Νόμος 2009/92 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η ίδρυση των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και η απαιτούμενη αύξηση των θέσεων μονίμου ή με σύμβαση αορίστου χρόνου διοικητικού, τεχνικού, εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

β. Η μετατροπή, συγχώνευση, κατάργηση των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, ο καθορισμός των τμημάτων και ειδικοτήτων, καθώς και η μείωση του προσωπικού των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με το άρθρο 30 του νόμου [Ν] 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010).

 

2. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ρυθμίζονται τα θέματα του κανονισμού επαγγελματικής κατάρτισης και λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και ιδίως:

 

α. Οι Οδηγοί Κατάρτισης, οι οποίοι είναι κοινοί σε Δημόσια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΙΕΚ), ανά ειδικότητα, η μορφή, η διάρκεια και οι όροι εφαρμογής της Πρακτικής Άσκησης. Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιείται στα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (ΣΕΚ) και εργαστήρια της δημόσιας εκπαίδευσης ή σε εργαστήρια των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και σε εργαστήρια, υπηρεσίες και παραγωγικές μονάδες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Στους Οδηγούς κατάρτισης περιλαμβάνονται το περιεχόμενο της επαγγελματικής κατάρτισης, οι μέθοδοι παροχής επαγγελματικής κατάρτισης, τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων και εργαστηριακών ασκήσεων, ανά ειδικότητα, τμήμα και επίπεδο κατάρτισης, συνοδευόμενα από το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, η περιγραφή του επαγγέλματος και των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων, η περιγραφή του αναγκαίου εξοπλισμού και των απαιτούμενων προσόντων των πιστοποιημένων εκπαιδευτών, η διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας κατά τη διαδικασία της κατάρτισης, η διαδικασία των εξετάσεων και της πιστοποίησης της επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και οι τίτλοι αυτών.

 

Η χρήση των Οδηγών Κατάρτισης, μετά την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι ελεύθερη από δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, μέχρι την επόμενη αναθεώρησή τους.

 

β. Η έναρξη και λήξη των εκπαιδευτικών εξαμήνων, η διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης, η μετατροπή, η συγχώνευση και κατάργηση ειδικοτήτων, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφών, μετεγγραφών, φοίτησης, εξετάσεων, το ύφος, ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής των εξετάσεων και των διδάκτρων, τα θέματα που αφορούν την παρακολούθηση της σταδιοδρομίας και απασχόλησης των αποφοίτων των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, το ύψος και η διαδικασία καταβολής των τελών εγγραφής των καταρτιζομένων σε ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα παράβολα, τα τέλη και τα δικαιώματα υπέρ του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την ίδρυση, λειτουργία και χρήση προγραμμάτων των ειδικοτήτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, για τη χορήγηση διπλωμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και για την αναγνώριση ημεδαπών και αλλοδαπών τίτλων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και ο τύπος των παρεχόμενων τίτλων.

 

γ. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και των εκπαιδευομένων σε αυτά, οι κυρώσεις και τα όργανα επιβολής πειθαρχικών ποινών σε αυτούς.

 

δ. Κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τον κανονισμό επαγγελματικής κατάρτισης και λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

ε. Όπου στην περίπτωση β' της παρούσας παραγράφου προβλέπεται ο καθορισμός εξετάστρων, διδάκτρων, τελών, παραβόλων και λοιπών δικαιωμάτων υπέρ Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης συμπράττει και ο Υπουργός Οικονομικών.

 

στ. Για τα θέματα που ρυθμίζονται στις περιπτώσεις α', β', γ' και δ' επιτρέπεται παρέκκλιση όσον αφορά την έναρξη και τη λήξη των εκπαιδευτικών εξαμήνων, τη διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιλογής και εγγραφών, μετεγγραφών, φοίτησης, εξετάσεων, τον τρόπο και τη διαδικασία καταβολής των εξετάστρων, των διδάκτρων και των παραβόλων υπέρ του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και τον τύπο βεβαίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης, όταν αφορούν την παροχή επαγγελματικής κατάρτισης σε ομάδες της περίπτωσης ι)θ' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 2009/1992.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/2000) και με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του νόμου 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α/2001).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με το άρθρο 30 του νόμου [Ν] 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010).

 

3. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ρυθμίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, που μπορεί να περιλαμβάνει εκπαίδευση στην τάξη ή σε εργαστήρια ή εξ αποστάσεως και να πραγματοποιείται με πλήρη ή μερική φοίτηση, καθώς και με εναλλασσόμενα στάδια εκπαίδευσης και ελεγχόμενης κατάρτισης στους χώρους εργασίας.

 

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ρυθμίζονται τα κάθε είδους σχετικά με την πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων θέματα.

 

Με όμοιες αποφάσεις που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης:

 

α. Καθιερώνεται η υποχρέωση συγγραφής σημειώσεων από τους εκπαιδευτές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και καθορίζονται όροι και οι προϋποθέσεις αποζημίωσης αυτών.

