Νόμος 4009/11 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Καθηγητές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το διδακτικό και ερευνητικό έργο στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ασκείται από τους καθηγητές οι οποίοι διακρίνονται σε καθηγητές πρώτης βαθμίδας (Καθηγητές), αναπληρωτές Καθηγητές και επίκουρους καθηγητές. Ως διδακτικό έργο νοείται αυτό που ορίζεται στο άρθρο 31, ενώ το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει ιδίως τη βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα, την καθοδήγηση διπλωματικών εργασιών, μεταπτυχιακών διπλωμάτων και διδακτορικών διατριβών και συμμετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά σεμινάρια.

 

2. Οι Καθηγητές και οι αναπληρωτές Καθηγητές εκλέγονται ως μόνιμοι. Οι επίκουροι Καθηγητές εκλέγονται για τριετή θητεία. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας 2 μηνών από την παρέλευση της τριετούς θητείας τους μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους την ανανέωση της θητείας τους για άλλη μία τριετία ή τη μονιμοποίησή τους στη βαθμίδα του επίκουρου Καθηγητή ή την εξέλιξή τους στην επόμενη βαθμίδα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19. Αν οι επίκουροι Καθηγητές δεν ασκήσουν καμία από τις ανωτέρω δυνατότητες κατά την ως άνω αποκλειστική προθεσμία απολύονται. Εάν η κρίση για μονιμοποίηση είναι θετική, οι επίκουροι Καθηγητές μονιμοποιούνται στη θέση την οποία κατέχουν. Εάν η κρίση για την ανανέωση της θητείας τους ή τη μονιμοποίησή τους ή την εξέλιξή τους είναι αρνητική, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εκ νέου την ανανέωση της θητείας τους ή τη μονιμοποίησή τους ή την εξέλιξή τους μετά την παρέλευση 1 τουλάχιστον έτους από την έκδοση της αρνητικής απόφασης. Σε περίπτωση και δεύτερης αρνητικής κρίσης λήγει αυτοδικαίως η θητεία τους. Σε περίπτωση ανανέωσης της θητείας τους οι επίκουροι Καθηγητές μπορούν να υποβάλουν μετά την παρέλευση 1 έτους αίτηση για τη μονιμοποίηση ή την εξέλιξή τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017).

 

3. Οι θέσεις των καθηγητών είναι ενιαίες, ανήκουν στο ίδρυμα και κατανέμονται και ανακατανέμονται στις σχολές προπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολών αυτών, με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση του πρύτανη. Οι καθηγητές και οι λέκτορες, μετά από απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, μπορούν να ασκούν πλήρες διδακτικό, ερευνητικό, εργαστηριακό ή κλινικό και εν γένει επιστημονικό έργο σε περισσότερους από έναν Τομείς του ίδιου Τμήματος και σε περισσότερα από ένα Τμήματα της ίδιας Σχολής μετά από αίτημα του Τομέα ή του Τμήματος υποδοχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 22 του άρθρου 34 του νόμου 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/2013).

 

4. α) Η διδασκαλία μαθημάτων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς και η άσκηση των λοιπών διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του κλινικού έργου στην περίπτωση προγραμμάτων σπουδών ιατρικής, μπορεί να ανατίθενται, με ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έως τριών ακαδημαϊκών ετών, πλήρους η μερικής απασχόλησης, σε εντεταλμένους διδασκαλίας, οι οποίοι είναι επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καθώς και σε προσωπικότητες με αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο. Δεν απαιτείται η κατοχή διδακτορικού διπλώματος για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, καθώς και για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκαλίας στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Οργανισμό του οικείου ιδρύματος.

 

β) Οι ανωτέρω συμβάσεις μπορεί να ανανεώνονται αλλά η συνολική θητεία των εντεταλμένων διδασκαλίας στο ίδιο ίδρυμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε ακαδημαϊκά έτη. θέματα σχετικά με τα ειδικότερα προσόντα των υποψηφίων, τα όργανα, τη διαδικασία προκήρυξης, επιλογής και πρόσληψης και τον τρόπο απασχόλησης τους και κάθε σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με τον Οργανισμό του ιδρύματος. Στους εντεταλμένους διδασκαλίας καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

5. α. Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού όλων των βαθμίδων, τα οποία έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 5 έτη υπηρεσίας στο ίδιο Τμήμα, εκ των οποίων τα 3 στη βαθμίδα που υπηρετούν, έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου ή άλλου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, στην ίδια βαθμίδα που κατέχουν, στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο και με το ίδιο εν γένει υπηρεσιακό καθεστώς, με την επιφύλαξη των επόμενων περιπτώσεων της παρούσας παραγράφου.

