Νόμος 2009/92 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Οικονομικά του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 30 του νόμου [Ν] 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010).

 

1. Οι πόροι του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης προέρχονται από επιχορηγήσεις του τακτικού προϋπολογισμού και του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων. Προς τούτο, εγγράφονται πιστώσεις στους προϋπολογισμούς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Επίσης ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης έχει πόρους, που προέρχονται από προγράμματα, που χρηματοδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς και φορείς και ειδικότερα από τα αντίστοιχα ταμεία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, από επιχορηγήσεις για την εκτέλεση κοινοτικών προγραμμάτων, από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων αυτού για λογαριασμό τρίτων και ειδικότερα από τα έσοδα πραγματοποίησης ερευνών, μελετών, εκδόσεων, πληροφοριών, κατάρτισης προγραμμάτων ΕΕΚ κ.λ.π., από δωρεές και εισφορές τρίτων, από προσόδους της περιουσίας του, καθώς και από κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο, που παρέχεται στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς του εσωτερικού ή εξωτερικού και από φυσικά πρόσωπα, και τέλος από δίδακτρα των εκπαιδευομένων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, εξέταστρα, καθώς και από παράβολα για την ίδρυση ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και για την αναγνώριση ημεδαπών και αλλοδαπών τίτλων ΕΕΚ Τα ποσά των χρηματοδοτήσεων του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από οποιοδήποτε ταμείο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας ή άλλου διεθνούς οργανισμού περιέρχονται απευθείας στον προϋπολογισμό του.

 

2. Κάθε δαπάνη του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης πρέπει να προβλέπεται από διάταξη νόμου. Ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης προς επίτευξη του σκοπού, προαγωγή και ανάπτυξη του έργου του οργανώνει, συμμετέχει ή προβαίνει σε εκπαιδευτικές ανταλλαγές, εκθέσεις, συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, διαλέξεις, συναντήσεις εργασίας, δεξιώσεις, φιλοξενίες και λοιπές συναφείς εκδηλώσεις, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις και δραστηριότητες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προσκαλεί Έλληνες και ξένους για να συμμετέχουν στις παραπάνω δραστηριότητες και αναπτύσσει δημόσιες και διεθνείς σχέσεις. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2158/1993 (ΦΕΚ 109/Α/1993).

 

3. Η διαδικασία πραγματοποίησης των δαπανών διέπεται από τις παραδεδεγμένες νομικές και οικονομικές αρχές, ιδίως, της δημοσιότητας, της διασφάλισης του συμφέροντος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  και της ταχείας ενέργειας, για την επίτευξη της οποίας επιτρέπεται και παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις περί λογιστικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, περί εκτελέσεως δημόσιων έργων και προμηθειών και αναθέσεως μελετών.

 

4. Για δαπάνες ποσού κατωτέρου των 5 εκατομμυρίων δραχμών, κατά περίπτωση και κατά είδος ή αντικείμενο, δεν απαιτείται δημόσιος διαγωνισμός.

 

5. Διατάκτης των δαπανών είναι ο πρόεδρος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή ο αντιπρόεδρος αυτού, όταν αναπληρώνει τον πρόεδρο.

 

6. Η εκκαθάριση και η πληρωμή των δαπανών ενεργείται μόνο από όργανα της οικονομικής υπηρεσίας του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μετά προηγούμενη της πληρωμής θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων, από τον ελέγχοντα τη νομιμότητα των δαπανών αρμόδιο πάρεδρο ή επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος πρέπει να αποφαίνεται μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από της υποβολής τους σ' αυτόν.

 

7. Για την αντιμετώπιση των δαπανών λειτουργίας, καθώς και μισθοδοσίας και αποζημιώσεων του πάσης φύσεως προσωπικού του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης συνιστώνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων πάγιες προκαταβολές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για το λογιστικό των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 2083/1992 (ΦΕΚ 159/Α/1992).

 

8. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε ιδιοκτήτες ή και όργανα των ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης για πειθαρχικές παραβάσεις βεβαιώνονται και εισπράττονται με τη διαδικασία που προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί είσπραξης δημοσίων εσόδων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του νόμου 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α/2001).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 30 του νόμου [Ν] 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.