Νόμος 3255/04 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 8 του νόμου [Ν] 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α/1997) παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι 31-08-2007.

 

2. α) Από την έναρξη του σχολικού έτους 2005 - 2006 και εφεξής, οι διορισμοί εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις κενές οργανικές θέσεις πραγματοποιούνται ως εξής:

 

α)α) σε ποσοστό 60% από όσους επιτυγχάνουν στο διαγωνισμό του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και κατά τη σειρά της βαθμολογίας,

 

β)β) σε ποσοστό 40% από ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ο οποίος συντάσσεται για κάθε έτος και στον οποίο κατατάσσονται κατά σειρά που εξαρτάται από την πραγματική προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι για διορισμό στην κατηγορία της υποπεριπτώσεως α)α' οι κενές θέσεις πληρούνται, μέχρι να εξαντληθούν, με διορισμό υποψηφίων της κατηγορίας της υποπεριπτώσεως β)β'.

 

β) Κατ' εξαίρεση, κατά τους διορισμούς εκπαιδευτικών του σχολικού έτους 2004 - 2005, όσοι υποψήφιοι είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα αναπληρωτών του άρθρου 138 του νόμου 2725/1999, διορίζονται σε κενές και συνιστώμενες θέσεις κατά τη σειρά εγγραφής τους.

 

3. Από την έναρξη του σχολικού έτους 2004 - 2005 και εφεξής οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί με τέκνα, τα οποία είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν εγγράφονται μέχρι 30 Ιουλίου κάθε έτους σε ειδικό πίνακα και διορίζονται σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Για το σκοπό αυτό συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις εκπαιδευτικών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των διοριζόμενων εκπαιδευτικών κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου κατά κλάδο και ειδικότητα. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια της σειράς διορισμού των υποψηφίων.

 

Οι ως άνω πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα όπως προσδιορίζεται από το νόμο 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και στην ιδιωτική εκπαίδευση με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, δεν διορίζονται στις θέσεις αυτές με εξαίρεση όσους διορίστηκαν βάσει ειδικών διατάξεων λόγω θανάτου συγγενούς τους υπαλλήλου κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του νόμου 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α/2006).

 

4. Όσοι από τους αναπληρωτές του ενιαίου πίνακα συμπλήρωσαν κατά τις κείμενες διατάξεις την 30-06-2004 πραγματική προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού τουλάχιστον 30 μηνών διορίζονται, κατά προτεραιότητα έναντι των εγγεγραμμένων στον πίνακα της περίπτωσης β)β' της παραγράφου 2)α του παρόντος άρθρου, το αργότερο μέχρι και το σχολικό έτος 2007 - 2008 με σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία την 30-06-2004. Ο αριθμός των διοριζομένων κατά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα, πέρα των οριζόμενων ποσοστών με τις διατάξεις της περιπτώσεως α' της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, καθώς και της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου στην πραγματική προϋπηρεσία αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών δεν συνυπολογίζεται η κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 14 του νόμου 3027/2002 αυξημένη στο διπλάσιο προϋπηρεσία σε δυσπρόσιτα σχολεία,

 

5. α) Από την έναρξη του σχολικού έτους 2005 - 2006 η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται από ενιαίο πίνακα που συντάσσεται για κάθε έτος και στον οποίο κατατάσσονται, με αίτησή τους, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατά σειρά που εξαρτάται από το σύνολο των μορίων ως ακολούθως:

 

α)α) Σε όσους έχουν προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού, ένα μόριο για κάθε μήνα της προϋπηρεσίας τους.

 

β)β) Σε όσους έλαβαν τη βαθμολογική βάση κατά τον τελευταίο προ της συντάξεως του ως άνω πίνακα διαγωνισμό του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ένα μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση.

 

γ)γ) Σε όσους έλαβαν τη βαθμολογική βάση κατά τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισμό μισό μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση.

 

Όσοι υπάγονται σε περισσότερες της μιας από τις ανωτέρω περιπτώσεις λαμβάνουν αθροιστικά τα μόρια αυτών.

