφου 1, προσαυξανόμενο με τις αυξήσεις που έχουν χορηγηθεί με τις Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ετών 2000 έως 2008 και δεν θα υπερβαίνει το ποσό των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ.

 

Η μηνιαία αυτή ειδική επιδότηση θα αναπροσαρμόζεται κατ' έτος κατά το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, αρχής γενομένης από 01-01-2010.

 

4. Κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους στο πρόγραμμα οι δικαιούχοι διατηρούν την ασφάλιση τους στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης για όλους τους κλάδους στους οποίους ήταν ασφαλισμένοι κατά το τελευταίο έτος απασχόλησης τους στην επιχείρηση της παραγράφου 1. Το χρονικό διάστημα της ειδικής επιδότησης θεωρείται ως διανυθέν στην ασφάλιση του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών για όσους ως εργαζόμενοι στην επιχείρηση αυτή υπάγονταν στις διατάξεις του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών (ΚΒΑΕ) Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα. Οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου βαρύνουν το πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

5. Για την εφαρμογή και μόνο του παρόντος άρθρου και προκειμένου να συμπληρωθούν οι κατ' ελάχιστον απαιτούμενες προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος για την ένταξη στο πρόγραμμα, συνυπολογίζεται ο χρόνος στρατιωτικής θητείας, κατ' εξαίρεση του εδαφίου γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1358/1983 (ΦΕΚ 64/Α/1983), όπως ισχύει, ο οποίος αναγνωρίζεται και εξαγοράζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και το σύνολο των ημερών εργασίας σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, με εξαίρεση την περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος με βάση τις διατάξεις περί 35ετίας, στην οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 825/1978 (ΦΕΚ 189/Α/1978), όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών. Οι αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου [Ν] 1358/1983 είναι οι αποδοχές που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησης τους στην επιχείρηση της παραγράφου 1, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αναφέρονται στο ανώτατο και κατώτατο όριο αυτών.

 

6. Για τη συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης της παραγράφου 2 λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος που έχει διανυθεί:

 

Σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και στην Ελβετία
Σε χώρα με την οποία έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλισης.

 

7. Οι εισφορές για κύρια ασφάλιση υπολογίζονται επί της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης από την επιχείρηση της παραγράφου 1, στην οποία κατατάσσονται οι επιδοτούμενοι βάσει των πράγματι καταβληθεισών αποδοχών τους προσαυξημένες με τις αυξήσεις που έχουν χορηγηθεί με τις Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ετών 2000 έως και 2008. Επί της βάσης αυτής, όπως κάθε φορά ισχύει, θα εξακολουθήσει η καταβολή των εισφορών καθ' όλη τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης. Οι εισφορές για επικουρική ασφάλιση υπολογίζονται επί των αυτών ποσών της κύριας ασφάλισης.

 

8. Για την ένταξη των μισθωτών στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης, με την επιφύλαξη των παραπάνω διατάξεων, ισχύουν οι διατάξεις περί επιδοτήσεως των ανέργων από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Η ειδική επιδότηση θα αναστέλλεται αν υπάρξει οποιασδήποτε μορφής απασχόληση του επιδοτούμενου.

 

9. Οι δαπάνες του προγράμματος βαρύνουν κατά 50% τον Κρατικό Προϋπολογισμό και κατά 50% τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (κλάδο ΛΑΕΚ).

 

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΑ1 του άρθρου ΙΑ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.