Νόμος 3833/10 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Προγράμματα απασχόλησης ανέργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας, την προώθηση της απασχόλησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μπορεί να επιδοτεί μέχρι και το 100% των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για προσλαμβανόμενους μισθωτούς σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες, βάσει προγραμμάτων απασχόλησης ανέργων που καταρτίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

2. Με τις προβλεπόμενες από την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού υπουργικές αποφάσεις καθορίζονται:

 

α) Ο τρόπος επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών, ο οποίος μπορεί να γίνεται και κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης ασφαλιστικής νομοθεσίας.

 

β) Το ποσοστό της επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών για τους προσλαμβανόμενους μισθωτούς, ο ανώτατος αριθμός των ως άνω επιδοτούμενων μισθωτών ανά επιχείρηση ή εργοδότη, η διάρκεια της επιδότησης κατά τα διάφορα στάδια του προγράμματος, ο χρόνος της μετά από τη διάρκεια της επιδότησης πιθανής υποχρεωτικής απασχόλησης από τον εργοδότη των προσλαμβανόμενων και η απαγόρευση της απόλυσης του υπόλοιπου προσωπικού.

 

γ) Τα στοιχεία που οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες υποβάλλουν στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ή / και στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, εν όψει της υπαγωγής τους στα προγράμματα απασχόλησης του παρόντος άρθρου.

 

δ) Τα όργανα, τα οποία παράλληλα με το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, θα αποφασίζουν για την ύπαρξη ή μη των προϋποθέσεων υπαγωγής των επιχειρήσεων και εργοδοτών στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

ε) Οι ειδικές περιπτώσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

 

στ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια, που είναι αναγκαία για τους όρους εφαρμογής των προγραμμάτων και τον έλεγχο αυτών.

 

3. Σε ειδικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν τα καταρτιζόμενα κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1 προγράμματα απασχόλησης να αφορούν επιδότηση μέχρι και του 100% των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για τη διατήρηση θέσεων σε επιχειρήσεις ή εργοδότες.

 

4. Επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν υπαχθεί στα καταρτιζόμενα κατά τη διαδικασία αυτού του άρθρου προγράμματα απασχόλησης και παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των προγραμμάτων απασχόλησης για την πρόσληψη, τη διατήρηση και τη μη απόλυση του υπόλοιπου προσωπικού και του προσωπικού που επιδοτείται και γενικά την εφαρμογή του προγράμματος, υποχρεούνται να καταβάλουν οι ίδιες τις ασφαλιστικές εισφορές (εργοδοτών και εργαζομένων) που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα του συνολικού χρόνου απασχόλησης (επιχορηγούμενης και μη) των μισθωτών που καθορίζει το πρόγραμμα.

 

Στην περίπτωση αυτή, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) από τις επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν παραβεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των προγραμμάτων γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου ασφαλιστικού φορέα, ενώ το ποσό της δαπάνης που καταβλήθηκε από τον Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού αχρεωστήτως για τις ως άνω ασφαλιστικές εισφορές αποδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

5. Για το ποσό που θα αποδοθεί στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο ή τα όργανα που ορίζει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 περίπτωση δ' του παρόντος άρθρου. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξύ του Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και του οικείου ασφαλιστικού φορέα ως προς το ύψος του ποσού που πρέπει να αποδοθεί στον Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού επιλύεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

6. Τα πρόσωπα που εντάσσονται στα επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης του παρόντος άρθρου δεν δικαιούνται της επιδότησης της εργατικής εισφοράς του άρθρου 14 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000) για όσο χρόνο συνολικά διαρκεί το πρόγραμμα απασχόλησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 74 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.