 

β. Ιδρύονται δανειστικές βιβλιοθήκες στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών, ο τρόπος προμήθειας των απαιτούμενων βιβλίων, οι όροι δανεισμού των βιβλίων στους εκπαιδευόμενους και οι υποχρεώσεις αυτών, καθώς και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2158/1993 (ΦΕΚ 109/Α/>1993).

 

5. α) Για τη στέγαση των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης χρησιμοποιούνται κτίρια σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή άλλα κτίρια, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται όλα τα σχετικά με την εφαρμογή αυτής της παραγράφου θέματα, Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια για παραχώρηση εκ μέρους του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε τρίτους, χώρων και εξοπλισμών, που χρησιμοποιεί σε κτίρια σχολικών μονάδων, ή κτίρια που του διαθέτουν άλλοι φορείς, για δραστηριότητες των τρίτων σχετικές με τη διεξαγωγή σεμιναρίων και προγραμμάτων επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης.

 

β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με το ύψος της αποζημίωσης του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από τους φορείς στους οποίους παρέχονται οι χώροι και ο εργαστηριακός εξοπλισμός και το ύψος της συμμετοχής των φορέων αυτών στις κοινόχρηστες και λοιπές δαπάνες που προκύπτουν από τις παραπάνω παραχωρήσεις και οι οποίες αποδίδονται μέσω Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

γ) Ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μπορεί, για τη στέγαση των υπηρεσιών του και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, να προβαίνει στην αγορά ή αποδοχή δωρεάς, κληρονομιάς και κληροδοσίας οικοπέδων και κτιρίων και στην πραγματοποίηση ή ανάθεση εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων εφαρμοζομένων κατ' αναλογία των σχετικών διατάξεων του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 14 του νόμου 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/2003).

 

6. Είναι δυνατή η ίδρυση Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης από άλλα υπουργεία, ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία και έχουν την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αυτών, με κοινή απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο καθορισμός των προδιαγραφών και η έγκριση των προγραμμάτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αυτών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με το άρθρο 30 του νόμου [Ν] 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010).

 

7. Είναι δυνατή η ίδρυση Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή από ιδιώτες. Η εποπτεία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, που ιδρύονται από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή από ιδιώτες, ασκείται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με το άρθρο 30 του νόμου [Ν] 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010).

 

8. Η ίδρυση των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης της προηγουμένης παραγράφου εγκρίνεται με αποφάσεις του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με το άρθρο 30 του νόμου [Ν] 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010).

 

9. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται και ρυθμίζονται:

 

α. Οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου και ειδικότερα:

 

α)α. Η σύσταση, η νομική μορφή, η επωνυμία, η προσωνυμία, ο αριθμός μητρώου, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης.

 

β)β. Τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα για την κτήση ιδιότητας ιδιοκτήτη ή εκπροσώπου ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

γ)γ. Η επέκταση ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης σε νέο κτίριο, η κτιριολογική μετατροπή σε ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, η μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, η ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, η διαδικασία διαφήμισης ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, ο αριθμός των καταρτιζομένων, τα μέσα διδασκαλίας και πρακτικών ασκήσεων και οι βιβλιοθήκες - αναγνωστήρια.

 

δ)δ. Τα κτιριολογικά στοιχεία των ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, η συγκρότηση επιτροπών ελέγχου για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα καταβαλλόμενα στην αρμόδια υπηρεσία του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης χρηματικά ποσά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

β. Με όμοιες αποφάσεις ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και ειδικότερα:

 

α)α. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

β)β. Τα προσόντα και τα κωλύματα για την πρόσληψη των οργάνων διοίκησης των ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις αυτών, οι μονάδες υποστήριξης του έργου αυτών.

 

γ)γ. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτών ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτών.

 

δ)δ. Το έτος και τα εξάμηνα κατάρτισης, ο καθορισμός των διακοπών και αργιών, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διεξαγωγής εγγραφών, μετεγγραφών, φοίτησης και εξετάσεων των καταρτιζομένων σε αυτά, τα παραπτώματα, οι κυρώσεις και τα όργανα επιβολής αυτών σε καταρτιζόμενους των ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

ε)ε. Η διαδικασία έκδοσης των αποτελεσμάτων, τα θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης του προσωπικού των ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα θέματα πειθαρχικού δικτύου των ιδιοκτητών ή εκπροσώπων των ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αυτών, η διαδικασία έκδοσης των τίτλων κατάρτισης των ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αυτών, τα θέματα κτιριολογικής και εργαστηριακής υποδομής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που έχει σχέση με την οργάνωση και λειτουργία αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του νόμου 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/2000).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με το άρθρο 30 του νόμου [Ν] 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010).

 

10. Μέρος των σπουδών του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης μπορεί να πραγματοποιείται σε ιδρύματα ή παραγωγικές μονάδες της αλλοδαπής. Σε τμήματα των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης μπορεί η διδασκαλία να γίνεται σε ξένη γλώσσα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 2083/1992 (ΦΕΚ 159/Α/1992).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.