Νόμος 2009/92 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Μέριμνα για τους εκπαιδευόμενους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι εκπαιδευόμενοι στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης τους ασφαλίζονται στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων μόνο για την περίπτωση ατυχήματος, που οφείλεται στην άσκησή τους. Οι ασφαλιστικές εισφορές για την ασφάλιση αυτήν ορίζονται στο 1% του εκάστοτε τεκμαρτού ημερομισθίου της VI ασφαλιστικής κλάσης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και βαρύνουν τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

Ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, δύναται να επιδοτεί θέσεις απασχόλησης στο δημόσιο ή και στον ιδιωτικό τομέα, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Ο καθορισμός του ύψους της επιδότησης, ο τρόπος καταβολής αυτής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/2000).

 

2. Οι εκπαιδευόμενοι κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης τους θεωρούνται μέλη της οικογενείας του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου λόγω αναπηρίας ή γήρατος γονέα οιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα και του Δημοσίου και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους. Τυχόν ευνοϊκότερες διατάξεις των επί μέρους φορέων δεν θίγονται.

 

3. Με αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στις οποίες καθορίζονται η διάρκεια, οι όροι, ο σκοπός και κάθε άλλη λεπτομέρεια, είναι δυνατή η καθιέρωση και χορήγηση υποτροφιών, για το εσωτερικό ή εξωτερικό στο κάθε είδος προσωπικό του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και στους εκπαιδευόμενους στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μπορεί να παρέχεται επιδότηση στους εκπαιδευόμενους στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.