Νόμος 2009/92 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Εποπτεία Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Ο εποπτεύων Υπουργός:

 

α) Διορίζει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

β) Εγκρίνει όλους τους κανονισμούς, που καθορίζουν τις διαδικασίες εκπόνησης των μελετών, εκτέλεσης των έργων, διενέργειας των σχετικών προμηθειών και διαχείρισης των εσόδων του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

γ) εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό από κοινού με τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

 

δ) Παρέχει γενικές κατευθύνσεις στα όργανα διοίκησης του οργανισμού για την εκπλήρωση της αποστολής τους.

 

ε) Αναθέτει στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μελέτες και έρευνες για την επαγγελματική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 14 του νόμου 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/2003).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 30 του νόμου [Ν] 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.