Νόμος 2817/00 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Θέματα Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του νόμου 2009/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ιδρυθεί παράρτημα του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη Θεσσαλονίκη και να συσταθούν περιφερειακές διευθύνσεις του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.}

 

2. Στις διατάξεις των περιπτώσεων α', β ', γ' και στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 2009/1992 μετά τις λέξεις του παραρτήματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης προστίθενται οι λέξεις των περιφερειακών διευθύνσεων του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του νόμου 2009/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ρυθμίζονται:

 

α. Οι Οδηγοί Κατάρτισης, οι οποίοι είναι κοινοί σε Δημόσια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΙΕΚ), ανά ειδικότητα, η μορφή, η διάρκεια και οι όροι εφαρμογής της Πρακτικής Άσκησης. Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιείται στα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (ΣΕΚ) και εργαστήρια της δημόσιας εκπαίδευσης ή σε εργαστήρια των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και σε εργαστήρια, υπηρεσίες και παραγωγικές μονάδες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Στους Οδηγούς κατάρτισης περιλαμβάνονται το περιεχόμενο της επαγγελματικής κατάρτισης, οι μέθοδοι παροχής επαγγελματικής κατάρτισης, τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων και εργαστηριακών ασκήσεων, ανά ειδικότητα, τμήμα και επίπεδο κατάρτισης, συνοδευόμενα από το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, η περιγραφή του επαγγέλματος και των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων, η περιγραφή του αναγκαίου εξοπλισμού και των απαιτούμενων προσόντων των πιστοποιημένων εκπαιδευτών, η διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας κατά τη διαδικασία της κατάρτισης, η διαδικασία των εξετάσεων και της πιστοποίησης της επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και οι τίτλοι αυτών.

 

Η χρήση των Οδηγών Κατάρτισης, μετά την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι ελεύθερη από δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, μέχρι την επόμενη αναθεώρησή τους.

 

β. Η έναρξη και λήξη των εκπαιδευτικών εξαμήνων, η διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης, η μετατροπή, η συγχώνευση και κατάργηση ειδικοτήτων, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφών, μετεγγραφών, φοίτησης, εξετάσεων, το ύφος, ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής των εξετάσεων και των διδάκτρων, τα θέματα που αφορούν την παρακολούθηση της σταδιοδρομίας και απασχόλησης των αποφοίτων των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, το ύψος και η διαδικασία καταβολής των τελών εγγραφής των καταρτιζομένων σε ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα παράβολα, τα τέλη και τα δικαιώματα υπέρ του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την ίδρυση, λειτουργία και χρήση προγραμμάτων των ειδικοτήτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, για τη χορήγηση διπλωμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και για την αναγνώριση ημεδαπών και αλλοδαπών τίτλων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και ο τύπος των παρεχόμενων τίτλων.

 

γ. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και των εκπαιδευομένων σε αυτά, οι κυρώσεις και τα όργανα επιβολής πειθαρχικών ποινών σε αυτούς.

 

δ. Κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τον κανονισμό επαγγελματικής κατάρτισης και λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

ε. Όπου στην περίπτωση β' της παρούσας παραγράφου προβλέπεται ο καθορισμός εξετάστρων, διδάκτρων, τελών, παραβόλων και λοιπών δικαιωμάτων υπέρ Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης συμπράττει και ο Υπουργός Οικονομικών.}

 

4. Η παράγραφος 9 του άρθρου 5 του νόμου 2009/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται και ρυθμίζονται:

 

α. Οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου και ειδικότερα:

 

α)α. Η σύσταση, η νομική μορφή, η επωνυμία, η προσωνυμία, ο αριθμός μητρώου, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης.

 

β)β. Τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα για την κτήση ιδιότητας ιδιοκτήτη ή εκπροσώπου ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

γ)γ. Η επέκταση ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης σε νέο κτίριο, η κτιριολογική μετατροπή σε ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, η μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, η ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, η διαδικασία διαφήμισης ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, ο αριθμός των καταρτιζομένων, τα μέσα διδασκαλίας και πρακτικών ασκήσεων και οι βιβλιοθήκες - αναγνωστήρια.

 

δ)δ. Τα κτιριολογικά στοιχεία των ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, η συγκρότηση επιτροπών ελέγχου για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα καταβαλλόμενα στην αρμόδια υπηρεσία του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης χρηματικά ποσά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

β. Με όμοιες αποφάσεις ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και ειδικότερα:

 

α)α. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

β)β. Τα προσόντα και τα κωλύματα για την πρόσληψη των οργάνων διοίκησης των ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις αυτών, οι μονάδες υποστήριξης του έργου αυτών.

 

γ)γ. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτών ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτών.

 

δ)δ. Το έτος και τα εξάμηνα κατάρτισης, ο καθορισμός των διακοπών και αργιών, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διεξαγωγής εγγραφών, μετεγγραφών, φοίτησης και εξετάσεων των καταρτιζομένων σε αυτά, τα παραπτώματα, οι κυρώσεις και τα όργανα επιβολής αυτών σε καταρτιζόμενους των ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

ε)ε. Η διαδικασία έκδοσης των αποτελεσμάτων, τα θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης του προσωπικού των ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα θέματα πειθαρχικού δικτύου των ιδιοκτητών ή εκπροσώπων των ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αυτών, η διαδικασία έκδοσης των τίτλων κατάρτισης των ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αυτών, τα θέματα κτιριολογικής και εργαστηριακής υποδομής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που έχει σχέση με την οργάνωση και λειτουργία αυτών.}

 

5. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 2009/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στα τμήματα αυτού του επιπέδου μπορούν να εγγραφούν και απόφοιτοι γυμνασίου.}

 

6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του νόμου 2009/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καταβάλλονται μηνιαίως αποδοχές, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.}

 

7. Οι διατάξεις της παραγράφου 1.1. του άρθρου 4 του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999) ισχύουν και εφαρμόζονται για τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

8. α) Το κίνητρο απόδοσης της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 2009/1992 που κατεβλήθη στο προσωπικό του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και στους διευθυντές και αναπληρωτές διευθυντές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης μετά την ισχύ του νόμου [Ν] 2470/1997 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος θεωρείται ως νομίμως καταβληθέν.

 

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται πάγια μηνιαία αποζημίωση για τους Διευθυντές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και κατά τα δύο τρίτα αυτής για τους αναπληρωτές διευθυντές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

γ) Οι δαπάνες της παρούσας παραγράφου βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

9. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 2009/1992 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, δύναται να επιδοτεί θέσεις απασχόλησης στο δημόσιο ή και στον ιδιωτικό τομέα, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Ο καθορισμός του ύψους της επιδότησης, ο τρόπος καταβολής αυτής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.}

 

10. α) Τα καταβληθέντα ποσά από τους καταρτιζόμενους στα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης. δυνάμει της υπ' αριθμού [Α] Ε/15397/1995 (ΦΕΚ 787/Β/1995) απόφασης του

Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης έως τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται ως δίδακτρα.

 

β) Τα καταβληθέντα ποσά από τους καταρτιζόμενους σε ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, δυνάμει της υπ' αριθμού [Α] Ε/15397/1995 (ΦΕΚ 787/Β/1995) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης έως τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται τέλη εγγραφής.

 

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.