Νόμος 4415/16 - Άρθρο 53

Άρθρο 53: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 2273/1994 (ΦΕΚ 233/Α/1994) σχετικά με τον καλλιτεχνικό και τον διοικητικό - οικονομικό διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2273/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{13. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται.

 

Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ο διορισμός του καλλιτεχνικού διευθυντή μπορεί να ανακαλείται αζημίως και πριν τη λήξη της θητείας του, σε περίπτωση που ο ετήσιος απολογισμός του έργου του καλλιτεχνικού διευθυντή απορριφθεί από το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με αιτιολογημένη γνώμη σε ειδική συνεδρίαση με πλειοψηφία δύο τρίτα (2/3) επί του συνόλου των μελών του ή για σπουδαίο λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του.

 

Για τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή επιλέγεται πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους που έχει την ιδιότητα του αρχιμουσικού ή του σκηνοθέτη που έχει διακριθεί στη σκηνοθεσία μελοδραματικών έργων ή τραγουδιστή όπερας που έχει διακριθεί στο διεθνή χώρο ή συνθέτη που έχει διακριθεί στη σύνθεση μελοδραματικών έργων.

 

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α. Καταρτίζει τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό κάθε περιόδου.

 

β. Καταρτίζει τον προϋπολογισμό κάθε έργου και κάθε παράστασης ή εκδήλωσης γενικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των παραστάσεων ή εκδηλώσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τον εγκεκριμένο από το διοικητικό συμβούλιο προϋπολογισμό.

 

γ. Είναι υπεύθυνος για την όλη και εντός του προϋπολογισμού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής προετοιμασία, οργάνωση και εκτέλεση κάθε καλλιτεχνικής παραγωγής, επιβλέπει την προετοιμασία των έργων που ανεβαίνουν, καθορίζει το ωράριο δοκιμών, διευθύνει, συντονίζει, παρακολουθεί και ελέγχει την εργασία όλων των καλλιτεχνικών σωμάτων (μονωδών, χορωδών, χορευτών, καλλιτεχνικών συντελεστών), καθώς και την εργασία του τεχνικού, βοηθητικού και διοικητικού προσωπικού, όταν η απασχόλησή τους έχει ως σκοπό την εκτέλεση και διοικητική - οικονομική υποστήριξη των παραστάσεων.

 

δ. Επιβλέπει και δίνει κατευθύνσεις και εντολές για τη σωστή και έγκαιρη σκηνική, σκηνογραφική, μουσική, ενδυματολογική και κάθε άλλη αναγκαία προετοιμασία, δοκιμή και παράσταση κάθε παραγωγής, για καθεμιά από τις οποίες έχει την ευθύνη, εγκρίνει τις επιμέρους δαπάνες για την εκτέλεσή της στα πλαίσια της ευθύνης του για την τήρηση του προϋπολογισμού της.

 

ε. Στο πλαίσιο του προϋπολογισμού προσλαμβάνει με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή καταρτίζει συμβάσεις έργου με το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό, προσλαμβάνει ειδικούς συνεργάτες, μετακαλεί συγκροτήματα ή καλλιτέχνες, υπογράφει τις συμβάσεις πρόσληψης και μετάκλησης των παραπάνω και ορίζει τους καλλιτεχνικούς και μη όρους της απασχόλησής τους, συμφωνεί τους όρους και τις αμοιβές των συμβάσεων εργασίας και έργου του καλλιτεχνικού προσωπικού, καθώς και τις αμοιβές του τεχνικού προσωπικού που απασχολεί με σύμβαση έργου.

 

στ. Έχει πειθαρχική εξουσία σε πρώτο βαθμό για το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό.

 

ζ. Προΐσταται των καλλιτεχνικών και τεχνικών μονάδων, καθώς και των μονάδων ανάπτυξης, προβολής και επικοινωνίας, χορηγιών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ιστορικού και μουσικού αρχείου, δημοσίων σχέσεων και εθιμοτυπίας, εκδόσεων και δραματολογίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, κατά τα ειδικότερα καθοριζόμενα στον εσωτερικό κανονισμό της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ως προς τη δομή των υπηρεσιών της.

