Νόμος 3996/11 - Άρθρο 77

Άρθρο 77: Ρυθμίσεις για Συλλογικά Όργανα Φορέων Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008), προστίθεται περίπτωση Δ' ως ακολούθως:

 

{Δ) Η ΤΔΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών αποτελείται από:

 

α) Έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με βαθμό Α', ως Πρόεδρο.

 

β) Έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ως μέλος.

 

γ) Τρεις εκπροσώπους των ασφαλισμένων, που προτείνονται σε τριπλάσιο αριθμό από κάθε οργάνωση, εκ των οποίων ένας από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, ένας από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου και ένας από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδος, ως μέλη.}

 

2. Η υποπερίπτωση β' της περίπτωσης Β' της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3655/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Έναν εκπρόσωπο των ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, ως μέλος. Τον ανωτέρω εκπρόσωπο μαζί με τον αναπληρωτή του, που διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, επιλέγει η Γενική Ομοσπονδία Προσωπικού - Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού.

 

Σε περίπτωση μη υποβολής της σχετικής πρότασης, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προβαίνει στο διορισμό των προσώπων αυτών κατά την κρίση του.

 

Μέχρι τη λήξη της θητείας των λοιπών μελών της ανωτέρω Επιτροπής, η επιλογή του εκπροσώπου των ασφαλισμένων και του αναπληρωτή του γίνεται μεταξύ των ήδη συμμετεχόντων στην Επιτροπή εκπροσώπων των ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.}

 

Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα εκείνου της δημοσίευσης.

 

3. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του νόμου [Ν] 3655/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Έξι εκπροσώπους των ασφαλισμένων, που προτείνονται:

 

τρεις από την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων,
ένας από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
ένας από τους ασφαλισμένους του ενταχθέντος Ταμείου Πρόνοιας Ορθοδόξου Εφημεριακού Κύκλου Ελλάδος, που προτείνεται από τον Ιερό Σύνδεσμο Κληρικών Ελλάδος και
ένας από τους ασφαλισμένους του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, που προτείνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, με τους αναπληρωτές τους.}

 

Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα εκείνου της δημοσίευσης.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, εκδίδεται κανονισμός με τον οποίο ρυθμίζονται όλα τα θέματα αρμοδιότητας και λειτουργίας των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.

 

5. Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 74 του νόμου [Ν] 3655/2008 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ως εκπρόσωποι των εργοδοτών δεν ορίζονται πρόσωπα τα οποία έχουν την ιδιότητα του ασφαλισμένου του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας.}

 

Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από την πρώτη του τρίτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του νόμου αυτού.

 

6. Στα Διοικητικά Συμβούλια των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διορίζονται ως Κυβερνητικοί Επίτροποι Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ή Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ως μέλη Προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατηγορίας με πενταετή υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στις Διοικούσες Επιτροπές του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008), υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων που διορίζονται ως μέλη, απαιτείται να είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατηγορίας με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Για το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών και τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων εξακολουθούν να ισχύουν για το διορισμό ως Κυβερνητικού Επιτρόπου και μέλους οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις των Φορέων αυτών.

 

7. α. Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών διοικείται από δεκαεπταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από:

 

α)α) Τον Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών ως Πρόεδρο, που αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του.

 

β)β) 3 εκπροσώπους των ασφαλισμένων που προτείνονται από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, με τους αναπληρωτές τους και έναν εκπρόσωπο των ατόμων με αναπηρία, που προτείνεται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, με τον αναπληρωτή του.

 

γ)γ) Τρεις εκπροσώπους των εργοδοτών, που προτείνονται από το Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου και το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, με τους αναπληρωτές τους.

 

δ)δ) 1 εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Επικουρικών Ταμείων Μισθωτών, με τον αναπληρωτή του και έναν εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται από την Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του.

 

ε)ε) Έναν υπάλληλο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, διοικητικό ή υγειονομικό, ανάλογα με τη φύση των συζητούμενων θεμάτων, που προτείνεται, ο μεν διοικητικός από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων), ο δε υγειονομικός από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Υγειονομικών Υπαλλήλων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων).

 

στ)στ) Έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τον αναπληρωτή του.

 

ζ)ζ) Έναν υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών, Προϊστάμενο Διεύθυνσης, με τον αναπληρωτή του.

 

η)η) Τέσσερις ειδικούς επιστήμονες που έχουν εμπειρία και κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής ή σε θέματα οικονομικά ή διοίκησης και οργάνωσης, με τους αναπληρωτές τους.

 

β. Οι εκπρόσωποι των ασφαλισμένων, των εργοδοτών και των συνταξιούχων, καθώς και ο υπάλληλος του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών διορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται από τις ανωτέρω συνδικαλιστικές ή επαγγελματικές οργανώσεις ή σωματεία εντός προθεσμίας 10 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση τους. Σε περίπτωση μη υποβολής των σχετικών προτάσεων εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προβαίνει στο διορισμό των εκπροσώπων αυτών κατά την κρίση του.

 

γ. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου ως Κυβερνητικός Επίτροπος ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που αναπληρώνεται από Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

δ. Ο Πρόεδρος, ο Κυβερνητικός Επίτροπος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τριετή θητεία και δεν επιτρέπεται η εκλογή ή ο διορισμός τους για περισσότερες από τρεις συνεχείς θητείες.

 

ε. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.

 

στ. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.

 

ζ. Για κάθε άλλο θέμα, σχετικό με το Διοικητικό Συμβούλιο, που δεν ρυθμίζεται με τις διατάξεις αυτές, έχουν εφαρμογή οι κείμενες διατάξεις για το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών και συμπληρωματικά οι διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999).

 

η. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών συγκροτείται εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Το ήδη υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο νομίμως λειτουργεί μέχρι τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

θ. Ο Διοικητής του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, ο οποίος έχει επιλεγεί με τη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής, νομίμως συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντα του μέχρι τη λήξη της θητείας του, όπως αυτή καθορίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 44 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του νόμου 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/2015).

 

8. Στο τέλος της υποπερίπτωσης 6 της περίπτωσης Δ' της παραγράφου II του άρθρου 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Από τις ανωτέρω αρμοδιότητες, εξαιρείται η αρμοδιότητα συγκρότησης των Διοικητικών Συμβουλίων των Ασφαλιστικών Οργανισμών που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών των Υποκαταστημάτων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών Νομού Αττικής, των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Νομού Αττικής, η οποία ασκείται από τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, των συλλογικών οργάνων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Ασφαλιστικών Οργανισμών, σε όποιες περιπτώσεις προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις ότι η αρμοδιότητα συγκρότησης τους ανήκει στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και η αρμοδιότητα συγκρότησης των Υγειονομικών Επιτροπών των Ασφαλιστικών Οργανισμών.}

 

9. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3710/1957 (ΦΕΚ 100/Α/1957), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 48 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Από τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξαιρείται η εκδίκαση υποθέσεων σχετικά με την προσαύξηση ποσοστού αναπηρίας, σύμφωνα με την περίπτωση στ' της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 1846/1951, όπως ισχύει.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.