Νόμος 4429/16 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Ρύθμιση θεμάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 77 Ρύθμιση θεμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης του νόμου [Ν] 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/2014) αντικαθίσταται και ισχύει από τη θέση σε ισχύ του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016) ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 77: Ρύθμιση θεμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

 

1. Προστίθεται παράγραφος 36 στο άρθρο 39 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 159/Α/2013) ως ακολούθως:

 

{36. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του νόμου 4142/2013, Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ) (ΦΕΚ 83/Α/2013), στους έως το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 εισαχθέντες φοιτητές των τμημάτων τεχνολογικής κατεύθυνσης που μετονομάζονται χωρίς μεταβολή του γνωστικού τους αντικειμένου, παρέχεται ο τίτλος σπουδών του τμήματος, όπως προκύπτει από τη μετονομασία. Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα στους έως το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 εισαχθέντες φοιτητές των τμημάτων τεχνολογικής κατεύθυνσης, που μετονομάζονται ή συγχωνεύονται με παράλληλη μεταβολή του γνωστικού τους αντικειμένου ή αύξηση του αριθμού των εξαμήνων φοίτησης, να λάβουν τον τίτλο σπουδών του τμήματος, όπως προκύπτει από τη μετονομασία, ύστερα από την παρακολούθηση, εξέταση και επιτυχή ολοκλήρωση μαθημάτων, που θα καθοριστούν με απόφαση της οικείας Συνέλευσης και σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος.}

 

2. Στην παράγραφο 28 του άρθρου 13 του νόμου 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/2003) στο τέλος της περίπτωσης α' προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Η ισχύς της διάταξης αυτής παρατείνεται μέχρι την 31-12-2016.}

 

3. Στην παράγραφο 28 του άρθρου 13 του νόμου 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/2003) στο τέλος της περίπτωσης γ' προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Η ισχύς της διάταξης αυτής παρατείνεται μέχρι την 31-12-2016.}

 

4. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 18 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) προστίθεται στο τέλος εδάφιο, ως ακολούθως:

 

{Μόνιμοι επίκουροι καθηγητές τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που εξελίχθηκαν μετά τις 06-09-2011 σε αυτή τη βαθμίδα από τη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου έχουν κατ' εξαίρεση το δικαίωμα να ζητήσουν μετά από 3 έτη από το διορισμό τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή. Αν δεν εξελιχθούν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, παραμένουν στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή έως τη λήξη της θητείας τους και η ανανέωση της θητείας τους και η περαιτέρω εξέλιξή τους διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.}}

 

2. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 6 του άρθρου 78 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) μετά τη λέξη μέχρι και πριν από το κόμμα , η ημερομηνία 31-12-2016 αντικαθίσταται με την ημερομηνία 31-12-2018.

 

3. α. H παράγραφος 3 του άρθρου 39 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013) αντικαθίσταται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ως εξής:

 

{3. Για τους Καθηγητές Εφαρμογών που κατέχουν προσωποπαγή θέση κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα μετατροπής της προσωποπαγούς θέσης που κατέχουν σε τακτική θέση Επίκουρου Καθηγητή, σύμφωνα με το εδάφιο δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 2916/2001 (ΦΕΚ 114/Α/2001), εφόσον, μέχρι την 31-12-2016 έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης της αίτησης μετατροπής της θέσης του ενδιαφερομένου από το οικείο πενταμελές εκλεκτορικό σώμα του εδαφίου δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 2916/2001 (ΦΕΚ 114/Α/2001). Η παρούσα διάταξη αφορά όσες αιτήσεις υποβλήθηκαν έως τη δημοσίευση του παρόντος. Οποιαδήποτε διαδικασία μετατροπής προσωποπαγούς θέσης Καθηγητή Εφαρμογών σε τακτική θέση Επίκουρου Καθηγητή σε εφαρμογή της ίδιας διάταξης που στηρίζεται σε μεταγενέστερη της ως άνω ημερομηνίας αίτηση είναι αυτοδίκαια άκυρη.}

 

β. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του νόμου 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/2016) καταργείται από τότε που ίσχυσε.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.