Νόμος 4415/16 - Άρθρο 62

Άρθρο 62: Ρύθμιση για τα μη αυτοδύναμα Τμήματα των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 30 του άρθρου 39 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τη διάταξη του πέμπτου άρθρου του νόμου 4405/2016 (ΦΕΚ 129/Α/2016), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{30. α. Σε όσα Τμήματα ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις περί αυτοδυναμίας του νόμου [Ν] 2454/1997 (ΦΕΚ 7/Α/1997), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 121 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παράγραφος 51 του νόμου 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/2003), λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση Τμήματος, την οποία αποτελούν υποχρεωτικά όλοι οι Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες του Τμήματος. Στη Συνέλευση συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος ανά κατηγορία των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που ορίζεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία μεταξύ του προσωπικού των οικείων κατηγοριών ή υποδεικνύονται από τα αρμόδια όργανα των κατηγοριών αυτών προσωπικού, εφόσον υπηρετεί στο Τμήμα.}

 

2. Στην παράγραφο 30 του άρθρου 39 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τη διάταξη του πέμπτου άρθρου του νόμου 4405/2016 (ΦΕΚ 129/Α/2016), προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

{γ. Σε περίπτωση λειτουργίας προσωρινής Συνέλευσης Τμήματος με λιγότερους από 5 Καθηγητές ή Λέκτορες από το οικείο Τμήμα, η Σύγκλητος συμπληρώνει τα μέλη της προσωρινής Συνέλευσης μέχρι τον αριθμό 5 από Καθηγητές όλων των βαθμίδων των συγγενέστερων Τμημάτων ως προς το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης του μη αυτοδύναμου Τμήματος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.