 

β) Από την έναρξη του σχολικού έτους 2005-2006 η πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται από ενιαίο πίνακα ωρομισθίων που συντάσσεται κατά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης κάθε έτος σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση α'. Κάθε υποψήφιος ωρομίσθιος εκπαιδευτικός εγγράφεται στον πίνακα μόνο μιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

 

Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων των υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών, προσλαμβάνονται ως ωρομίσθιοι, εκπαιδευτικοί από τους εγγεγραμμένους στον ενιαίο πίνακα του εδαφίου α' της παρούσας παραγράφου κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

 

γ) Από την έναρξη του σχολικού έτους 2006 - 2007 και εφεξής, κατά την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από τον πίνακα που συντάσσεται με βάση την περίπτωση α' της παρούσας παραγράφου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) κατά κλάδο και ειδικότητα επί των εκάστοτε προσλαμβανόμενων αναπληρωτών, προσλαμβάνεται από τους εγγεγραμμένους στον πίνακα εκπαιδευτικούς που έχουν τρία τέκνα. Οι υπαγόμενοι στις ρυθμίσεις της παρούσας περίπτωσης, για το διορισμό των οποίων απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 8 του νόμου [Ν] 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/1985), προσλαμβάνονται εφόσον κατέχουν το πτυχίο αυτό ή πτυχίο ισοδύναμο προς αυτό. Η πρόσληψη γίνεται με βάση τη σειρά εγγραφής στον ανωτέρω πίνακα και εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στις περιοχές που πραγματοποιούνται οι προσλήψεις. Αν οι εγγεγραμμένοι στον ανωτέρω πίνακα δεν επαρκούν, τότε για τη συμπλήρωση του ποσοστού προσλαμβάνονται υποψήφιοι χωρίς προϋπηρεσία από συμπληρωματικό πίνακα στον οποίο κατατάσσονται οι αιτούντες με βάση την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου τους και σε περίπτωση σύμπτωσης της ημερομηνίας αυτής με το βαθμό του πτυχίου τους. Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στο ανωτέρω ποσοστό, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιας μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιας μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη.

 

δ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διαδικασία πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών. Κάθε σχετική διάταξη, η οποία αναφέρεται στο ίδιο θέμα, καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του νόμου 3687/2008 (ΦΕΚ 159/Α/2008) και την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του νόμου 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/2006).

 

6. Εκπαιδευτικοί που κατέχουν περισσότερα του ενός πτυχία, οι οποίοι έχουν διοριστεί σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού δεν εγγράφονται στον πίνακα της υποπερίπτωσης β)β' της περίπτωσης α' της παραγράφου 2.

 

7. Σε κλάδους για τους οποίους δεν προκηρύσσεται διαγωνισμός του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού επιτρέπεται ο διορισμός υποψηφίων που είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα αναπληρωτών του άρθρου 138 του νόμου 2725/1999. Ο αριθμός των διοριστέων για κάθε σχολικό έτος καθορίζεται κατά κλάδο και ειδικότητα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

8. Οι διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 3194/2003 (ΦΕΚ 267/Α/2003) εφαρμόζονται και στους εκπαιδευτικούς που απολύθηκαν από ιδιωτικά σχολεία και είχαν προσληφθεί στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μέχρι και την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νόμου [Ν] 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α/2002).

 

9. α) Η εφαρμογή του προγράμματος Ολυμπιακή Εκπαίδευση στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που προβλέπεται στο νόμο [Ν] 2942/2001 (ΦΕΚ 202/Α/2001), παρατείνεται και για το διδακτικό έτος 2004 - 2005.

 

β) Οι προσληφθέντες κατά το διδακτικό έτος 2003 - 2004 προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής για την εφαρμογή του προγράμματος Ολυμπιακή Εκπαίδευση, επαναπροσλαμβάνονται για το διδακτικό έτος 2004 - 2005. Η επαναπρόσληψη και η τοποθέτησή τους στις ίδιες θέσεις, στις οποίες είχαν αρχικά προσληφθεί, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

γ) Στις περιπτώσεις αποχώρησης από το πρόγραμμα Ολυμπιακή Εκπαίδευση των προσληφθέντων αναπληρωτών, για οποιονδήποτε λόγο, δεν συμπληρώνεται ο αριθμός αυτών.

