Νόμος 4452/17 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Ρύθμιση θεμάτων Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι Καθηγητές και οι αναπληρωτές Καθηγητές εκλέγονται ως μόνιμοι. Οι επίκουροι Καθηγητές εκλέγονται για τριετή θητεία. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας 2 μηνών από την παρέλευση της τριετούς θητείας τους μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους την ανανέωση της θητείας τους για άλλη μία τριετία ή τη μονιμοποίησή τους στη βαθμίδα του επίκουρου Καθηγητή ή την εξέλιξή τους στην επόμενη βαθμίδα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19. Αν οι επίκουροι Καθηγητές δεν ασκήσουν καμία από τις ανωτέρω δυνατότητες κατά την ως άνω αποκλειστική προθεσμία απολύονται. Εάν η κρίση για μονιμοποίηση είναι θετική, οι επίκουροι Καθηγητές μονιμοποιούνται στη θέση την οποία κατέχουν. Εάν η κρίση για την ανανέωση της θητείας τους ή τη μονιμοποίησή τους ή την εξέλιξή τους είναι αρνητική, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εκ νέου την ανανέωση της θητείας τους ή τη μονιμοποίησή τους ή την εξέλιξή τους μετά την παρέλευση 1 τουλάχιστον έτους από την έκδοση της αρνητικής απόφασης. Σε περίπτωση και δεύτερης αρνητικής κρίσης λήγει αυτοδικαίως η θητεία τους. Σε περίπτωση ανανέωσης της θητείας τους οι επίκουροι Καθηγητές μπορούν να υποβάλουν μετά την παρέλευση 1 έτους αίτηση για τη μονιμοποίηση ή την εξέλιξή τους.}

 

β) Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος με τετραετή θητεία επίκουροι καθηγητές έχουν τη δυνατότητα, εφόσον συμπληρώνουν τριετία, να υποβάλουν την προβλεπόμενη στην περίπτωση α' αίτηση μέσα σε 2 μήνες από τη συμπλήρωση της τριετίας.

 

γ) Η χορηγηθείσα με τις προηγούμενες περιπτώσεις δυνατότητα ανανέωσης, μονιμοποίησης ή εξέλιξης, μπορεί να ασκηθεί και από τους επίκουρους καθηγητές που έχουν υποβάλει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αίτηση μονιμοποίησης και δεν έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 76 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017).

 

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ' της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του νόμου 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ) Τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος του ίδιου ή άλλων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν στις συνεδριάσεις του μέσω τηλεδιάσκεψης, με διασφαλισμένη την εμπιστευτικότητα της συνεδρίασης, την πιστοποίηση της ταυτότητας του μέλους του Εκλεκτορικού Σώματος, την ασφάλεια της ηλεκτρονικής διακίνησης φωνής, δεδομένων και εικόνας, καθώς και την ακεραιότητα της διακινούμενης πληροφορίας.}

 

3. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 19 του νόμου 4009/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Τα μητρώα των εσωτερικών και εξωτερικών μελών που καταρτίζονται και τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης και ανανέωσης καθηγητών, επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και το αργότερο ανά εξάμηνο με απόφαση της Συγκλήτου, έπειτα από γνώμη της Κοσμητείας, ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος. Στα ανωτέρω μητρώα εγγράφονται και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές.

 

Για την κατάρτισή τους λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.}

 

4. Οι Καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αποχωρούν αυτοδικαίως από τη θέση τους, μόλις λήξει το ακαδημαϊκό έτος, μέσα στο οποίο συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο (67°) έτος της ηλικίας τους.

 

5. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 23 του νόμου 4009/2011 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Οι καθηγητές και οι λέκτορες πλήρους απασχόλησης που έχουν την ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού υποχρεούνται μόνο στην τήρηση των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.