 

Εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των μονάδων αυτών, επιβλέπει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού και γενικά έχει κάθε αρμοδιότητα που έχει σχέση με τη λειτουργία των παραπάνω μονάδων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

 

η. Αποφασίζει για τις παραστάσεις, τις εμφανίσεις σε φεστιβάλ ή άλλες εκδηλώσεις και περιοδείες και αποφασίζει για τις διανομές των ρόλων μεταξύ των καλλιτεχνικών συντελεστών.

 

θ. Προτείνει στο διοικητικό συμβούλιο σχέδιο του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ή την αναθεώρησή του σε συνεργασία με τον διοικητικό - οικονομικό διευθυντή.

 

ι. Υποβάλλει κατ' έτος προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο αναλυτικό απολογισμό του καλλιτεχνικού έργου του με κατάσταση εσόδων και εξόδων.}

 

2. Οι παράγραφοι 15, 16 και 17 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2273/1994 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{15. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται στην Εθνική Λυρική Σκηνή ένας αναπληρωτής καλλιτεχνικός διευθυντής με θητεία που διαρκεί όσο η θητεία του καλλιτεχνικού διευθυντή, τον οποίο επικουρεί και αναπληρώνει στα καθήκοντά του. Ο αναπληρωτής καλλιτεχνικός διευθυντής έχει τα προσόντα της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου. Με την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του καλλιτεχνικού διευθυντή λήγει αυτοδικαίως και η θητεία του αναπληρωτή καλλιτεχνικού διευθυντή χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης απαίτησης από οποιαδήποτε αιτία.

 

Ο αναπληρωτής καλλιτεχνικός διευθυντής μπορεί να συνάπτει, κατά τη διάρκεια της θητείας του, με την Εθνική Λυρική Σκηνή μία σύμβαση έργου κατ' ανώτατο όριο σε κάθε καλλιτεχνική περίοδο.

 

16. Οι αποφάσεις στα θέματα για τα οποία αρμόδιος είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ή ο αναπληρωτής του βρίσκονται μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού και των κατευθυντήριων γραμμών και της πολιτικής που έχει χαράξει το διοικητικό συμβούλιο. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής κατά τη διάρκεια της θητείας του μπορεί να συνάψει με την Εθνική Λυρική Σκηνή δύο συμβάσεις έργου κατ' ανώτατο όριο σε κάθε καλλιτεχνική περίοδο.

 

Στην υπογραφή των συμβάσεων αυτών η Εθνική Λυρική Σκηνή εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

 

17. Οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις του καλλιτεχνικού διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του αναπληρωτή του καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

3. Στο νόμο [Ν] 2273/1994 προστίθεται άρθρο 11Α με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 

{Άρθρο 11Α: Διοικητικός - Οικονομικός Διευθυντής

 

1. Το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής προσλαμβάνει τον διοικητικό- οικονομικό διευθυντή με σύμβαση τριετούς διάρκειας που μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρόνο κάθε φορά.

 

Η πρόσληψη και ανανέωση της σύμβασης του διοικητικού-οικονομικού διευθυντή γίνεται με τη σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του καλλιτεχνικού διευθυντή. Σε περίπτωση ανανέωσης η σύμβαση δεν καθίσταται αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση διαφωνίας του διοικητικού συμβουλίου προς την ανωτέρω γνώμη του καλλιτεχνικού διευθυντή, η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και η πρόσληψη πραγματοποιείται από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο εδάφιο 1 της παρούσης.

 

2. Η πρόσληψη του διοικητικού-οικονομικού διευθυντή γίνεται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται στη Διαύγεια και σε δύο εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, με προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων ένα μήνα και συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων.