 

δ) Η λειτουργία του αυτοτελούς Γραφείου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Γραφείο Ολυμπιακής Εκπαίδευσης του άρθρου 6 παράγραφος 17 του νόμου 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α/2001) παρατείνεται μέχρι 31-12-2005.

 

10. Από τις υφιστάμενες θέσεις διακόνων που έχουν συσταθεί με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1398/1973 (ΦΕΚ 112/Α/1973) και έχουν κατανεμηθεί σε Ιερές Μητροπόλεις της χώρας μετατρέπονται σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων οι εξής:

 

α) δύο θέσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος σε θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού,

 

β) μία θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων σε θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού,

 

γ) μία θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου σε θέση Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης κλάδου Ευτρεπιστρίας,

 

δ) μία θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου σε θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Διοικητικού και μία θέση της ίδιας Μητροπόλεως σε θέση Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης κλάδου Ευτρεπιστρίας,

 

ε) μία θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Λήμνου σε θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού,

 

στ) δύο θέσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού σε θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού και μία θέση της ίδιας Μητροπόλεως σε θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Οδηγού Αυτοκινήτου,

 

ζ) μία θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης σε θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Διοικητικού και μία θέση της ίδιας Μητροπόλεως σε θέση Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης κλάδου κλητήρος,

 

η) δύο θέσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σε θέσεις ΔΕ κλάδου Οικονομικού και μία θέση της ίδιας Μητροπόλεως σε θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Διοικητικού.

 

Για το προσωπικό που θα διορισθεί στις θέσεις αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1476/1984 (ΦΕΚ 136/A/1984).

 

11. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 46 του άρθρου 13 του νόμου 3149/2003 αρχίζει από την έναρξη του σχολικού έτους 2005 - 2006.

 

12. Οι δαπάνες εκτελέσεως του προγράμματος της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και της διαχειριστικής υποστήριξής του για το χρονικό διάστημα από 01-09-2003 έως 30-06-2004 βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος επιχορηγείται για το σκοπό αυτό από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Για τα σχολικά έτη 2004 - 2005 και 2005 - 2006 οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος μπορεί να επιχορηγείται προς τούτο από τον τακτικό προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η διαχείριση των δαπανών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ειδικού Λογαριασμού. Το ύψος των αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών δαπανών, όπως και κάθε λεπτομέρεια για την υλοποίηση του προγράμματος καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 5)α και 5)β του άρθρου 14 του νόμου 3369/2005 (ΦΕΚ 171/Α/2005).

 

13.α. Η προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού υπολογίζεται στον κλάδο στον οποίο προσφέρθηκε. Κατ' εξαίρεση η προσφερθείσα προϋπηρεσία μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους 2004 - 2005 σε έναν ή σε περισσότερους του ενός κλάδους μπορεί να υπολογισθεί σε έναν μόνο κλάδο, της προτίμησης του υποψηφίου. Για την ανωτέρω διαδικασία λαμβάνονται υπόψη μόνο οι προϋπηρεσίες οι οποίες προσφέρθηκαν μετά τη λήψη του πτυχίου του κλάδου στον οποίο υπολογίζονται Η δήλωση προτίμησης για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας σε έναν κλάδο υποβάλλεται εφάπαξ μαζί με την αίτηση εγγραφής στους πίνακες αναπληρωτών ή ωρομισθίων του διδακτικού έτους 2005 - 2006.

 

β. Οι διατάξεις της υποπερίπτωσης β)β' του εδαφίου α της παραγράφου 2 και των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 6 του νόμου 3255/2004 δεν ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς που έχουν συνταξιοδοτηθεί ανεξάρτητα από το φορέα συνταξιοδότησης, καθώς και για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς στους οποίους έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του νόμου 3391/2005 (ΦΕΚ 240/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.