Νόμος 3965/11 - Άρθρο 24

Άρθρο 24


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μπορούν να κατέχουν παράλληλα αντίστοιχη θέση Διοικητή ή Προέδρου ή Υποδιοικητή ή Αντιπροέδρου άλλου Ασφαλιστικού Οργανισμού μέχρι 31-12-2011 την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 17 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011). Για το χρονικό διάστημα της παράλληλης απασχόλησης, οι ανωτέρω δικαιούνται τις αποδοχές μόνο από τον ένα φορέα απασχόλησης τους, που οι ίδιοι επιλέγουν.

 

Διατάξεις που ρυθμίζουν διαφορετικά το θέμα ως προς το διορισμό Διοικητή ή Προέδρου Ασφαλιστικού Οργανισμού δεν ισχύουν, μόνο για την ανωτέρω περίπτωση.

 

β) Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) προστίθεται η εξής φράση: με τους αναπληρωτές τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/2011).

 

2. Ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου καταβάλλει στους συμβεβλημένους προμηθευτές του, πλην των φαρμακοποιών, ως προκαταβολή το 90% του αιτούμενου ποσού μετά την κατά νόμο αφαίρεση κρατήσεων. Όσον αφορά στην πληρωμή των συμβεβλημένων προμηθευτών και των φαρμακοποιών, η οποία μπορεί να πραγματοποιείται μέσω διανεμητικού λογαριασμού ή μέσω φαρμακευτικού συλλόγου, όπου υπάρχει δυνατότητα, ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και οι λοιποί Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καταβάλλουν ως προκαταβολή το αιτούμενο ποσό, μετά την κατά νόμο αφαίρεση κρατήσεων, εντός 60 ημερών από την υποβολή του λογαριασμού.

 

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, η καταβολή γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος μετά από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, που διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου.

 

Κατά τον ανωτέρω έλεγχο διαπιστώνεται η ύπαρξη σύμβασης, παραστατικών και η διενέργεια των κατά νόμο υπέρ τρίτων κρατήσεων, στα δε χρηματικά εντάλματα πληρωμής επισυνάπτονται οι καταστάσεις των δικαιούχων, οι αριθμοί των πράξεων προσωρινής εκκαθάρισης δαπάνης, καθώς και η επισημειωτική πράξη για τη διενέργεια πρόχειρου λογιστικού ελέγχου.

 

Η θεώρηση του εντάλματος γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

Εάν κατά τον έλεγχο και την εκκαθάριση των λογαριασμών προκύψει τελικό ποσό μικρότερο του αιτηθέντος και εξοφληθέντος, η διαφορά παρακρατείται από τους επόμενους λογαριασμούς των προμηθευτών. Σε περίπτωση μη υποβολής νεότερου λογαριασμού, η διαφορά αναζητείται από τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, κατά τις κείμενες διατάξεις περί αναγκαστικής είσπραξης των καθυστερούμενων εισφορών.

 

Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή από 02-03-2011 και στους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου και του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, και για όλους τους εκκρεμείς λογαριασμούς αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 76 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011), με την παράγραφο 10 του άρθρου 20 του νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/2011), με την παράγραφο ΙΒ2 του άρθρου ΙΒ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), με την παράγραφο 2 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4163/2013 (ΦΕΚ 155/Α/2013).

 

3. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 3892/2010 (ΦΕΚ 189/Α/2010) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στη βάση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για το σκοπό:

 

α) του ελέγχου της εκκαθάρισης των συνταγών και παραπεμπτικών, β) της παρακολούθησης της συνταγογράφησης και της συγκέντρωσης, διασταύρωσης και στατιστικής αξιολόγησης στοιχείων που έχουν σχέση με παροχές υγείας και φαρμακευτικής περίθαλψης και γ) του ελέγχου των παραβάσεων της συνταγογράφησης και της εφαρμογής της φαρμακευτικής και λοιπής περί υγειονομικής περίθαλψης νομοθεσίας, καθώς και της επιβολής των προβλεπόμενων προς τούτο κυρώσεων.

 

Η πρόσβαση περιορίζεται στα στοιχεία της βάσης δεδομένων που αφορά τον εκάστοτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Η πρόσβαση στη βάση γίνεται από πρόσωπα που ασχολούνται κατ' επάγγελμα με την παροχή υπηρεσιών υγείας και δεσμεύονται από ιατρικό απόρρητο ή άλλο απόρρητο που προβλέπει νόμος ή κώδικας δεοντολογίας ή πρόσωπα που είναι ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένα και υπόκεινται σε καθήκον εχεμύθειας.

 

Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται στη σύνταξη αιτιολογημένων εκθέσεων ως προς τις διαπιστώσεις και συμπεράσματα που προκύπτουν από τον έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα παραπάνω.

 

Η έκθεση διαβιβάζεται στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, προκειμένου να επιληφθεί το Συντονιστικό Συμβούλιο Παροχών Υγείας.}

 

β) Μετά την περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση στ' ως ακολούθως:

 

{στ. τον έλεγχο της επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων στην περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων στη συνταγογράφηση και στην εφαρμογή της φαρμακευτικής και λοιπής περί υγειονομικής περίθαλψης νομοθεσίας.}

 

4. Της Διεύθυνσης Μηχανογραφικών Εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και των Τμημάτων αυτής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής και, σε περίπτωση έλλειψης, υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αναλογιστών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Ασφάλισης ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού, με γνώσεις στην Πληροφορική.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.