Νόμος 4186/13 - Άρθρο 52

Άρθρο 52


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Υποχρεώσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' Βαθμού, καθώς των Νομικών Προσώπων αυτών, που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, προς τις εταιρείες Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας και Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά τις 31-07-2013, εξοφλούνται για λογαριασμό των οικείων φορέων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, με μεταφορά πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, αφαιρουμένων τυχόν προστίμων, προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ή άλλων επιβαρύνσεων. Τα ποσά που θα καταβάλλει ο Κρατικός Προϋπολογισμός για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες δημιουργήθηκαν το χρονικό διάστημα από 01-01-2012 έως 31-07-2013, παρακρατούνται από τους αποδιδόμενους μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού πόρους προς την τοπική αυτοδιοίκηση, των προβλεπόμενων στα άρθρα 259 και 260 του νόμου 3852/2010, όπως ισχύει κατά τα έτη 2015 - 2020, από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι δημιούργησαν ληξιπρόθεσμες οφειλές το χρονικό διάστημα 01-01-2012 έως 31-07-2013.

 

2. α. Τα ποσά καθορίζονται κατ' έτος και φορέα με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. Τυχόν διαφορές που προκύπτουν θεωρούνται ως προκαταβολές έναντι μελλοντικής κατανάλωσης νερού από τους οικείους φορείς και προσδιορίζονται με απόφαση του Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα, η οποία εκδίδεται ύστερα από σχετική συμφωνία των ανωτέρω εταιρειών, που διατυπώνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 2 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανωτέρω απόφασης.

 

β. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται η διαδικασία απαιτούμενων τροποποιήσεων της λογιστικής απεικόνισης των μεγεθών των προϋπολογισμών και ισολογισμών των φορέων, τα δικαιολογητικά πληρωμής της σχετικής δαπάνης, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

3. Τυχόν πρόστιμα, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ή άλλες επιβαρύνσεις που έχουν καταβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και αφορούν στην ανωτέρω περίοδο, δεν αναζητούνται. Με την εξόφληση των οφειλών αυτών αποσβέννυται το σύνολο των απαιτήσεων των ανωτέρω εταιρειών, που αφορούν στις ανωτέρω ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.

 

4. α. Τα ποσά που εξοφλούνται βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εξαιρούνται της παρακράτησης που προβλέπεται στην παράγραφο 4)α του άρθρου 281Α του νόμου 3852/2010, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

β. Υφιστάμενες οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς το λογαριασμό εφάπαξ του προσωπικού της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (άρθρο 26 παράγραφος 1)β του νόμου 2939/2001) καταβάλλονται σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού (Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Ειδικός Φορέας 35-990 ΚΑΕ 9299). Οι ανωτέρω οφειλές, καθώς και οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις από λογαριασμούς υδροληψίας του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των φορέων της παραγράφου 1 προς την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας και Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, που υφίστανται κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εξοφλούνται κατά παρέκκλιση των περί παραγραφής διατάξεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.