Νόμος 4415/16 - Άρθρο 54

Άρθρο 54: Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των θεάτρων και άλλων χώρων διεξαγωγής παραστάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Θέατρα ή άλλοι χώροι παραστάσεων που λειτουργούσαν νομίμως κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α/2004) επιτρέπεται, εφόσον τηρούν τους όρους της αδείας που διέθεταν κατά την ημερομηνία αυτή, να συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι 30-09-2017.

 

2. Θέατρα ή άλλοι χώροι παραστάσεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου, δεν διαθέτουν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, βρίσκονται σε διατηρητέα κτίρια στο ιστορικό κέντρο των πόλεων και έχουν εγκεκριμένες μελέτες από την πυροσβεστική υπηρεσία, επιτρέπεται να λειτουργήσουν μέχρι την 31-12-2016, εφόσον διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας για χώρο συνάθροισης κοινού και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) διπλωματούχου μηχανικού ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας του κοινού και των εργαζομένων. Για παραστάσεις με μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσώπων πενήντα (50) η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη του χώρου ή τον εκμεταλλευτή της παράστασης.

 

3. Θέατρα και χώροι παραστάσεων της προηγούμενης παραγράφου που δεν διαθέτουν ακόμα πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, λειτουργούν νομίμως μέχρι 31-12-2016, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλει τη σχετική μελέτη στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην οποία και εκκρεμεί η εξέτασή της, και ότι συμμορφώθηκαν προς τη μελέτη αυτή. Η συμμόρφωση βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 του μηχανικού που έχει συντάξει τη μελέτη.

 

Τυχόν διοικητικά μέτρα που έχουν επιβληθεί μετά την 01-04-2016 δεν εκτελούνται, εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.