Νόμος 3369/05 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Θέματα Πανεπιστημίων και διαχείρισης προγραμμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι δυνατή η ανέγερση νέων ή η επισκευή υπαρχόντων κτηρίων ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου που χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της Προσχολικής, της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα κτήρια αυτά παραχωρούνται κατά χρήση άνευ ανταλλάγματος. Τα έργα εντάσσονται στο οικονομικό και τεχνικό πρόγραμμα του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων για το Νομό Αττικής. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τους όρους χρήσης και φορείς διαχείρισης των συγκεκριμένων σχολικών κτηρίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του νόμου 3467/2006 (ΦΕΚ 128/Α/2006).

 

2. Η παράγραφος 23 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2621/1998, όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 9 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2942/2001 και την παράγραφο 40 του άρθρου 13 του νόμου 3149/2003, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{23. Στις εξαιρέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2527/1997 και της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 55/1998, όπως ισχύει, περιλαμβάνονται και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου του προσωπικού που απασχολείται για την εκτέλεση έργων από τα Πανεπιστήμια και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, την Ακαδημία Αθηνών, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τα ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, τον Ειδικό Λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, την Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο συγκεκριμένου επιδοτούμενου, συγχρηματοδοτούμενου ή αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος.}

 

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994, που προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του νόμου 2640/1998 (ΦΕΚ 206/Α/1998), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, πλην του προσωπικού κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, το οποίο απαιτείται για την εκτέλεση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται μέσω των ειδικών λογαριασμών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Κέντρων και Ινστιτούτων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, προσλαμβάνεται κατ' ανάλογη εφαρμογή του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997.}

 

4. Οι προβλεπόμενες, στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης έργων, Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας με τη συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων και Λειτουργών, που εκτελούνται από τον Ειδικό Λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εξακολουθούν να συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται εφεξής οι αποζημιώσεις των μελών των ανωτέρω συλλογικών οργάνων.

 

5. α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 6 του νόμου 3255/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για τα σχολικά έτη 2004 - 2005 και 2005 - 2006 οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος μπορεί να επιχορηγείται προς τούτο από τον τακτικό προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.}

 

β. Προστίθεται στην ίδια παράγραφο εδάφιο τρίτο και τέταρτο ως ακολούθως:

 

{Η διαχείριση των δαπανών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ειδικού Λογαριασμού. Το ύψος των αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών δαπανών, όπως και κάθε λεπτομέρεια για την υλοποίηση του προγράμματος καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.