Νόμος 2009/92 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 30 του νόμου [Ν] 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010).

 

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), που εδρεύει στην Αθήνα και έχει ως σκοπό:

 

α) την οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

β) την εποπτεία των ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και

γ) την πραγματοποίηση των στόχων του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ιδρυθεί παράρτημα του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη Θεσσαλονίκη και να συσταθούν περιφερειακές διευθύνσεις του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/2000).

 

3. Έργο του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι:

 

α) Η μελέτη και εκτίμηση των αναγκών σε ειδικευμένο προσωπικό, κατά κλάδους της οικονομίας, σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς.

 

β) Η υποβολή προτάσεων στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη χάραξη κατευθύνσεων, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της πολιτικής για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ).

 

γ) Η οργάνωση και λειτουργία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

δ) Ο καθορισμός του περιεχομένου σπουδών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και η εποπτεία των ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

ε) Η αναγνώριση και κατοχύρωση επαγγελμάτων αντίστοιχων προς την εκπαίδευση και κατάρτιση που παρέχουν τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, σύμφωνα με τα δεδομένα και τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, αλλά και τα όσα ισχύουν σχετικώς στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.

 

στ) Η αναγνώριση των τίτλων, που απονέμονται από άλλους ελληνικούς φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, η ισοτιμία αντίστοιχων τίτλων της αλλοδαπής και η παροχή των αναγκαίων πληροφοριών, σχετικά με την αναγνώριση των δικαιωμάτων και πιστοποιητικών, καθώς και με τους άλλους όρους πρόσβασης στα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα.

 

ζ) Ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων όλων των επιπέδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης αυτού του νόμου, σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια υπουργεία και τους κοινωνικούς εταίρους.

 

η) Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων και η εισήγηση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα θέματα ειδικοτήτων της δευτεροβάθμιας τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης.

 

θ) Ο καθορισμός των προδιαγραφών και η έγκριση των προγραμμάτων της τυπικής επαγγελματικής κατάρτισης, που παρέχουν άλλοι φορείς μη εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

ι) Η οργάνωση, ο σχεδιασμός, η μέριμνα και η εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και εποπτείας Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων, του προσωπικού που υπηρετεί στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και λοιπών προσώπων για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εφόσον του ανατίθενται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τις αρμοδιότητες του προηγούμενου εδαφίου ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μπορεί να τις ασκεί και μέσω του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή άλλου τρίτου, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

ι)α) Η οργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ειδικοτήτων της δευτεροβάθμιας τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης σε συνεργασία, και εφόσον του ανατίθεται, με τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

ι)β) Η απορρόφηση και διαχείριση όλων των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας για κάθε είδους προγράμματα σχετιζόμενα με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και η εκτέλεση των σχετικών κοινοτικών προγραμμάτων.

 

ι)γ) Η αποκλειστική διαχείριση των θεμάτων της συμμετοχής και εκπροσώπησης του τομέα τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εθνικά όργανα, καθώς και σε κοινοτικούς και λοιπούς διεθνείς οργανισμούς και προγράμματα, που έχουν σχέση με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

 

ι)δ) Η απευθείας επικοινωνία και συνεργασία με τους φορείς της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, για οποιοδήποτε θέμα έχει σχέση με την τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση αρμοδιότητος Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

ι)ε) Η μελέτη των προδιαγραφών της εργαστηριακής υποδομής, και του εκπαιδευτικού υλικού της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η χωροταξική κατανομή των μονάδων και η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

 

ι)στ) Η διεξαγωγή ερευνών, η πραγματοποίηση μελετών, η τήρηση και η τεκμηρίωση σε σχέση με την επαγγελματική κατάρτιση.

 

ι)ζ) Η παρακολούθηση των διεθνών τάσεων και προοπτικών στον τομέα της απασχόλησης.

 

ι)η) Η πραγματοποίηση κατόπιν εντολής τρίτων και έναντι αμοιβής ερευνών, μελετών, εκδόσεων, σεμιναρίων, προγραμμάτων επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης και λοιπών δραστηριοτήτων, σχετικών με το αντικείμενό του, καθώς και η προσφορά υπηρεσιών και η παραχώρηση έναντι αμοιβής σε τρίτους, χώρων και εργαστηρίων για τις παραπάνω δραστηριότητες.

 

ι)θ) Η οργάνωση, η λειτουργία, ο καθορισμός του περιεχομένου σπουδών επαγγελματικής κατάρτισης και η μέριμνα για την επαγγελματική κατάρτιση πληθυσμιακών ομάδων σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς του Δημοσίου και εφόσον του ανατίθεται με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου, Υπουργού.

 

κ) Η σύνδεσή του με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, που γίνεται, ιδίως, με το σχεδιασμό, τη μέριμνα, την οργάνωση και τη διεξαγωγή, πλην των προγραμμάτων κατάρτισης και προγραμμάτων τηλεκατάρτισης, εναλλακτικών προγραμμάτων κατάρτισης με χρήση καινοτομιών, καθώς και προγραμμάτων κατάρτισης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης με ενημέρωση και δημοσιότητα, τη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την αρχική επαγγελματική κατάρτιση, το σχεδιασμό, τη μέριμνα, την οργάνωση και τη διεξαγωγή προγραμμάτων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την ίδρυση και τη λειτουργία γραφείων διασύνδεσης που αναλαμβάνουν την οργάνωση της πρακτικής άσκησης, την υποστήριξη της ένταξης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας και την παρακολούθηση της επαγγελματικής εξέλιξής τους, το σχεδιασμό, τη μέριμνα, την οργάνωση και τη διεξαγωγή προγραμμάτων κινητικότητας και επαγγελματικής πληροφόρησης, προγραμμάτων προώθησης της κοινωνίας της πληροφορίας και προγραμμάτων ποιότητας και αξιολόγησης όλων των ανωτέρω δράσεων.

 

κ)α) (πρώην ι)θ) Κάθε δραστηριότητα που έχει σχέση με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στο χώρο ευθύνης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του νόμου 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α/2006), με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α/2001), με την παράγραφο 6 του άρθρου 14 του νόμου 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.