Νόμος 2009/92 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Προαιρετική επιμόρφωση εκπαιδευτικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Έκαστος από την υποχρεωτική επιμόρφωση, που οργανώνεται κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου του παρόντος, δύνανται να ιδρύονται και να λειτουργούν και ειδικές σχολές προαιρετικής επιμόρφωσης, μία στην Αθήνα και μία στη Θεσσαλονίκη, στις οποίες εισάγονται, έπειτα από συμμετοχή σε διαγωνισμό, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

2. Η ίδρυση των ειδικών σχολών προαιρετικής επιμόρφωσης της προηγούμενης παραγράφου γίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, μετά από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ορίζονται η επωνυμία, ο σκοπός και τα όργανα διοίκησης των ειδικών σχολών προαιρετικής επιμόρφωσης, τα προσόντα και ο τρόπος ορισμού των οργάνων διοίκησης και των διδασκόντων, το πρόγραμμα και η διάρκεια σπουδών, ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής με διαγωνισμό των υποψηφίων, τα της έναρξης και λήξης του διδακτικού έτους, οι κανόνες φοίτησης και αξιολόγησης των επιμορφούμενων, ο τύπος του χορηγούμενου τίτλου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Επίσης, ορίζονται ο τρόπος άσκησης του επιμορφωτικού έργου των ειδικών σχολών, η συνεργασία του με τα ανώτατα και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς επιμόρφωσης, τους σχολικούς συμβούλους, τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, τις σχολικές μονάδες και τους επιστημονικούς φορείς, καθώς και ο τρόπος στήριξης του έργου τους.

 

Για τη στέγαση των ειδικών σχολών προαιρετικής επιμόρφωσης και των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων, χρησιμοποιούνται σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή κτίρια των πρώην Παιδαγωγικών Ακαδημιών και Σχολών Νηπιαγωγών, που έχουν παραχωρηθεί στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, ή άλλα κτίρια που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού ρυθμίζονται όλα τα σχετικά θέματα.

 

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη σχολή επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με την επωνυμία Διδασκαλείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης.

 

Ως προς την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του Διδασκαλείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, τα προσόντα και τον τρόπο ορισμού των οργάνων διοίκησης και των διδασκόντων, το πρόγραμμα και τη διάρκεια σπουδών, τον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής με διαγωνισμό των υποψηφίων, την έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους, τους κανόνες φοίτησης και αξιολόγησης των επιμορφούμενων, καθώς και τους χορηγούμενους τίτλους, εφαρμόζονται οι ισχύουσες, για το Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί και μετά την εκπνοή των προθεσμιών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 30 και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 87 του νόμου [Ν] 1566/1985, διατάξεις.

 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ορίζεται η συνεργασία των δύο Διδασκαλείων με τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα, τα ανώτατα και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους άλλους φορείς επιμόρφωσης, τους σχολικούς συμβούλους, τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, τις σχολικές μονάδες και τους επιστημονικούς φορείς, ο τρόπος στήριξης του έργου τους, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Για τη στέγαση του Διδασκαλείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης ισχύει, ο,τι ορίζεται από την προηγούμενη παράγραφο 2 για τη στέγαση των ειδικών σχολών και των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων.

 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορούν το Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Διδασκαλείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης να μετατρέπονται σε ειδικές σχολές προαιρετικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, όπως αυτές ορίζονται, από το παρόν άρθρο, οπότε και διέπονται από τις σχετικές για τις ειδικές σχολές διατάξεις.

 

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μπορούν να οργανώνονται και παρέχονται και άλλα είδη ή μορφές προαιρετικής επιμόρφωσης.

 

5. Τα υπό των διατάξεων του παρόντος άρθρου προβλεπόμενα προεδρικά διατάγματα, εφόσον δημιουργούν οικονομικές δαπάνες, συνυπογράφονται από τον Υπουργό Οικονομικών.

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος και ο τρόπος αποζημίωσης των οργάνων διοίκησης των ειδικών σχολών προαιρετικής επιμόρφωσης και των Διδασκαλείων, η αμοιβή των διδασκόντων και οι δαπάνες μετακίνησής τους, καθώς και ο τρόπος επιχορήγησης των παραπάνω σχολών, η διαχείριση των εσόδων τους και η απόδοση λογαριασμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 2327/1995 (ΦΕΚ 156/Α/1995).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.