Νόμος 4415/16 - Άρθρο 55

Άρθρο 55: Μετακίνηση Καθηγητών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 5 του άρθρου 16 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Καθηγητές όλων των βαθμίδων οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 10 χρόνια υπηρεσίας στο ίδιο Τμήμα, εκ των οποίων τα 3 στη βαθμίδα που υπηρετούν, έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης σε άλλο Τμήμα του ιδίου ή άλλου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, στην ίδια βαθμίδα που κατέχουν και στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο, με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων του παρόντος.

 

β. Αποκλείεται η μετακίνηση προς τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

 

γ. Για τη μετακίνηση απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Τμήμα του και προς το Τμήμα υποδοχής, αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη των Συνελεύσεων των δύο Τμημάτων και σύμφωνη γνώμη της κοσμητείας, εφόσον το Τμήμα προέλευσης ανήκει σε Σχολή, καθώς και απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Για την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, με την οποία εγκρίνεται η συνέχιση της διαδικασίας μετακίνησης, λαμβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη η τεκμηριωμένα επαρκής στελέχωση και η εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος προέλευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της υπουργικής απόφασης είναι να υπάρχει είτε εγκεκριμένη διαθέσιμη πίστωση στη σχολή υποδοχής είτε σχετική απόφαση της κοσμητείας της σχολής προέλευσης, με την οποία συνηγορεί στη μεταφορά της πίστωσης της θέσης του καθηγητή που μετακινείται στη σχολή υποδοχής.

 

δ. Μετά την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, συνεχίζει στο Τμήμα υποδοχής η διαδικασία λήψης απόφασης περί μετακίνησης, ως προς την οποία εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία για την εκλογή καθηγητών κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

ε. Η μετακίνηση ολοκληρώνεται με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου υποδοχής μετά από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου προέλευσης.

 

στ. Αν η μετακίνηση ανακληθεί ή ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, ο μετακινηθείς επανέρχεται αυτοδίκαια στο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα από το οποίο προέρχεται και καταλαμβάνει, εφόσον παραμένει κενή, τη θέση την οποία κατείχε προ της μετακίνησης. Αν η θέση που κατείχε έχει ήδη πληρωθεί ή για οποιονδήποτε λόγο καταργηθεί, καταλαμβάνει αυτοδικαίως ομοιόβαθμη προσωποπαγή θέση που συνιστάται για το σκοπό αυτόν.

 

ζ. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλογικά και στους καθηγητές των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

 

η. Η χρονική προϋπόθεση της δεκαετούς υπηρεσίας δεν απαιτείται στις περιπτώσεις μετακίνησης καθηγητών και λεκτόρων λόγω κατάργησης του Τμήματος που υπηρετούσαν.

 

θ. Οι ως άνω διατάξεις δεν καταλαμβάνουν τις εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διαδικασίες μετάκλησης και μετακινήσεις.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.