Νόμος 4415/16 - Άρθρο 61

Άρθρο 61: Ρυθμίσεις για τους Καθηγητές τους υπηρετούντες Λέκτορες των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τους Καθηγητές Εφαρμογών των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 39 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3) Για τους Καθηγητές Εφαρμογών που κατέχουν προσωποπαγή θέση κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα μετατροπής της προσωποπαγούς θέσης που κατέχουν σε τακτική θέση Επίκουρου Καθηγητή σύμφωνα το εδάφιο δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 2916/2001 (ΦΕΚ 114/Α/2001), εφόσον, μέχρι την 31-12-2016 έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης της αίτησης μετατροπής της θέσης του ενδιαφερομένου από το οικείο πενταμελές εκλεκτορικό σώμα του εδαφίου δ' της παραγράφου 1 τουάρθρου 6 του νόμου 2916/2001 (ΦΕΚ 114/Α/2001).}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του νόμου 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α/2016).

 

2. Η διαδικασία μονιμοποίησης των Λεκτόρων που υπέβαλαν αίτηση μετά τη δημοσίευση του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016) και πριν την έναρξη εφαρμογής του νόμου 4405/2016 (ΦΕΚ 129/Α/2016) ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016) διατάξεις. Σε περίπτωση μονιμοποίησής τους δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στη βαθμίδα του επί θητεία Επίκουρου Καθηγητή σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά το χρόνο της αίτησης διατάξεις. Τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τα οποία: (α) υπηρετούν τουλάχιστον στη β' βαθμίδα της αντίστοιχης κατηγορίας τους σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και (β) πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογής στη βαθμίδα του Λέκτορα σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου [Ν] 1268/1982 (ΦΕΚ 87/Α/1982), όπως αυτό ίσχυε κατά τη δημοσίευση του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011), έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την ένταξή τους σε μόνιμη προσωποπαγή θέση Λέκτορα, μετά από κρίση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση στη γραμματεία του οικείου ή άλλου Τμήματος με συναφές γνωστικό αντικείμενο, του οικείου ή άλλου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Η διαδικασία κρίσης ολοκληρώνεται εντός εξαμήνου από την ημερομηνία της αίτησης. Σε περίπτωση θετικής κρίσης το υπηρεσιακό τους καθεστώς και οι δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης των ενταχθέντων καθορίζονται από τα ισχύοντα για τους υπηρετούντες μόνιμους Λέκτορες.

 

Η ένταξη στις προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου Λέκτορα ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση της σχετικής πράξης του Πρύτανη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης, ο υποψήφιος διατηρεί τη θέση στην οποία κατείχε, δύναται δε να υποβάλει εκ νέου αίτηση για ένταξη σε προσωποπαγή θέση μόνιμου Λέκτορα μετά την παρέλευση τουλάχιστον 2 ετών από την προηγούμενη αρνητική κρίση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του νόμου 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α/2016).

 

3. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) η λέξη τετραετή αντικαθίσταται με τη λέξη τριετή.

 

4. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) προστίθεται φράση ως εξής:

 

{Το ποσοστό της κατηγορίας αυτής των καθηγητών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% των καθηγητών της Σχολής κάθε ακαδημαϊκό έτος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.