Νόμος 4163/13

Ν4163/2013: Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τροποποίηση του άρθρου 1 της από 30-10-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 4118/2013 Κύρωση της πράξης νομοθετικού Περιεχομένου Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού ιδρύματος με την επωνυμία KΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 32/Α/2013)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4163/2013: Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τροποποίηση του άρθρου 1 της από 30-10-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου [Ν] 4118/2013 Κύρωση της πράξης νομοθετικού Περιεχομένου Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού ιδρύματος με την επωνυμία KΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 32/Α/2013), (ΦΕΚ 155/Α/2013), 28-06-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Άρθρο δεύτερο

 

1. Η προθεσμία του άρθρου 1 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου με τον τίτλο Τροποποίηση του άρθρου 1 της από 30-10-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου [Ν] 4118/2013 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού ιδρύματος με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του παρόντος σχεδίου νόμου παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι 31-01-2014.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της από 11-10-2013 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 219/Α/2013).

 

2. Α. 1. Η παράγραφος 1)α του άρθρου 34 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. α. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μέχρι του ποσού του ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων € για την κάλυψη μέρους των υφιστάμενων κατά την 31-12-2011 οφειλών του Οργανισμού προς τα φαρμακεία, λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια κ.λ.π.), φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού κ.λ.π.}

 

2. Η παράγραφος 2)α του άρθρου 34 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012), όπως αυτή ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι οφειλές της παραγράφου 1 εξοφλούνται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) εφόσον παρασχεθεί έκπτωση επί της καθαρής αξίας (αξία προ Φόρου Προστιθέμενης Αξίας) της εναπομένουσας οφειλής, η οποία προκειμένου περί οφειλών προς τα φαρμακεία ορίζεται σε ποσοστό 3,5% επί της αξίας των χορηγηθέντων φαρμάκων με προσκόμιση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας πιστωτικών τιμολογίων,}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 34 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4132/2013 (ΦΕΚ 59/Α/2013), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Οι οφειλές της παραγράφου 1 εξοφλούνται με την ακόλουθη διαδικασία: Το ποσό που προκύπτει ως εναπομένουσα οφειλή του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ύστερα από την εφαρμογή των εκπτώσεων της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του παρόντος, εξοφλείται με την έκδοση σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις. Το ανωτέρω ποσό δύναται να καταβάλλεται στους δικαιούχους της παραγράφου 1 ως προκαταβολή μετά την κατά νόμο αφαίρεση κρατήσεων ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες που από το λογιστικό κανονισμό των φορέων δεν προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής. Η καταβολή γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος ύστερα από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, που διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ή των φορέων των οποίων ο κλάδος υγείας μεταφέρθηκε στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Κατά τον ανωτέρω έλεγχο διαπιστώνεται η ύπαρξη σύμβασης, παραστατικών και η διενέργεια των κατά νόμο υπέρ τρίτων κρατήσεων, στα δε χρηματικά εντάλματα πληρωμής επισυνάπτονται οι καταστάσεις των δικαιούχων, οι αριθμοί των πράξεων προσωρινής εκκαθάρισης δαπάνης, καθώς και η επισημειωτική πράξη για τη διενέργεια πρόχειρου λογιστικού ελέγχου. Εάν, μετά τη χορήγηση της προκαταβολής κατά τον έλεγχο και την εκκαθάριση των δαπανών προκύψει οφειλόμενο ποσό μικρότερο του προκαταβληθέντος, η διαφορά παρακρατείται από τους επόμενους λογαριασμούς των προμηθευτών της παραγράφου 1. Σε περίπτωση μη υποβολής νεότερου λογαριασμού εντός τριμήνου από την εκκαθάριση, η διαφορά αναζητείται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας κατά τις διατάξεις περί αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Η κατά τα ανωτέρω εκκαθάριση των δαπανών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31-12-2014.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Α3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014).

 

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 34 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012), όπως αυτή ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας καθορίζονται το ποσοστό έκπτωσης που παρέχουν οι οριζόμενοι στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου (πλην φαρμακοποιών) πάροχοι υπηρεσιών υγείας κ.λ.π. και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.}

 

Β. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α/2011) προστίθεται εδάφιο με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 

{Κατά τον ανωτέρω έλεγχο διαπιστώνεται η ύπαρξη σύμβασης, παραστατικών και η διενέργεια των κατά νόμο υπέρ τρίτων κρατήσεων, στα δε χρηματικά εντάλματα πληρωμής επισυνάπτονται οι καταστάσεις των δικαιούχων, οι αριθμοί των πράξεων προσωρινής εκκαθάρισης δαπάνης, καθώς και η επισημειωτική πράξη για τη διενέργεια πρόχειρου λογιστικού ελέγχου.}

 

3. Το εδάφιο β' της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση που μετά από δύο διαδοχικές προκηρύξεις αποβεί άγονη η προκήρυξη για την πλήρωση θέσης ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου και η θέση δεν καλύπτεται με παράταση, προκηρύσσεται ως θέση ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου επί θητεία ενώ εξακολουθούν να προηγούνται για την πλήρωση οι υπόχρεοι ιατροί.}

 

4. Η περίπτωση 4 του άρθρου 13 του νόμου 3772/2009 (ΦΕΚ 112/Α/2009) τροποποιείται ως εξής:

 

{4. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας των ανωτέρω θεραπευτικών καταστημάτων, οι έκτακτες ανάγκες κάλυψης ιατρικών υπηρεσιών τους αλλά και όλων των καταστημάτων κράτησης της χώρας δύνανται να εξυπηρετούνται από ιατρούς νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ευθύνη των αρμόδιων Διοικητών Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) και ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, μπορούν ανάλογα με τις υπηρεσιακές τους δυνατότητες να διαθέτουν το ανωτέρω ιατρικό προσωπικό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4163/2013 (ΦΕΚ 155/Α/2013).

 

Άρθρο τρίτο

 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 26-06-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.