 

β. Αποκλείεται η μετακίνηση μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού προς τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε άλλους νομούς. Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, επιτρέπεται η μετακίνηση μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού πρώτης βαθμίδας προς τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε άλλους νομούς, εφόσον αυτά τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 15 έτη υπηρεσίας στο ίδιο Τμήμα και σε οποιαδήποτε βαθμίδα.

 

γ. Για τη μετακίνηση απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Τμήμα του και έγκριση από τη Σύγκλητο του ιδρύματος προέλευσης ύστερα από γνώμη της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος. Για τη διατύπωση της γνώμης, καθώς και για την απόφαση της Συγκλήτου, λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη η επαρκής στελέχωση και η εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος, οι οποίες τεκμαίρεται ότι αναιρούνται εφόσον, ύστερα από τη μετακίνηση, παύουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτοδυναμίας του Τμήματος. Η γνώμη διαβιβάζεται στη Σύγκλητο δια της Κοσμητείας, η οποία αν κρίνει ότι η γνώμη του Τμήματος δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη, την αναπέμπει στο Τμήμα για να την αιτιολογήσει επαρκώς. Η Κοσμητεία αναπέμπει τη γνώμη στο Τμήμα 1 μόνο φορά. Σε κάθε περίπτωση, η Κοσμητεία διαβιβάζοντας τη γνώμη του Τμήματος στη Σύγκλητο μπορεί να διατυπώσει αντιρρήσεις. Η απόφαση της Συγκλήτου λαμβάνεται μέσα Μη υποβολή στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς Δια Βίου Μάθησης των προβλεπόμενων στοιχείων ή μη καταχώρηση των προβλεπόμενων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα εποπτείας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς Δια Βίου Μάθησης 3.000 € Άμεση θεραπεία της παράβασης Παράνομη χορήγηση κάθε είδους βεβαιώσεων σπουδών 10.000 € Άμεση θεραπεία της παράβασης Παρεμπόδιση άσκησης εποπτείας από την εποπτεύουσα αρχή 10.000 € Αν επαναληφθεί η ίδια παράβαση, ανακαλείται η άδεια σε αποκλειστική προθεσμία 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης και πρέπει σε αυτή να αναγράφεται ότι η Σύγκλητος συνηγορεί στη μεταφορά της πίστωσης της θέσης του μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού που μετακινείται.

 

δ. Μετά την απόφαση της Συγκλήτου του ιδρύματος προέλευσης ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στο ίδρυμα υποδοχής. Για τη μετακίνηση αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος υποδοχής συνεδριάζοντας σε ειδική σύνθεση στην οποία μετέχουν μόνο τα μέλη της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 4485/2017. Η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση τριμελούς εισηγητικής επιτροπής από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του ίδιου ή άλλου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, του ίδιου γνωστικού αντικειμένου με αυτό του αιτούμενου τη μετακίνηση και, μόνο αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη, επιλέγονται μέλη συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η επιτροπή συγκροτείται με αιτιολογημένη ως προς τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος με την ειδική σύνθεση και τα μέλη της είναι της ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας με αυτήν του αιτούμενου τη μετακίνηση. Η μετακίνηση ολοκληρώνεται με πράξη του Πρύτανη του Ιδρύματος υποδοχής, η οποία εκδίδεται ύστερα από έγκριση της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος από τη Σύγκλητο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διαδικασία στο ίδρυμα υποδοχής ολοκληρώνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 4 μηνών από την κατάθεση σε αυτό της αίτησης του ενδιαφερομένου και έχει ως έναρξη ισχύος το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.

 

ε. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται σε περίπτωση μετακίνησης μεταξύ Τμημάτων του ίδιου ιδρύματος. Στην περίπτωση αυτή η Σύγκλητος εγκρίνει τη μετακίνηση αφού λάβει τη γνώμη του Τμήματος προέλευσης και την απόφαση του Τμήματος υποδοχής.

