Νόμος 2009/92 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Κανονισμός λειτουργίας του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 30 του νόμου [Ν] 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010).

 

1. Με τον κανονισμό λειτουργίας του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που συντάσσεται από το διοικητικό του συμβούλιο και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα ακόλουθα θέματα:

 

α. Η διάρθρωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του παραρτήματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, των περιφερειακών διευθύνσεων του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

β. Τα όργανα διοίκησης του παραρτήματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, των περιφερειακών διευθύνσεων του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, ο τρόπος επιλογής τους, οι αρμοδιότητές τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

γ. Ο καθορισμός των θέσεων και των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του μόνιμου και έκτακτου εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού, με όριο ηλικίας διορισμού ή πρόσληψης το 45ο έτος κατά κλάδους, του μόνιμου δε κατά κατηγορίες και βαθμούς.

 

Ο τρόπος πρόσληψης, καθώς και όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου του προσωπικού του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του παραρτήματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, των περιφερειακών διευθύνσεων του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, η σύσταση, συγκρότηση, λειτουργία και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων αυτών.

 

δ. οι όροι και η αμοιβή παροχής στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης εργασίας ή έργου, με ομώνυμη σύμβαση, ιδίως, σε θέματα εξειδικευμένης επιστήμης ή εμπειρίας, καθώς αμοιβής ωρομισθίων εκπαιδευτών από δημόσιους υπαλλήλους ή ιδιώτες, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις,

 

ε. οι λεπτομέρειες του τρόπου της πραγματοποίησης και της λογιστικής εμφάνισης των εσόδων και των εξόδων και γενικώς της διεξαγωγής της οικονομικής υπηρεσίας του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,

 

στ. Κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με τη γενικότερη οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του παραρτήματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, των περιφερειακών διευθύνσεων του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 5 του νόμου 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α/2001).

 

2. Με τον αυτόν κανονισμό μπορεί να προβλέπεται και η οικονομική παροχή στο προσωπικό του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ως κίνητρο αποδόσεως, το ύψος και οι προϋποθέσεις της οποίας καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

3. Ο πρώτος κανονισμός λειτουργίας του παρόντος άρθρου καταρτίζεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης για το διορισμό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.