Νόμος 3149/03 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Θέματα οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τις θέσεις που συστήθηκαν με το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1399/1973 (ΦΕΚ 112/Α/1973), οκτώ θέσεις διακόνων, ανά μία από την Ιερά Αρχιεπισκοπή και τις λοιπές Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας Κρήτης, μεταφέρονται στην Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, που ιδρύθηκε με το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 2942/2001 (ΦΕΚ 202/Α/2001). Από αυτές τις θέσεις διακόνων, τρεις θέσεις μετατρέπονται σε θέσεις λαϊκών υπαλλήλων, από τις οποίες μία στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικός και Οικονομικός, μία στον κλάδο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικός Λογιστικός και μία στον κλάδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οδηγών.

 

2. Ο δικαστικός λειτουργός που μετέχει στα Μητροπολιτικά Συμβούλια και στο Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Εκκλησίας αντικαθίσταται, με απόφαση του Προέδρου του Μητροπολιτικού Συμβουλίου ή της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου αντιστοίχως, με πρόσωπο που αναφέρεται σε μία από τις κατηγορίες προσώπων που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2993/2002 (ΦΕΚ 58/Α/2002).

 

3. Στα μέλη και το γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης καταβάλλεται αποζημίωση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται το ύψος της αποζημίωσης και οι προϋποθέσεις καταβολής της, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

 

4. α) Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2158/1993 (ΦΕΚ 109/Α/1993) αναριθμούνται σε 5, 6, 7 και 8 αντίστοιχα και προστίθενται παράγραφοι 2, 3 και 4 στο αυτό άρθρο ως ακολούθως:

 

{2. α) Οι επιτυχόντες, εκ των υποψηφίων στα μεταπτυχιακά προγράμματα υποτροφιών εξωτερικού ή εσωτερικού, εξετάζονται και σε ξένη γλώσσα ή γλώσσες του προγράμματος σπουδών που θα επιλέξουν. Η βαθμολογία της ξένης γλώσσας δεν συνυπολογίζεται στη γενική βαθμολογία. Ο υποψήφιος που δεν επέτυχε τουλάχιστον τη βάση στην ξένη γλώσσα ή, ανεξάρτητα για ποιον λόγο, δεν προσήλθε στην πρώτη εξέταση, έχει το δικαίωμα να επανεξεταστεί μια ακόμη φορά σε αυτή, μετά παρέλευση τουλάχιστον τριών μηνών από την πρώτη εξέταση.

 

β) Από την εξέταση στην ξένη γλώσσα απαλλάσσονται οι υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο από Πανεπιστήμιο ή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της αλλοδαπής ή πτυχίο ξενόγλωσσου τμήματος ελληνικού Πανεπιστημίου ή τίτλο σπουδών που αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία της γλώσσας ή των γλωσσών του προγράμματος σπουδών που θα επιλέξουν.

 

3. Το περιεχόμενο των γραπτών δοκιμίων των διαγωνισμών που διενεργούνται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, καθώς και η βαθμολόγηση βάσει των κριτηρίων με τα οποία αξιολογούνται τα στοιχεία των ατομικών φακέλων των υποψήφιων υποτρόφων για μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα για τη χορήγηση υποτροφιών δεν επιτρέπεται να γνωστοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτα άτομα είτε με επιτόπια μελέτη είτε με τη χορήγηση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων. Ο άμεσα ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει γνώση μόνο του δικού του γραπτού ή της δικής του βαθμολόγησης χωρίς τη χορήγηση σε αυτόν αντιγράφων.

 

4. Δεν γνωστοποιούνται επίσης:

 

α) οι αποφάσεις ορισμού των εξεταστικών επιτροπών για την αξιολόγηση βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων υποτρόφων πριν από τη διεξαγωγή των διαγωνισμών και των αξιολογήσεων και β) οι αποφάσεις ορισμού των διμελών ή τριμελών επιτροπών για την αξιολόγηση βαθμολόγηση των στοιχείων των ατομικών φακέλων των υποψηφίων για μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα υποτρόφων πριν από την αξιολόγηση βαθμολόγηση.}

 

β) Το κείμενο του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2158/1993 αριθμείται ως παράγραφος 1 και προστίθεται παράγραφος 2 στο ίδιο άρθρο ως ακολούθως:

 

{2. Επί των δαπανών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών ασκείται προληπτικός έλεγχος από τα οικεία όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.}

