Νόμος 2009/92 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Σύσταση επιστημονικών οργάνων και επιτροπών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδονται μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συνιστώνται συλλογικά όργανα στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με συμμετοχή ειδικών, επιστημόνων και εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων για τη ρύθμιση θεμάτων, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του και αφορούν το περιεχόμενο της παρεχόμενης κατάρτισης από τα ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης, τον καθορισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων, την αναγνώριση ισότιμων τίτλων ΕΕΚ, την πιστοποίηση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και την υποβολή προτάσεων στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για τη σύνταξη αναλυτικών προγραμμάτων μαθημάτων ειδικότητας της δευτεροβάθμιας τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζονται η συγκρότηση, η σύνθεση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των συλλογικών αυτών οργάνων, η αποζημίωση των μελών τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

2. Με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου και του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μπορεί, επίσης, να συγκροτούνται πρόσκαιρες ή διαρκείς επιτροπές από επιστήμονες και εμπειρογνώμονες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα προς μελέτη, επεξεργασία και κατάρτιση προτάσεων και εισηγήσεων σε θέματα που απασχολούν τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζεται το ύψος της αποζημίωσης των μελών και του γραμματέα των επιτροπών αυτών. Με όμοιες αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να μετακαλούνται επιστήμονες και εμπειρογνώμονες του εξωτερικού.

 

3. Εφόσον οι συμμετέχοντες στα επιστημονικά όργανα και επιτροπές του παρόντος άρθρου λαμβάνουν αποζημίωση κατά μήνα, το ύψος αυτής δε μπορεί να υπερβαίνει το όριο που προβλέπεται από το άρθρο 6 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982).

 

4. Με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου και του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μπορεί να αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη ή και το συντονισμό φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής και της αλλοδαπής και μετά από σύμφωνη γνώμη τους, προκειμένου να υλοποιηθούν κοινοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες, που αφορούν στην προώθηση του επαγγελματικού προσανατολισμού, της επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης, καθώς και την οικονομική διαχείριση προγραμμάτων, που απαιτούν διακρατική συνεργασία, τη σύσταση δικτύων και εταιρικών σχέσεων (consortium) μεταξύ ελληνικών φορέων και φορέων άλλων κρατών μελών. Η δαπάνη των προγραμμάτων αυτών βαρύνει κατά περίπτωση τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τους λοιπούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής και τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Με την παραπάνω απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης εγκρίνεται η δαπάνη, η διάρκεια και οι ειδικοί όροι, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τα σχετικά κοινοτικά προγράμματα και κοινοτικές πρωτοβουλίες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 30 του νόμου [Ν] 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.