 

στ. Αν η μετακίνηση ανακληθεί ή ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, ο μετακινηθείς επανέρχεται αυτοδίκαια στο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα από το οποίο προέρχεται και καταλαμβάνει, εφόσον παραμένει κενή, τη θέση την οποία κατείχε προ της μετακίνησης. Αν η θέση που κατείχε έχει ήδη πληρωθεί ή για οποιονδήποτε λόγο καταργηθεί, καταλαμβάνει αυτοδικαίως ομοιόβαθμη προσωποπαγή θέση που συνιστάται για το σκοπό αυτόν.

 

ζ. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλογικά και στους καθηγητές των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

 

η. Οι χρονικές προϋποθέσεις υπηρεσίας των περιπτώσεων α' και β' δεν απαιτούνται στις περιπτώσεις μετακίνησης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, λόγω κατάργησης του Τμήματος όπου υπηρετούσαν.

 

θ. Οι ως άνω διατάξεις δεν καταλαμβάνουν τις εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διαδικασίες μετάκλησης και μετακινήσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 55 του νόμου 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/2016) και τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 35 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017), με την παράγραφο 1 του άρθρου 76 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017), με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 92 του νόμου [Ν] 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018), με την παράγραφο 2 του άρθρου 70 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

6. Καταξιωμένοι Έλληνες ή αλλοδαποί επιστήμονες, οι οποίοι κατέχουν θέση ή διαθέτουν ισοδύναμα προσόντα με μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ή Ερευνητών σε Ερευνητικά Κέντρα, μπορούν να έχουν τον τίτλο του Επισκέπτη Καθηγητή ύστερα από αίτησή τους και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η παραμονή των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3 ακαδημαϊκά έτη. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου ιδρύματος και μέχρι την έκδοσή αυτού, με απόφαση της Συγκλήτου. Με αιτιολογημένη απόφαση το Τμήμα μπορεί να αναθέτει τη διδασκαλία μεταπτυχιακού μαθήματος ή και σεμιναρίου στον επισκέπτη καθηγητή, εφόσον το επιθυμεί και ο ίδιος και σε κάθε περίπτωση όχι για διάρκεια μεγαλύτερη των 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων. Για τη διδασκαλία αυτή, ο Επισκέπτης Καθηγητής αμείβεται από πόρους του ιδρύματος, μέσω του ΕΛΚΕ ή από πόρους ευρωπαϊκού/διεθνούς προγράμματος κινητικότητας διδασκόντων ή ερευνητικού έργου ή από χορηγία για το σκοπό αυτόν ή από πόρους που εξασφαλίζει το οικείο τμήμα, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή τα ταμειακά διαθέσιμα του ΕΛΚΕ. Το ύψος της αμοιβής του επισκέπτη καθηγητή είναι αντίστοιχο με το ύψος της αμοιβής των συμβάσεων εργασίας που προβλέπονται στο άρθρο 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 407/1980 (ΦΕΚ 112/Α/1980).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 101 του νόμου [Ν] 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018).

 

7. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση καθηγητή της σχολής, μπορούν να καλούνται ως επισκέπτες μεταδιδακτορικοί ερευνητές, Έλληνες ή αλλοδαποί νέοι επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, για την προώθηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων της σχολής. Με τον Οργανισμό του ιδρύματος καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η μορφή της συνεργασίας, καθώς και κάθε σχετικό θέμα. Οι επισκέπτες μεταδιδακτορικοί ερευνητές δεν επιτρέπεται να αμείβονται από πόρους προερχόμενους από την κρατική επιχορήγηση.

 

8. Με τον Οργανισμό του ιδρύματος μπορεί να προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής συνταξιούχων καθηγητών του αποκλειστικά σε προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών. Οι συνταξιούχοι Καθηγητές που απασχολούνται στα προγράμματα του προηγούμενου εδαφίου αμείβονται μόνο από ίδιους πόρους του ιδρύματος.

 

9. Οι καθηγητές που χρησιμοποιούν τον καθηγητικό τους τίτλο υποχρεούνται σε ακριβή και πλήρη χρησιμοποίηση του. Η ανακριβής ή μη πλήρης χρήση του αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.