Νόμος 2009/92 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Υποχρεωτική επιμόρφωση εκπαιδευτικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εισαγωγική επιμόρφωση των υποψήφιων για διορισμό ή νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και η περιοδική επιμόρφωση των υπηρετούντων εκπαιδευτικών είναι υποχρεωτικές για τους εκπαιδευτικούς και πραγματοποιούνται στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ) και στους φορείς επιμόρφωσης. Επίσης, στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα και στους φορείς επιμόρφωσης πραγματοποιούνται υποχρεωτικά ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας, που αποφασίζονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/1985), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1824/1988 (ΦΕΚ 296/Α/1988), προστίθεται περίπτωση στ) ως ακολούθως:

 

{στ) Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.}

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1824/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

 

Κάθε Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο αποτελεί αυτοδύναμη δημόσια υπηρεσία, που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Την ευθύνη για τη λειτουργία του Π.Ε.Κ., έχει πενταμελές Συντονιστικό Συμβούλιο, του οποίου τα μέλη ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και απαρτίζεται από το διευθυντή ως πρόεδρο, τους δύο υποδιευθυντές και δύο εκπροσώπους των διδασκόντων στο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο, ως μέλη.

 

Οι εκπρόσωποι αυτοί, από τους οποίους ο ένας είναι εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας και ο άλλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ορίζονται για ένα σχολικό έτος από αντίστοιχη γενική συνέλευση των διδασκόντων στο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, η συνέλευση των διδασκόντων στο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο δεν ορίσει εκπροσώπους, το Συντονιστικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα με τα υπόλοιπα μέλη του. Γραμματέας του Συντονιστικού Συμβουλίου ορίζεται ο γραμματέας του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου.

 

Ως διευθυντής του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου ορίζεται ή καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή σχολικός σύμβουλος. Ως υποδιευθυντές ορίζονται δύο σχολικοί σύμβουλοι ένας για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης από τους υπηρετούντες στην περιφέρεια του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου. Ο διευθυντής και οι υποδιευθυντές κάθε Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου, ορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής και Θρησκευμάτων για δύο χρόνια, μετά από γνώμη, για μεν τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, των διοικητικών συμβουλίων των παιδαγωγικών και καθηγητικών τμημάτων του πλησιέστερου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος προς την έδρα του οικείου Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου, δεν συνέρχονται και διατυπώνουν γνώμη ξεχωριστά για το καθένα, για τους παρέδρους μετά γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για δε τους σχολικούς συμβούλους, μετά από γνώμη του οικείου συμβουλίου των σχολικών συμβούλων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως αναπληρωτής του διευθυντή ένας εκ των δύο υποδιευθυντών.

 

Η περιφέρεια κάθε Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε κάθε Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο για τη στήριξη του διοικητικού του έργου λειτουργεί γραμματεία.}

 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 1566/1985, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1824/1988, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Σε κάθε Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο τοποθετείται, ως γραμματέας του ένας διοικητικός υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 διοικητικού ή ΤΕ1 διοικητικού ή ΔΕ1 διοικητικού, ένας δακτυλογράφος του κλάδου ΔΕ2 δακτυλογράφων, ένας κλητήρας του κλάδου ΥΕ1 κλητήρων - επιστατών και ένας τεχνίτης συντήρησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Αν δεν υπάρχουν διοικητικοί υπάλληλοι, καθώς και αν οι διοικητικές εργασίες είναι αυξημένες, αποσπώνται στο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι, με απόφαση του νομάρχη της έδρας του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου, μετά από γνώμη του Συντονιστικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου.}

 

5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1824/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Οι διδάσκοντες στο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του Συντονιστικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου Κατά την πρώτη εφαρμογή αυτού του νόμου οι διδάσκοντες ορίζονται, μετά από γνώμη του διευθυντή και των υποδιευθυντών του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου.}

 

6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1824/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Η παράγραφος 6 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ρυθμίζονται:

 

α) Η διάρκεια της επιμόρφωσης κάθε μορφής, τα προγράμματα διδασκαλίας και ασκήσεων, η διαδικασία πρόσκλησης εκπαιδευτικών για επιμόρφωση, η αξιολόγηση και τα αποδεικτικά επιμόρφωσης τα οποία τους χορηγούνται.

 

β) Οι αρμοδιότητες του Συντονιστικού Συμβουλίου, του διευθυντή, των υποδιευθυντών και του γραμματέα του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου.

 

γ) Ο τρόπος άσκησης του επιμορφωτικού έργου του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου, η συνεργασία του με τα ανώτατα και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς επιμόρφωσης, τους σχολικούς συμβούλους, τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, τις σχολικές μονάδες και τους επιστημονικούς φορείς, καθώς και ο τρόπος στήριξης του έργου του.}}

 

7. Η περίπτωση β' της παραγράφου 7 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 1566/1985, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1824/1988, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) καθορίζεται το ύψος και ο τρόπος καταβολής αποζημίωσης των μελών και του γραμματέα του Συντονιστικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου, η αμοιβή των διδασκόντων στο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο, και οι δαπάνες μετακίνησής τους, καθώς και η αποζημίωση των εκπαιδευτικών, που καλούνται για επιμόρφωση από σχολεία της έδρας του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου ή άλλα σχολεία της περιφέρειας του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου. Στην τελευταία δε αυτήν περίπτωση, αντί καταβολής αποζημιώσεως στους εκπαιδευτικούς, είναι δυνατή η εξασφάλιση δωρεάν διαμονής σε ειδικούς προς τούτο εξασφαλιζόμενους χώρους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω απόφαση και.}

 

8. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 7 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 1566/1985, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1824/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Καθορίζεται ο τρόπος επιχορήγησης των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων, διαχείρισης των εσόδων του από το Συντονιστικό Συμβούλιο ή από το διευθυντή του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου και απόδοσης λογαριασμού.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.