 

3. Η σύμβαση του διοικητικού-οικονομικού διευθυντή μπορεί να καταγγέλλεται αζημίως πριν από τη λήξη της, σε περίπτωση που ο ετήσιος απολογισμός του έργου του απορριφθεί από το διοικητικό συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση, πλήρως αιτιολογημένα, με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) επί του συνόλου των μελών του.

 

4. Ο διοικητικός-οικονομικός διευθυντής πρέπει να έχει τα ακόλουθα προσόντα:

 

α. Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής στη Νομική ή τη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή τις Πολιτικές ή Οικονομικές Επιστήμες ή τη Δημόσια Διοίκηση.

 

β. Άριστη γνώση της Αγγλικής, ενώ η καλή γνώση μίας δεύτερης γλώσσας θα θεωρείται πρόσθετο προσόν.

 

γ. Τουλάχιστον οκταετή ευδόκιμη διοικητική εμπειρία σε ανάλογη θέση ευθύνης, κατά προτίμηση σε δημόσιο ή ιδιωτικό πολιτιστικό φορέα.

 

5. Στη θέση του διοικητικού-οικονομικού διευθυντή μπορεί να προσλαμβάνεται και υπάλληλος του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον έχει τα απαιτούμενα προσόντα. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται αυτοδίκαια αποσπασμένος στη θέση αυτή για το χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της θητείας και μέχρι την ανανέωση της θητείας του ή την τοποθέτηση νέου διοικητικού διευθυντή. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στη θέση αυτή λογίζεται, ως προς όλες τις συνέπειες, ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική του θέση. Μετά τη λήξη της θητείας του, ο προσληφθείς επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική θέση που κατείχε πριν από την πρόσληψή του, η οποία παραμένει κενή.

 

6. Ο διοικητικός - οικονομικός διευθυντής έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α. Προΐσταται των διοικητικών και οικονομικών μονάδων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, κατά τα ειδικότερα καθοριζόμενα στον εσωτερικό κανονισμό της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ως προς τη δομή των υπηρεσιών της. Εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των μονάδων αυτών, επιβλέπει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού και γενικά έχει κάθε αρμοδιότητα που έχει σχέση με τη λειτουργία των παραπάνω μονάδων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

 

β. Για όλα τα παραπάνω θέματα της αρμοδιότητάς του, εφόσον έχουν σχέση με την υλοποίηση και την με οποιονδήποτε τρόπο υποστήριξη του καλλιτεχνικού έργου (όπως ενδεικτικά άδειες και ωράριο προσωπικού, λογιστικές αποτυπώσεις εσόδων εξόδων - οικονομικές πράξεις καλλιτεχνικής δραστηριότητας, προμήθειες κ.λ.π.), ο διοικητικός-οικονομικός διευθυντής πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του καλλιτεχνικού διευθυντή.

 

Κατά τα λοιπά ο διοικητικός-οικονομικός διευθυντής υπάγεται απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο και παρίσταται στις συνεδριάσεις του όταν κληθεί από αυτό.

 

γ. Παρέχει, σε συνεργασία με τον καλλιτεχνικό διευθυντή, όλα τα αναγκαία στοιχεία στο διοικητικό συμβούλιο κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Θεάτρου.

 

δ. Υποβάλλει προς έγκριση κατ' έτος αναλυτικό απολογισμό του έργου του στον καλλιτεχνικό διευθυντή και στο διοικητικό συμβούλιο του Θεάτρου.

 

7. Ο διοικητικός-οικονομικός διευθυντής, μετά από σχετική εντολή του καλλιτεχνικού διευθυντή, εγκρίνει λειτουργικές δαπάνες μέχρι του ποσού που ορίζεται εκάστοτε από το διοικητικό συμβούλιο και εκπροσωπεί το Θέατρο σε συμβάσεις που αφορούν τις δαπάνες αυτές.

 

Η έγκριση και η σύναψη συμβάσεων για πάγιες δαπάνες του Θεάτρου ανήκει στο διοικητικό συμβούλιο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.