 

5. Οι διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/1994) έχουν εφαρμογή και για τον καθορισμό των αποδοχών του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

Ποσά που έχουν καταβληθεί στους ανωτέρω κατ' εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του νόμου 2009/1992 (ΦΕΚ 18/Α/1992), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2158/1993, δεν αναζητούνται

 

6. α) Η περίπτωση ι)η' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 2009/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)η) Η πραγματοποίηση κατόπιν εντολής τρίτων και έναντι αμοιβής ερευνών, μελετών, εκδόσεων, σεμιναρίων, προγραμμάτων επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης και λοιπών δραστηριοτήτων, σχετικών με το αντικείμενό του, καθώς και η προσφορά υπηρεσιών και η παραχώρηση έναντι αμοιβής σε τρίτους, χώρων και εργαστηρίων για τις παραπάνω δραστηριότητες.}

 

β) Η περίπτωση ι' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 2009/1992 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{ι) Ο σχεδιασμός και η μέριμνα για την κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτών της ΕΕΚ, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων και του προσωπικού που υπηρετεί στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και λοιπών προσώπων για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης.}

 

γ) Το εδάφιο γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 2009/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό από κοινού με τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.}

 

δ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του νόμου 2009/1992 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{5. α) Για τη στέγαση των Ιδρυμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης χρησιμοποιούνται κτίρια σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή άλλα κτίρια, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται όλα τα σχετικά με την εφαρμογή αυτής της παραγράφου θέματα, Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια για παραχώρηση εκ μέρους του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε τρίτους, χώρων και εξοπλισμών, που χρησιμοποιεί σε κτίρια σχολικών μονάδων, ή κτίρια που του διαθέτουν άλλοι φορείς, για δραστηριότητες των τρίτων σχετικές με τη διεξαγωγή σεμιναρίων και προγραμμάτων επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης.

 

β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με το ύψος της αποζημίωσης του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από τους φορείς στους οποίους παρέχονται οι χώροι και ο εργαστηριακός εξοπλισμός και το ύψος της συμμετοχής των φορέων αυτών στις κοινόχρηστες και λοιπές δαπάνες που προκύπτουν από τις παραπάνω παραχωρήσεις και οι οποίες αποδίδονται μέσω Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

γ) Ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μπορεί, για τη στέγαση των υπηρεσιών του και των Ιδρυμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, να προβαίνει στην αγορά ή αποδοχή δωρεάς, κληρονομιάς και κληροδοσίας οικοπέδων και κτιρίων και στην πραγματοποίηση ή ανάθεση εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων εφαρμοζομένων κατ' αναλογία των σχετικών διατάξεων του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων.}

 

ε) Η περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου 2009/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Ρυθμίζονται οι όροι και η διαδικασία, με τους οποίους πιστοποιείται η επαγγελματική κατάρτιση επαγγελματιών που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο και η αντιστοίχηση της πιστοποίησης της επαγγελματικής κατάρτισης επαγγελματιών με τους τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 6.}

 

στ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 13 του νόμου 2009/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. α) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, είναι δυνατή η απόσπαση στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης εκπαιδευτικών λειτουργών, διοικητικού και λοιπού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη αναγκών αυτού σε Προσωπικό.

 

β) Για τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης εφαρμόζεται η πρώτη περίοδος της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2986/2002.

 

γ) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από την έναρξη του σχολικού έτους 2002 - 2003. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών.}

 

7. α) Η θέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του κλάδου Λογιστών Ταμείων του ερευνητικού πανεπιστημιακού Ινστιτούτου με την επωνυμία Ινστιτούτο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας, το οποίο ιδρύθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 123/1994 (ΦΕΚ 91/Α/1994) και πρόκειται να καταργηθεί, μεταφέρεται και προστίθεται ως προσωποπαγής θέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του αυτού κλάδου στις θέσεις του διοικητικού προσωπικού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του οποίου λειτουργούσε το Ινστιτούτο. Τη θέση συνεχίζει να καταλαμβάνει η υπάλληλος που την κατέχει κατά το χρόνο της μεταφοράς. Μετά την οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση της υπαλλήλου από την υπηρεσία, η θέση καταργείται.

 

β) Η διάταξη αυτή ισχύει από την ημέρα της κατάργησης του Ινστιτούτου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.