Νόμος 2009/92 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Μετατάξεις - αποσπάσεις προσωπικού στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 30 του νόμου [Ν] 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010).

 

1. Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων, η μετάταξη μόνιμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των δημοσίων υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αρμοδιότητος του Υπουργείου Εθνικής και Θρησκευμάτων κατά τις κείμενες διατάξεις, στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων, ή όπου δεν υπάρχουν, των συλλογικών οργάνων διοίκησης και του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

2. Ο χρόνος υπηρεσίας των ανωτέρω στις θέσεις από τις οποίες μετατάσσονται λαμβάνεται υπόψη για όλα τα θέματα υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάστασης. Τυχόν επί πλέον τακτικές αποδοχές του προσωπικού αυτού, διατηρούνται, ως προσωπική διαφορά, μέχρις ότου εξισωθούν με τις αποδοχές της νέας θέσης.

 

3. Οι μετατασσόμενοι στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με δήλωση τους, που κατατίθεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ανάληψη υπηρεσίας στη νέα τους θέση και δεν ανακαλείται, δύνανται να επιλέξουν τη συνέχιση της ασφαλίσεώς τους, σωρευτικά, για κύρια και επικουρική σύνταξη, καθώς και για παροχές πρόνοιας και ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης στο φορέα από τον οποίο προέρχονται ή την υπαγωγή τους στο ασφαλιστικό καθεστώς του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

5. α) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, είναι δυνατή η απόσπαση στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης εκπαιδευτικών λειτουργών, διοικητικού και λοιπού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη αναγκών αυτού σε προσωπικό.

 

β) Για τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης εφαρμόζεται η πρώτη περίοδος της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2986/2002.

 

γ) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από την έναρξη του σχολικού έτους 2002 - 2003. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 14 του νόμου 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.